ความรู้สัมมาชีพชุมชน

# ชื่อความรู้ เจ้าของความรู้ อำเภอ จังหวัด วันที่สร้าง
1 การทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด นายปรีชา วันเชียง บางมูลนาก พิจิตร 2017-04-06-10:58:26
2 การทำสีฝัดเล็ก (ออมสิน) นายสมโภชน์ ศรีมาก บางมูลนาก พิจิตร 2017-04-06-10:51:13
3 การเลี้ยงเป็ด นางประทุม เนียมสุวรรณ์ บางมูลนาก พิจิตร 2017-04-05-08:40:52
4 การตัดเย็บเสื้อคอกระเช้า นางพิมพ์รภัส ทิพยกรธนากูล บางมูลนาก พิจิตร 2017-04-05-08:39:01
5 การทำปุ๋ยชีวภาพปั้นเม็ด นางคนึงหา ธูปพนม บางมูลนาก พิจิตร 2017-04-05-08:36:26
6 การเลี้ยงโค นายบุญจร นามวงษ์ลือ ดงเจริญ พิจิตร 2017-03-28-15:12:36
7 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพและสารฆ่าแมลง นายวิรัตน์ พุ่มพฤกษ์ ดงเจริญ พิจิตร 2017-03-28-15:08:14
8 ช่างยนต์ นายไพฑูรย์ กุลทอง ดงเจริญ พิจิตร 2017-03-28-15:03:58
9 การปลูกมะนาววงบ่อ นางคณิต ฟองอ่อน ดงเจริญ พิจิตร 2017-03-28-15:00:25
10 การทำนาตามหลักพอเพียง นายสายบัว มาลาทอง ดงเจริญ พิจิตร 2017-03-28-14:56:32
11 ซ่อมระบบไฟฟ้าในบ้าน นายปัญญา จันทร์ขำ ดงเจริญ พิจิตร 2017-03-28-14:53:18
12 การเดินสายไฟฟ้าอาคาร นายนิวัฒน์ ชมชื่น ดงเจริญ พิจิตร 2017-03-28-14:47:00
13 การเลี้ยงไก่ไข่ นางบังออน เมืองแก้ว ดงเจริญ พิจิตร 2017-03-28-14:44:34
14 การผลิตข้าวปลอดภัย นางนรารัตน์ อั่วหงวน ดงเจริญ พิจิตร 2017-03-28-14:39:37
15 การทำกระเป๋าจากเส้นพลาสติก นางพิมใจ ทาแจ่ม สากเหล็ก พิจิตร 2017-03-24-15:19:17
16 การทำขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน นางเสวียณ บุญศรี วังทรายพูน พิจิตร 2017-03-24-15:15:06
17 การทำไม้กวาดดอกหญ้า นายสุทรี น้อมระวี วังทรายพูน พิจิตร 2017-03-24-15:07:20
18 การปลูกพริก นางจรูณ วงษาบุณโน วังทรายพูน พิจิตร 2017-03-24-14:52:16
19 การปลูกพริก นางสายรุ้ง คงรส วังทรายพูน พิจิตร 2017-03-24-14:44:27
20 การทำไม้กวาดดอกหญ้า นางสุมาลี หริ่มเทศ วังทรายพูน พิจิตร 2017-03-24-14:25:13
21 การทำไม้กวาดดอกหญ้า นายสุเชลล์ อุลปาทร วังทรายพูน พิจิตร 2017-03-24-14:13:40
22 การทำไม้กวาดดอกหญ้า นางสายฝน อินทะเสน วังทรายพูน พิจิตร 2017-03-24-14:05:55
23 การทำดอกไม้จันทน์ นายจักรกฤษ มารยาท วังทรายพูน พิจิตร 2017-03-24-13:56:20
24 การทำไม้กวาดดอกหญ้า นางมณฑา อาจรี วังทรายพูน พิจิตร 2017-03-24-13:28:36
25 การปลูกอ้อย นายอุ่น คำพันธ์ บึงนาราง พิจิตร 2017-03-24-13:15:22
26 การปลูกพืชสมุนไพร นายสุพจน์ เจนจบ บึงนาราง พิจิตร 2017-03-24-13:10:19
27 การผลิตปุ๋ยปั้นเม็ดชีวภาพ นายชิณุภูมิ นิลดาสี บึงนาราง พิจิตร 2017-03-24-12:19:44
28 การผลิตปุ๋ยชีวภาพ สารจุลินทรี ไพฑูรย์ พรหมมาลี บึงนาราง พิจิตร 2017-03-24-12:14:11
29 การทำขนมกระยาสารท นายสุชาติ ประคำ สามง่าม พิจิตร 2017-03-24-12:08:32
30 ปลูกผักไฮโดรโปรนิค นางสาวมลฤดี คลังเงิน สามง่าม พิจิตร 2017-03-24-12:01:30
31 การคัดเมล็ดข้าวคุณภาพ นายวินัย วงค์จะมาศ สามง่าม พิจิตร 2017-03-24-11:54:55
32 การปลูกอ้อย นายจรูญ อาภาโส สามง่าม พิจิตร 2017-03-24-11:33:04
33 การปลูกกล้วยน้ำหว้า นายจรูญ อ่ำทุ่ง สามง่าม พิจิตร 2017-03-24-11:25:21
34 การปลูกข้าวเหนียว นายฐาปนพงศ์ บุญรักษ์ สามง่าม พิจิตร 2017-03-24-11:20:35
35 การทำเฟอร์นิเจอร์จากหวาย-ไม่ไผ่ นายศุภชัย ตลาดเงิน สามง่าม พิจิตร 2017-03-24-11:15:56
36 การเลี้ยงไก่ชน นายประวิทย์ ต๊ะวิโล สามง่าม พิจิตร 2017-03-24-11:08:33
37 การปลูกแตงไทย นายประเสริฐ อ่อนงาม สามง่าม พิจิตร 2017-03-24-11:03:22
38 การทำนา นายมนัด แป้นแสง สามง่าม พิจิตร 2017-03-24-10:57:55
39 การทำไข่เค็ม ประทวน บุญผ่อง สามง่าม พิจิตร 2017-03-24-10:53:45
40 การทำบายศรี ธนวิทย์ ทับทิม สามง่าม พิจิตร 2017-03-24-10:47:54
41 การทำเฟอร์นิเจอร์ นายอภิรักษ์ สุขเรือง สามง่าม พิจิตร 2017-03-24-10:42:52
42 การปลูกผัก นายสวน สระทองเพชร สามง่าม พิจิตร 2017-03-24-10:36:49
43 การทำน้ำยาเอนกประสงค์ นางสาวทิติมา จันมล สามง่าม พิจิตร 2017-03-24-10:32:45
44 การปลูกกล้วย นายกิติศักดิ์ หอมชะเอม สามง่าม พิจิตร 2017-03-24-10:28:22
45 การทำสุ่มไก่ นายทักษดนัย ใจดี สามง่าม พิจิตร 2017-03-24-10:20:18
46 การทำเหรียญโปรยทาน นางวรรณา มงคลอุทก สามง่าม พิจิตร 2017-03-24-10:14:24
47 การปลูกผักปลอดสาร นายสมทรง บุญอิ่ม สามง่าม พิจิตร 2017-03-24-10:07:57
48 การทำพริกแกง นายไว แจ่มบูชา สามง่าม พิจิตร 2017-03-24-10:02:24
49 การปลูกผักปลอดสาร นายจำรัส โสฬส สามง่าม พิจิตร 2017-03-24-09:56:03
50 การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ นายรุ่งศักดิ์ สารทิศ สามง่าม พิจิตร 2017-03-24-09:15:15
51 การปลูกผักปลอดสาร นางจุฑามาศ เกษศิลป์ สามง่าม พิจิตร 2017-03-24-09:10:33
52 การปลูกผักเศรษฐกิจ นายประสิทธิ์ ปัทไพ บึงนาราง พิจิตร 2017-03-24-08:52:08
53 การปลูกผักเศรษฐกิจ นางประเชิญ หุ่นดำ บึงนาราง พิจิตร 2017-03-24-08:46:14
54 การปลูกผักเศรษฐกิจ นายผล ใจประดิษฐ์ บึงนาราง พิจิตร 2017-03-24-08:40:03
55 การผลิตปุ๋ยชีวภาพ นางนิภาวรรณ ศรีนาราง บึงนาราง พิจิตร 2017-03-24-08:32:00
56 การทำน้ำยาเอนกประสงค์ (น้ำยาล้างจาน) นางบุญชู ขาวสะอาด สามง่าม พิจิตร 2017-03-24-08:27:48
57 การเลี้ยงกบ นายบุญชม พรรรษา บึงนาราง พิจิตร 2017-03-23-16:13:59
58 การปลูกผักเศรษฐกิจ นายปัญญา แก้วมาตย์ บึงนาราง พิจิตร 2017-03-23-16:07:21
59 การปลูกผักเศรษฐกิจ นายชาญชัย ยิ้มน่วม บึงนาราง พิจิตร 2017-03-23-15:51:01
60 การเลี้ยงกบ นายถวิล สาวิสิทธิ์ บึงนาราง พิจิตร 2017-03-23-15:39:55
61 การทำน้ำพริกเผา นางยุพา พูลสม วังทรายพูน พิจิตร 2017-03-23-15:16:30
62 การปลูกผักเศรษฐกิจ นายสมชาย บุญศรี บึงนาราง พิจิตร 2017-03-23-15:05:20
63 การทำนา นายน้อย ดำดี ทับคล้อ พิจิตร 2017-03-23-14:50:11
64 การทำดอกไม้จันทน์ นายสมชาย เลิศพฤกษ์ ทับคล้อ พิจิตร 2017-03-23-14:38:58
65 การทำฮอร์โมน นางสาวสุวรรณ์ ปาระกุล ทับคล้อ พิจิตร 2017-03-23-14:31:36
66 การเลี้ยงปลา นายทวี ทวนทอง ทับคล้อ พิจิตร 2017-03-23-14:26:52
67 การปลูกผัก นายพิเชษ เปลี่ยนแซ บึงนาราง พิจิตร 2017-03-23-14:24:06
68 การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด นายดิเรก ทิมโต บึงนาราง พิจิตร 2017-03-23-14:18:47
69 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก นายบุญโฮม กองสินแก้ว บึงนาราง พิจิตร 2017-03-23-14:13:02
70 เกษตรผสมผสาน นางลำไย ขุนทอง บึงนาราง พิจิตร 2017-03-23-14:08:26
71 การทำขนมถ้วย นางบุญเกิด เพ็ชรงาม วังทรายพูน พิจิตร 2017-03-23-10:29:15
72 การทำพริกแกงเผ็ด นายกิตติวุฒิ จูมด้วง ทับคล้อ พิจิตร 2017-03-23-09:03:40
73 การทำพริกแกง นางอุบล จันทร์ลอย ทับคล้อ พิจิตร 2017-03-23-08:54:36
74 การนวดกดจุด 25 จุด นายสมบูรณ์ มุสิกะพันธุ์ วังทรายพูน พิจิตร 2017-03-23-08:45:30
75 การทำไม้กวาดดอกหญ้า นางน้อย ทรทึก วังทรายพูน พิจิตร 2017-03-23-08:16:51
76 การตอนกิ่งพันธุ์มะปราง นายเสวียง พงศ์ศรี สากเหล็ก พิจิตร 2017-03-23-08:12:17
77 เลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ นางไฉน สังข์เมือง สากเหล็ก พิจิตร 2017-03-23-08:11:14
78 การปลูกผักกางมุ้ง นายวินัย พรายเพริศ สากเหล็ก พิจิตร 2017-03-23-08:10:17
79 การทอผ้า นางสายทอง พรหมอยู่ บึงนาราง พิจิตร 2017-03-22-16:27:08
80 การทำไม้กวาดดอกหญ้า นายอาจ ชัยแสง วังทรายพูน พิจิตร 2017-03-22-16:08:28
81 การทำไม้กวาดดอกหญ้า นางลำพูน ผะอบเหล็ก วังทรายพูน พิจิตร 2017-03-22-15:56:26
82 การขยายกิ่งพันธุ์ นายศรัญญู ทองผ่อง สากเหล็ก พิจิตร 2017-03-22-15:44:22
83 การขยายกิ่งพันธุ์ นายสนิท สังสี สากเหล็ก พิจิตร 2017-03-22-15:37:48
84 การขยายกิ่งพันธุ์ นายแดง ใจเที่ยง สากเหล็ก พิจิตร 2017-03-22-15:33:13
85 การขยายกิ่งพันธุ์ นายไพบูลย์ หมอนทอง สากเหล็ก พิจิตร 2017-03-22-15:28:54
86 การขยายกิ่งพันธุ์ นายพิทยา ศาสตร์แจ้ง สากเหล็ก พิจิตร 2017-03-22-15:02:37
87 การขยายกิ่งพันธุ์ นายชูชีพ แก้วบริสุทธิ์ สากเหล็ก พิจิตร 2017-03-22-14:42:41
88 การทำพริกแกง นายสนม ดำแดง ทับคล้อ พิจิตร 2017-03-22-13:33:55
89 การเลี้ยงหมูหลุม นายทองอินทร์ พันธเกตุ ทับคล้อ พิจิตร 2017-03-22-13:25:49
90 การเลี้ยงหมู นายอำพร สารวัน ทับคล้อ พิจิตร 2017-03-22-13:16:45
91 การทำไม้กวาดดอกหญ้า นายเอนก สะสิน วังทรายพูน พิจิตร 2017-03-22-13:08:45
92 การทำไม้กวาดดอกหญ้า นางกัญญา สิงห์เถื่อน วังทรายพูน พิจิตร 2017-03-22-13:00:18
93 การถักกระเป๋าเชือกร่ม นางจตุพร พรมแดง วังทรายพูน พิจิตร 2017-03-22-12:54:25
94 แปรรูปอาหารจากข้าวและผลไม้ นางสาลี่ ซ่อนกลิ่น ทับคล้อ พิจิตร 2017-03-22-12:45:04
95 การบริหารจัดการชุมชนและโรงสีชุมชน นางวรรณวิสาข์ มีแก้ว ทับคล้อ พิจิตร 2017-03-22-12:39:57
96 การปลูกข้าวปลอดภัย นายสมชาย จันทร์ทอง ทับคล้อ พิจิตร 2017-03-22-11:34:32
97 การทำนา นายจันทร หมายมั่น ทับคล้อ พิจิตร 2017-03-22-11:21:07
98 การปลูกไม้ผล นายสมร จะตุเทน วังทรายพูน พิจิตร 2017-03-22-09:36:04
99 การเลี้ยงปลาหมอไทย นายวิโรจน์ วงษ์สุรินทร์ วังทรายพูน พิจิตร 2017-03-22-09:25:03
100 การเลี้ยงปลาสวาย นายสุรศักดิ์ วงษ์เกลี้ยง ตะพานหิน พิจิตร 2017-03-22-08:59:30
101 การปลูกมันเทศญี่ปุ่น นายพิชัย เอี่ยมซิ้ว โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-03-22-08:48:23
102 การทำนาข้าวอินทรีย์ นายมนัส เทียมศร โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-03-22-08:33:07
103 การทำนาข้าวอินทรีย์ นางบัวผิน โพตุ้ม โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-03-22-08:28:58
104 การทำน้ำหมักชีวภาพ นายยงยุทธ จอยเพ็ง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-03-22-08:22:22
105 กล้วยกวนกะทิสด นางจำนงค์ พุ่มมาลา โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-03-22-08:18:04
106 การจักสานไม้ไผ่ นางแจ่ม เกตุสุวรรณ์ บางมูลนาก พิจิตร 2017-03-21-16:37:36
107 การทำปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด นายสระ ประทุมมาตร์ บางมูลนาก พิจิตร 2017-03-21-16:32:30
108 การทำเกษตรผสมผสาน นายนเรศ แก่นเพิ่ม บางมูลนาก พิจิตร 2017-03-21-16:19:06
109 การทำนาอินทรีย์ นายบุญเรือง เพชรน้อย วชิรบารมี พิจิตร 2017-03-21-14:59:07
110 การเย็บผ้า (ผลิตภัณฑ์จากผ้า) นายมโน ทองดอนเถื่อน วชิรบารมี พิจิตร 2017-03-21-14:57:17
111 การทำนาปลอดสารพิษ นายอภิชาติ หมื่นคำยอง วชิรบารมี พิจิตร 2017-03-21-14:43:31
112 การสานตะกร้าปอเฮ นางสะใบ แป้นแอ้น วชิรบารมี พิจิตร 2017-03-21-14:36:45
113 การเลี้ยงแม่พันธุ์สุกร นายสุทธิรักษ์ พานะที วชิรบารมี พิจิตร 2017-03-21-14:31:27
114 การทำเกษตรผสมผสาน นายสะอาด คงมี วชิรบารมี พิจิตร 2017-03-21-14:27:31
115 ทำของชำร่วยจากไม้ไผ่ นางประนอม เพชรม่อม วชิรบารมี พิจิตร 2017-03-21-14:23:11
116 การเลี้ยงปลาดุก นายจำเนียร เลื่อนลอย วชิรบารมี พิจิตร 2017-03-21-14:18:53
117 ช่างไฟฟ้า นายเรวัต พงษ์พวง วชิรบารมี พิจิตร 2017-03-21-14:14:27
118 การทำไม้กวาดดอกหญ้า นายคำจันทร์ โปยทอง วชิรบารมี พิจิตร 2017-03-21-14:09:01
119 การทำเปลยวน นางเสาวภา มีแก้ว วชิรบารมี พิจิตร 2017-03-21-14:04:39
120 การผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี นายสุวิทย์ กล่อมผา วชิรบารมี พิจิตร 2017-03-21-13:58:31
121 ไข่เค็มกะทิสดใบเตย นางประหยัด ภักดีโต วชิรบารมี พิจิตร 2017-03-21-13:53:49
122 การทำพริกแกงเผ็ด นายวินัย ชูชื่น วชิรบารมี พิจิตร 2017-03-21-13:47:24
123 การทำสบู่เหลว นางอารีรัตน์ บุราคร วชิรบารมี พิจิตร 2017-03-21-13:41:40
124 การทำนาอินทรีย์ นายศวร แป้นจันทร์ วชิรบารมี พิจิตร 2017-03-21-13:31:13
125 การทำเมล็ดพันธุ์ข้าว นายสมศักดิ์ แสนสม วชิรบารมี พิจิตร 2017-03-21-13:26:26
126 การจักสานไม้ไผ่ นายสำรวย ถาวรกูล วชิรบารมี พิจิตร 2017-03-21-13:20:38
127 การเลี้ยงกบในกระชัง นางใจเพชร จีนเวียงคอย โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-03-21-13:14:27
128 การทำน้ำหมักชีวภาพ นางเกษณี ดีไทย โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-03-21-13:09:59
129 การทอผ้า นางมณี น้อยบัวทิพย์ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-03-21-13:04:16
130 การปลูกอินทผาลัม นายเทียน หนุ่มน้อย โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-03-21-12:59:24
131 การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ นายประศักดิ์ชัย อ่างคำ สากเหล็ก พิจิตร 2017-03-20-16:02:55
132 การปลูกข้าวปลอดสารพิษ นายชูไชย จำปางาม บางมูลนาก พิจิตร 2017-03-20-15:33:53
133 การปลูกมะนาว นายสินชัย พึ่งเกตุ เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-20-13:26:07
134 การปลูกผักปลอดสารพิษ นายสุทธิ ภารสว่าง สากเหล็ก พิจิตร 2017-03-20-12:52:12
135 การทำน้ำหมักจากจาวปลวกหรือรังปลวก นายวรุตม์ ยงยืน บางมูลนาก พิจิตร 2017-03-20-12:16:33
136 การทำปลาร้า นายสุภาพ ร่มลมูล สามง่าม พิจิตร 2017-03-20-11:41:56
137 การทำกล้วยฉาบ นายมาลัย ดีบ้านใหม่ สามง่าม พิจิตร 2017-03-20-11:34:30
138 การทำไม้กวาดดอกหญ้า นายพิพัฒน์ อินทร์สุข สามง่าม พิจิตร 2017-03-20-10:41:18
139 การทำไม้กวาดดอกหญ้า นางธันยรัศมิ์ เพชรคงภูเจิรญ สามง่าม พิจิตร 2017-03-20-10:34:17
140 การทำเหรียญโปรยทาน นายยงยุทธ สอนจันทร์ สามง่าม พิจิตร 2017-03-20-10:26:24
141 การเลี้ยงหมู และการทำคลอดลูกหมู นายเสนาะ กันน้อย โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-03-20-09:28:54
142 การปลูกข้าวหอมมะลิ นายปราจิน โตศาสตร์ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-03-20-09:24:49
143 การทำนาข้าวอินทรีย์ นายพเยาว์ กมุทชาติ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-03-20-09:20:00
144 การทำตะกร้าจากปอเฮ นางสาวศรีทา หงษ์ศรีหนุ่น โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-03-20-09:15:45
145 การปลูกข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ นายเล็ก นพคุณ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-03-20-09:09:15
146 การทำน้ำหมักชีวภาพ นายเส็ง บัวดี โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-03-20-09:02:12
147 การปลูกมะเขือยาว นายชิน จันทราทับ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-03-20-08:54:28
148 การปลูกกล้วยน้ำว้า นายนิต ทับทอง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-03-20-08:41:55
149 การทำน้ำหมักชีวภาพ นายวิจิตร ชูประดิษฐ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-03-20-08:32:13
150 การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน นายเปรม สุขทรัพย์ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-03-20-08:22:24
151 การทำนาข้าวอินทรีย์ นายสัมฤทธิ์ สะระนัย โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-03-17-15:21:20
152 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ นายประสิทธิ์ พานโนรี ทับคล้อ พิจิตร 2017-03-17-13:54:58
153 การทำนาอย่างไรให้ได้กำไรโดยไม่ขาดทุน นายสุนทร โพธิ์ทอง ทับคล้อ พิจิตร 2017-03-17-13:46:14
154 การเลี้ยงแม่พันธุ์หมู นายประทีป มูลสวัสดิ์ ทับคล้อ พิจิตร 2017-03-17-13:42:49
155 การทำสวนมะม่วง นายพิเชษฐ์ วงพรม ทับคล้อ พิจิตร 2017-03-16-16:03:11
156 การเลี้ยงไก่ไข่ นายนิคม สีหนารถนาวา ทับคล้อ พิจิตร 2017-03-16-15:52:24
157 การเลี้ยงปลาในกระชัง นางสมบูรณ์ สกุลรักษ์ ทับคล้อ พิจิตร 2017-03-16-15:38:18
158 การแปรรูปกล้วย นายพิชิต คงวิชา ทับคล้อ พิจิตร 2017-03-16-15:28:48
159 การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า นางประคอง พุททรัพย์ ทับคล้อ พิจิตร 2017-03-16-15:17:24
160 การบริหารจัดการป่าชุมชน นายเศรษฐ์กรณ์ นาศพัฒน์ ทับคล้อ พิจิตร 2017-03-16-15:09:20
161 การผูกผ้าตามงานพิธีต่างๆ นางสาวกิติยา เกียรติยศ ทับคล้อ พิจิตร 2017-03-16-15:04:12
162 การทำฮอร์โมนหน่อกล้วย นายบุญชู ขุนอินทร์ ทับคล้อ พิจิตร 2017-03-16-14:59:31
163 การทำน้ำยาเอนกประสงค์ นางสาววรรณี แก้วศรี ทับคล้อ พิจิตร 2017-03-16-14:52:46
164 การทำสลัดโรล นางสาวกัญญ์ณพัชร กุดาสี ทับคล้อ พิจิตร 2017-03-16-14:47:26
165 การทำปลาร้าสับทรงเครื่อง นางอำนวย เพิ่มสวัสดิ์ ทับคล้อ พิจิตร 2017-03-16-14:39:14
166 การเลี้ยงหมูหลุม นายสุชีพ หอมจันทร์ ทับคล้อ พิจิตร 2017-03-16-14:28:43
167 การเลี้ยงไก่ไข่ นายธนิสร ศรีรักษา ดงเจริญ พิจิตร 2017-03-15-16:34:29
168 การตอนกิ่งมะนาว นางพรรณระวี บุญอินทร์ ดงเจริญ พิจิตร 2017-03-15-16:31:31
169 การเลี้ยงปลาดุก นางจำเรียง อ่อนขำ ดงเจริญ พิจิตร 2017-03-15-16:23:52
170 การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า นายสมาน ขลิบทองรอด ดงเจริญ พิจิตร 2017-03-15-16:15:50
171 ช่างยนต์ นายวิโรจน์ ส่งพุ่ม ดงเจริญ พิจิตร 2017-03-15-16:05:06
172 การทำนาหว่านแห้ง นายสมคิด วงษ์โท ดงเจริญ พิจิตร 2017-03-15-15:49:58
173 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ นายพันธ์ สายแขม ดงเจริญ พิจิตร 2017-03-15-15:45:53
174 การทำเชื้อราขาว ราเขียว นางสำรวย สงค์เจริญ บางมูลนาก พิจิตร 2017-03-15-15:30:10
175 การสานพัด นางสาวปุณยนุช สยะรักษ์ บางมูลนาก พิจิตร 2017-03-15-15:18:10
176 เทคนิคการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน นายธานินทร์ จั่นแจ้ง บางมูลนาก พิจิตร 2017-03-15-15:09:44
177 การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ นายเจริญพร ฉิมปาน ดงเจริญ พิจิตร 2017-03-14-16:29:50
178 การเลี้ยงโค นายเสมียน รีสี ดงเจริญ พิจิตร 2017-03-14-16:21:25
179 การทำน้ำส้มควันไม้และการนำไปใช้ นายบุญเลี้ยง บุญโฉม ดงเจริญ พิจิตร 2017-03-14-15:35:11
180 เทคนิคการแปรรูปข้าวกล้องปลอดสารพิษ นายชิต ปานพลอย บางมูลนาก พิจิตร 2017-03-14-10:47:52
181 การเลี้ยงปลาดุกในกระชัง นายวิศษณุ ล้อมเศรษฐี โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-03-13-15:29:07
182 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ นายเดชาวัต อยู่เครือ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-03-13-13:03:10
183 การนวดแผนไทย นางบุญชู สร้อยจิตร โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-03-13-12:56:01
184 การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ นายสมนึก คงเจริญ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-03-13-12:50:58
185 การทำปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด นายอุดม ระดาสิทธิ์ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-03-13-12:34:51
186 น้ำหมักไล่แมลง นายสุรินทร์ แก้วลา โพทะเล พิจิตร 2017-03-13-12:24:45
187 น้ำหมักชีวภาพ (ฮอร์โมนไข่) นายสุเทพ สีโชค โพทะเล พิจิตร 2017-03-13-12:19:38
188 การทำน้ำหมักไล่แมลง นายสมพงษ์ คำผง โพทะเล พิจิตร 2017-03-13-12:14:53
189 การเพาะเมล็ดทานตะวัน นายรัตนศักดิ์ สนพุทธ ตะพานหิน พิจิตร 2017-03-13-10:52:48
190 การทำพริกแกง นายมานิตย์ สุขไมตรี ตะพานหิน พิจิตร 2017-03-13-09:39:20
191 การทำน้ำพริกแกง นายทวี โอดสะอาด ตะพานหิน พิจิตร 2017-03-13-09:03:18
192 การทำไม้กวาดทางมะพร้าว นายวิรุทธ์ ปั้นมี ตะพานหิน พิจิตร 2017-03-12-15:05:35
193 การทำน้ำนาล้างจาน นางสาว สุวดี พูลประสาท ตะพานหิน พิจิตร 2017-03-12-14:56:11
194 การเลี้ยงกบ นางจำปี ยอดฉุน ตะพานหิน พิจิตร 2017-03-12-14:39:20
195 การทอผ้า นายไพฑูรย์ บุญคลี่ ตะพานหิน พิจิตร 2017-03-12-14:26:40
196 การจักสานตระกร้า นายศุภชัย สุดคุ้ม ตะพานหิน พิจิตร 2017-03-11-17:11:53
197 การทำพริกแกง นางสาวปราณี นุชขำ ตะพานหิน พิจิตร 2017-03-11-17:05:34
198 การทำน้ำพริกแกง นายสังวร ปราโมทย์ ตะพานหิน พิจิตร 2017-03-11-17:01:51
199 การทำน้ำพริกแกง นายสำราญ ทาพิทักษ์ ตะพานหิน พิจิตร 2017-03-11-16:58:06
200 การเลี้ยงไก่ไข่ นางวรรณา มุงคลโคต ตะพานหิน พิจิตร 2017-03-11-16:54:21
201 การทำไข่เค็ม นายสวัสดิ์ อินตาพวง ตะพานหิน พิจิตร 2017-03-11-16:43:26
202 การทำไข่เค็ม นางสายบัว คำดี ตะพานหิน พิจิตร 2017-03-11-11:56:39
203 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ นายเสมียน ศรีแก้ว ตะพานหิน พิจิตร 2017-03-11-11:49:45
204 การทำน้ำยำ นางพรลภัส บุญฮง ตะพานหิน พิจิตร 2017-03-11-11:30:05
205 การปลูกมะนาวในวงบ่อ นายสุเทพ พิมพา ตะพานหิน พิจิตร 2017-03-11-11:19:46
206 การทำดอกไม้จันทน์ นางสาวจีรนันท์ เขียวศรี เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-11-11:09:40
207 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ นางปวริศา สีตะมา เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-11-10:58:11
208 การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ นายสมศักดิ์ สาโท เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-11-10:51:06
209 การทำปุ๋ยหมักในการเพาะปลูกข้าวโพด นายสนอง ชุนแสง เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-11-10:35:36
210 การปลูกพริก Superhot นางรินรดา คชรีย์ เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-11-10:21:59
211 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน นายทวี ตุงคะศิริ เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-11-10:16:01
212 การปลูกพริก นางสุรินทร์ ปิ้มลื้อ เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-11-10:06:43
213 การเลี้ยงปลาดุก นายสำอางค์ จรเอม เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-11-10:06:04
214 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ นายพเยาว์ อ่อนตานา เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-10-16:21:05
215 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ นายรณชัย รุ่งเรือง เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-10-16:16:32
216 การเลี้ยงปลานิล นางวสุรัตน์ วงษ์ชาลี เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-10-16:09:17
217 การปลูกมะนาว นายอรุณ เพ็ชรแดง เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-10-15:54:43
218 การทำน้ำหมักชีวภาพ นางพัชยา เมืองทอง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-03-10-15:11:15
219 การปลูกมะนาวลงดิน นายรส สังข์เอี่ยม เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-10-13:34:50
220 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ นายมนัส สังข์ทอง เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-10-13:27:58
221 การทำไม้กวาดดอกหญ้า นายสำเริง เสือปู่ เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-10-13:16:54
222 การขยายพันธุ์พืช (มะนาว) นายธวัช แดงลิ้ม เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-10-13:06:16
223 การทำขนมกระหรี่ปั๊บ นางเกตน์สิรี ศรีบาง ตะพานหิน พิจิตร 2017-03-10-12:54:18
224 การทำมะม่วงกวน นายสุรินทร์ อินตะมะ ตะพานหิน พิจิตร 2017-03-10-12:44:43
225 ทำกระดาษจากฟางข้าว นางสาวภฤชฎา ศรีเหนี่ยง ตะพานหิน พิจิตร 2017-03-10-11:48:21
226 การปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง นายสมัคร ศิริ เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-10-11:14:32
227 การปลูกมะนาววงบ่อ นางบุญชู พุทธเกษม เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-10-11:09:52
228 การปลูกมะนาวลงดิน นายพายัพ เขียวขำ เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-10-11:04:56
229 การปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง นายชรินทร์ สุขเทศ เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-10-11:00:50
230 การปลูกมะนาวลงดิน นายวันชัย จันทร์บัว เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-10-10:53:52
231 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ นางสาวเบญจวรรณ ทองคำ เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-10-10:26:03
232 การปลูกมะนาววงบ่อ นางสาวณัฐถา เพ็ชรรัตน์ เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-10-10:22:08
233 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ นางนันทรัตน์ ตาลเสี้ยน เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-10-10:02:19
234 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ นางยุพิน โพธิ์หลาย เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-10-09:57:27
235 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ นางจัด เขียวขำ เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-10-09:52:29
236 การปลูกมะนาวลงดิน นายเหมือน อุณหิต เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-10-09:47:55
237 การทำตะกร้าปอเฮ นางวันดี พันแจ้ง โพทะเล พิจิตร 2017-03-10-08:59:26
238 ขนมกระยาสารท นางเฉลียว สุดยอด โพทะเล พิจิตร 2017-03-10-08:52:20
239 การทำไม้กวาดทางมะพร้าว นายประทิน พันธ์พร โพทะเล พิจิตร 2017-03-10-08:45:45
240 การเลี้ยงปลาดุกในกระชัง นายสมหวัง สอนสำราญ โพทะเล พิจิตร 2017-03-10-08:39:18
241 การทำไม้กวาดทางมะพร้าว นางสุรินทร์ ปั้นชู โพทะเล พิจิตร 2017-03-10-08:29:16
242 การปลูกข้าวนาโยน นางสาวทองสุข เชื้อทองดี โพทะเล พิจิตร 2017-03-10-08:22:15
243 การทำไม้กวาดดอกหญ้า นายน้อย พาพันธ์ ตะพานหิน พิจิตร 2017-03-07-11:19:58
244 การทำน้ำยาล้างจาน นางเรไร ยาแก้ว ตะพานหิน พิจิตร 2017-03-07-11:10:03
245 เทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์ นายประเทือง นิ่มสุวรรณ์ ตะพานหิน พิจิตร 2017-03-07-11:01:17
246 การแปรรูปข้าวบรรจุถุง นายชำนาญ บัวบาน ตะพานหิน พิจิตร 2017-03-07-10:48:56
247 การทำสมุนไพรไล่แมลง นายคูณ ทองแดง ตะพานหิน พิจิตร 2017-03-07-10:33:16
248 การทำปุ๋ยชีวภาพปั้นเม็ด นายจีระ มั่นเหมาะ ตะพานหิน พิจิตร 2017-03-06-16:34:03
249 การปลูกผักปลอดสาร นางสกุลกาญจน์ ลอประเสริฐ ตะพานหิน พิจิตร 2017-03-06-16:25:17
250 การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ นางสมบัติ กรุดมหาราช ตะพานหิน พิจิตร 2017-03-03-13:12:11
251 การทำขนมไทย นายวิษณุกร น้อยดิษฐ ตะพานหิน พิจิตร 2017-03-03-13:03:45
252 การทำไม้กวาดดอกหญ้า นางติ๋ม วัฒนชัยยงค์ ตะพานหิน พิจิตร 2017-03-03-12:52:12
253 การนทำปุ๋ยชีวภาพ นางมงคล รอตด้วง โพทะเล พิจิตร 2017-03-03-11:03:06
254 การทำขนมจีนโบราณ นายสุทิน กลิ่นทอง โพทะเล พิจิตร 2017-03-01-16:34:26
255 การทำนา นายเฉลิมชาติ อินเภา โพทะเล พิจิตร 2017-03-01-16:27:02
256 การทำข้าวปลูก นางฉลาด ลอประเสริฐ โพทะเล พิจิตร 2017-03-01-14:58:18
257 การทำปุ๋ยชีวภาพ นางสาววรพร ผะดาศรี โพทะเล พิจิตร 2017-03-01-13:26:47
258 เทคนิคการต่อยอด-ติดตาม มะนาว นายมงคล พันทับ โพทะเล พิจิตร 2017-03-01-13:11:11
259 การเปลี่ยนยอดมะนาวกับตอส้มโอ นางศิริพันธิ์ แตงอ่อน โพทะเล พิจิตร 2017-03-01-12:58:56
260 การทำน้ำพริกผัดแคบหมู นางสมพร สาตพุ่ม บางมูลนาก พิจิตร 2017-03-01-12:27:58
261 การตอนกิ่งพันธุ์ไม้ผล นายธงชัย มุตตะระ สากเหล็ก พิจิตร 2017-03-01-12:27:38
262 การทำกระเป๋าเชือกร่ม นางประนอม ชนชนะ สากเหล็ก พิจิตร 2017-03-01-12:27:05
263 การปลูกข้าวไรท์เบอร์รี่ นายนิกร แก้วทับ บางมูลนาก พิจิตร 2017-03-01-12:25:13
264 เทคนิคการทำน้ำพริกแกง นางฉลวย บุญพึ่ง บางมูลนาก พิจิตร 2017-03-01-12:24:46
265 ทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีด นางสาวปิยวรรณ แซ่ตั้ง บางมูลนาก พิจิตร 2017-03-01-12:24:21
266 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ นายชินกฤต เพ็ชรอำไพ โพทะเล พิจิตร 2017-03-01-12:24:00
267 เทคนิคการปลูกข่า นายณรงค์ ยาสุข โพทะเล พิจิตร 2017-03-01-12:23:06
268 การเลี้ยงจิ้งหรีด นายทองอาบ จิตรหาญ โพทะเล พิจิตร 2017-03-01-11:33:43

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดพิจิตร
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา