เทคนิคส่งเสริมสัมมาชีพ

# ชื่อความรู้ เจ้าของความรู้ อำเภอ จังหวัด วันที่สร้าง
1 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน นางมญชุ์ฑกานต์ โคกทอง วังทรายพูน พิจิตร 2017-08-17-08:41:48
2 เทคนิคการเตรียมการสร้างกลุ่มสัมมาชีพชุมชน นายวินัย ชูชื่น วชิรบารมี พิจิตร 2017-06-16-09:10:16
3 เทคนิคการส่งเสริมอาชีพครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน นางอารีรัตน์ บุราคร วชิรบารมี พิจิตร 2017-06-16-09:07:39
4 เทคนิคการการจัดตั้งกลุ่มอาชีพหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน นางประหยัด ภักดีโต วชิรบารมี พิจิตร 2017-06-16-09:05:32
5 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายอภิชาต หมื่นคำยอง วชิรบารมี พิจิตร 2017-06-16-09:03:37
6 เทคนิคการส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพ นายสุวิทย์ กล่อมผา วชิรบารมี พิจิตร 2017-06-16-09:00:46
7 เทคนิคการส่งเสริมอาชีพครัวเรือน นายสุทธิรักษ์ พานะที วชิรบารมี พิจิตร 2017-06-16-08:58:45
8 เทคนิคการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนกับการมีส่วนร่วม นายสะอาด คงมี วชิรบารมี พิจิตร 2017-06-16-08:56:29
9 การสร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายเรวัต พงษ์พวง วชิรบารมี พิจิตร 2017-06-16-08:54:22
10 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายจำเนียร เลื่อนลอย วชิรบารมี พิจิตร 2017-06-16-08:50:12
11 เทคนิคการรวมกลุ่มอาชีพหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน นายคำจันทร์ โปยทอง วชิรบารมี พิจิตร 2017-06-16-08:47:11
12 เทคนิคการส่งเสริมอาชีพครัวเรือน นางเสาวภา มีแก้ว วชิรบารมี พิจิตร 2017-06-16-08:45:07
13 เทคนิคการส่งเสริมอาชีพครัวเรือนสู่การรวมกลุ่ม นางสะใบ แป้นแอ้น วชิรบารมี พิจิตร 2017-06-16-08:41:15
14 เทคนิคการส่งเสริมอาชีพครัวเรือน นางประนอม เพชรม่อม วชิรบารมี พิจิตร 2017-06-16-08:38:14
15 เทคนิคการส่งเสริมการรวมกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านหนองขาว หมู่ที่ 5 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร นายนฤชา แก้วกะโผะ วชิรบารมี พิจิตร 2017-06-16-08:30:47
16 เทคนิคส่งเสริมอาชีพการปลูกไผ่กิมชุงในหมู่บ้านสัมมาชีพ นางจำเลย เชิดชู สากเหล็ก พิจิตร 2017-06-09-08:25:41
17 เทคนิคการส่งเสริมอาชีพหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน นายวินัย พลายเพริศ สากเหล็ก พิจิตร 2017-06-09-08:01:13
18 ส่งเสริมสนับสนุนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายบุญโฮม กองสินแก้ว บึงนาราง พิจิตร 2017-06-08-13:40:22
19 ส่งเสริมสนับสนุนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางลำไย ขุนทอง บึงนาราง พิจิตร 2017-06-08-13:33:18
20 สร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายบุญชม พรรษา บึงนาราง พิจิตร 2017-06-08-13:29:43
21 ส่งเสริมสนับสนุนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายปัญญา แก้วมาตย์ บึงนาราง พิจิตร 2017-06-08-13:25:50
22 ส่งเสริมสนับสนุนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายชาญชัย ยิ้มน่วม บึงนาราง พิจิตร 2017-06-08-13:22:49
23 ส่งเสริมสนับสนุนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายถวิล สาวิสิทธิ์ บึงนาราง พิจิตร 2017-06-08-13:16:43
24 ส่งเสริมสนับสนุนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายพิเชษฐ์ เปลี่ยนแซ บึงนาราง พิจิตร 2017-06-08-13:11:39
25 ส่งเสริมสนับสนุนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายอุ่น คำพันธ์ บึงนาราง พิจิตร 2017-06-08-13:08:11
26 ส่งเสริมสนับสนุนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายสุพจน์ เจนจบ บึงนาราง พิจิตร 2017-06-08-10:41:05
27 การส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน นางสายทอง พรหมอยู่ บึงนาราง พิจิตร 2017-06-08-10:37:37
28 การส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน นายดิเรก ทิมโต บึงนาราง พิจิตร 2017-06-08-10:35:07
29 ส่งเสริมสนับสนุนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายชิณุภูมิ นิลสีดา บึงนาราง พิจิตร 2017-06-08-10:32:08
30 ส่งเสริมสนับสนุนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายไพฑูรย์ พรหมมาลี บึงนาราง พิจิตร 2017-06-08-10:28:35
31 ส่งเสริมสนับสนุนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายประสิทธิ์ ปัทไพ บึงนาราง พิจิตร 2017-06-08-10:24:16
32 ส่งเสริมสนับสนุนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางประเชิญ หุ่นดำ บึงนาราง พิจิตร 2017-06-08-10:21:15
33 ส่งเสริมสนับสนุนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายผล ใจประดิษฐ์ บึงนาราง พิจิตร 2017-06-08-10:18:05
34 ส่งเสริมสนับสนุนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางนิภาวรรณ ศรีนาราง บึงนาราง พิจิตร 2017-06-08-10:14:22
35 การส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน นายสมยศ สิงห์แก้ว บึงนาราง พิจิตร 2017-06-08-10:10:02
36 เทคนิคการจัดตั้งกลุ่มอาชีพหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน นายสนิท สังสี สากเหล็ก พิจิตร 2017-06-07-14:14:46
37 เทคนิคการจัดตั้งกลุ่มอาชีพหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน นางพิมใจ มาใหญ่ สากเหล็ก พิจิตร 2017-06-07-14:12:19
38 เทคนิคการส่งเสริมอาชีพหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน นายประศักดิ์ชัย อ่างคำ สากเหล็ก พิจิตร 2017-06-07-14:08:54
39 เทคนิคการส่งเสริมอาชีพหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน นายปณวัฒน์ ศรีมะเดื่อ สากเหล็ก พิจิตร 2017-06-07-14:05:53
40 เทคนิคการส่งเสริมอาชีพหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน นายทรงพร โชคดี สากเหล็ก พิจิตร 2017-06-07-14:02:24
41 เทคนิคการส่งเสริมอาชีพหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน นายแดง ใจเที่ยง สากเหล็ก พิจิตร 2017-06-07-13:59:23
42 การส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน นางประทุม เนียมสุวรรณ์ บางมูลนาก พิจิตร 2017-06-07-13:50:37
43 การส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน นางแจ่ม เกตุสุวรรณ์ บางมูลนาก พิจิตร 2017-06-07-13:42:07
44 การส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน นางสระ ประทุมมาตร์ บางมูลนาก พิจิตร 2017-06-07-13:39:42
45 การส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน นางคนึงหา ธูปพนม บางมูลนาก พิจิตร 2017-06-07-13:29:10
46 การส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน นางพิมพ์รภัส ทิพยกรธนากูล บางมูลนาก พิจิตร 2017-06-07-13:25:45
47 การส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน นายนเรศ แก่นเพิ่ม บางมูลนาก พิจิตร 2017-06-07-13:17:56
48 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนของปราชญ์ชุมชน นายสมาน ธรมีฤทธิ์ ตะพานหิน พิจิตร 2017-06-03-11:07:05
49 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนของปราชญ์ชุมชน นายรัตนศักดิ์ สนพุทธ ตะพานหิน พิจิตร 2017-06-03-11:03:07
50 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนของปราชญ์ชุมชน นายมานิตร สุขไมตรี ตะพานหิน พิจิตร 2017-06-03-10:59:42
51 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนของปราชญ์ชุมชน นายทวี โอดสะอาด ตะพานหิน พิจิตร 2017-06-03-10:56:10
52 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนของปราชญ์ชุมชน นายวิรุธ ปั้นมี ตะพานหิน พิจิตร 2017-06-03-10:52:39
53 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนของปราชญ์ชุมชน นางสาวสุวดี พูลประสาท ตะพานหิน พิจิตร 2017-06-03-10:48:20
54 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนของปราชญ์ชุมชน นายสมภาร สิงห์ทองคำ ตะพานหิน พิจิตร 2017-06-03-10:42:56
55 การสร้างอาชีพมะม่วงกวนในหมู่บ้านสัมมาชีพ นายสุรินทร์ อินตะมะ ตะพานหิน พิจิตร 2017-06-03-10:37:37
56 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนของปราชญ์ชุมชน นายไพฑูรย์ บุญคลี่ ตะพานหิน พิจิตร 2017-06-03-10:35:50
57 เทคนิคการส่งเสริมการทำขนมกะหรี่ปั๊บในหมู่บ้านสัมมาชีพ นางเกตน์สิรี ศรีบาง ตะพานหิน พิจิตร 2017-06-03-10:29:53
58 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนของปราชญ์ชุมชน นายศุภชัย สุดคุ้ม ตะพานหิน พิจิตร 2017-05-31-16:41:31
59 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนของปราชญ์ชุมชน นางสาวปราณี นุชขำ ตะพานหิน พิจิตร 2017-05-31-16:35:11
60 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนของปราชญ์ชุมชน นายสงกร ปราโมทย์ ตะพานหิน พิจิตร 2017-05-31-16:32:11
61 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนของปราชญ์ชุมชน นางวรรณา มุงคุลโคต ตะพานหิน พิจิตร 2017-05-31-16:28:14
62 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนของปราชญ์ชุมชน นายสวัสดิ์ อินตาพวง ตะพานหิน พิจิตร 2017-05-31-16:24:57
63 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนของปราชญ์ชุมชน นายณัชฐรัธร จันทโสม ตะพานหิน พิจิตร 2017-05-31-16:21:42
64 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนของปราชญ์ชุมชน นายนายเสมียน ศรีแก้ว ตะพานหิน พิจิตร 2017-05-31-16:18:54
65 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนของปราชญ์ชุมชน นายสำราญ ทาพิทักษ์ ตะพานหิน พิจิตร 2017-05-31-16:14:45
66 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนของปราชญ์ชุมชน นายสมศักดิ์ สุขคุ้ม ตะพานหิน พิจิตร 2017-05-31-16:11:38
67 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนของปราชญ์ชุมชน นายสุเทพ พิมพา ตะพานหิน พิจิตร 2017-05-31-16:07:42
68 การสร้างอาชีพสัมมาชีพชุมชนสู่การรวมกลุ่มอาชีพ นางสุนันท์ บุญเหลือ ตะพานหิน พิจิตร 2017-05-31-16:03:04
69 การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายน้อย พาพันธ์ ตะพานหิน พิจิตร 2017-05-31-15:58:11
70 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนของปราชญ์ชุมชน นายประเทือง นิ่มสุวรรณ์ ตะพานหิน พิจิตร 2017-05-31-15:48:19
71 การรวมกลุ่มเพาะเห็ดฟางจากกากปาล์มน้ำมัน นายสุนทร โพธิ์ทอง ทับคล้อ พิจิตร 2017-05-31-08:34:15
72 การส่งเสริมแปรรูปกล้วยไข่พระตะบอง นายพิชิต คงวิชา ทับคล้อ พิจิตร 2017-05-31-08:32:06
73 การส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟางตะกร้า นางประคอง พุททรัพย์ ทับคล้อ พิจิตร 2017-05-31-08:23:59
74 การผลิตสินค้าจากป่าชุมชน นายเศรษฐ์ฐกรณ์ นาศพัฒน์ ทับคล้อ พิจิตร 2017-05-31-08:20:56
75 การส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพเลี้ยงไก่ไข่ นายประสิทธิ์ พานโนรี ทับคล้อ พิจิตร 2017-05-31-08:18:16
76 การพัฒนาอาชีพเสริมด้านการทำขนม นางสาวกิติยา เกียรติยศ ทับคล้อ พิจิตร 2017-05-31-08:15:34
77 ส่งเสริมสัมมาชีพการทำพริกแกงสูตรพื้นบ้าน นายจันทร หมายมั่น ทับคล้อ พิจิตร 2017-05-30-14:14:52
78 การใช้มูลสัตว์มาทำดินพร้อมปลูก นายประทีป มูลสวัสดิ์ ทับคล้อ พิจิตร 2017-05-30-14:13:04
79 การรวมกลุ่มเลี้ยงหมู นายสมชาย จันทร์ทอง ทับคล้อ พิจิตร 2017-05-30-14:11:31
80 สัมมาชีพชุมชนคนเนินม่วง นาวสาววรรณี แก้วศรี ทับคล้อ พิจิตร 2017-05-30-14:08:41
81 ส่งเสริมการทำฮอร์โมนสัมมาชีพ นายบุญชู ขุนอินทร์ ทับคล้อ พิจิตร 2017-05-30-14:06:35
82 การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนคนปลูกกล้วย นายพิเชษฐ์ วงพรม ทับคล้อ พิจิตร 2017-05-30-14:01:59
83 เทคนิคส่งเสริมสัมมาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ นายนิคม สีหนารถนาวา ทับคล้อ พิจิตร 2017-05-30-14:00:02
84 เทคนิคการส่งเสริมการทำฮอร์โมนไข่ นางสาวสุวรรณ์ ปาระกุล ทับคล้อ พิจิตร 2017-05-30-13:57:29
85 การหาแนวร่วมในการรวมกลุ่มผลิตดอกไม้จันทน์ นายสมชาย เลิศพฤกษ์ ทับคล้อ พิจิตร 2017-05-30-13:54:38
86 เทคนิคการค้นหากลุ่มคนที่ต้องการอาชีพเสริม นายน้อย....ดำดี ทับคล้อ พิจิตร 2017-05-30-13:51:49
87 การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางสาวอรวรรณ อินหันต์ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-05-30-13:36:00
88 การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ส.อ.พัฒนพงษ์ เที่ยงสันเทียะ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-05-30-13:31:24
89 บทบาทของพัฒนากรในการส่งเสริมการขับเคลื่อนงานสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน นางสาวนิตยา เรืองสุข โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-05-30-13:28:33
90 การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน นางชนกวนันท์ กล่อมจิตต์ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-05-30-13:24:53
91 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายวิษณุ ล้อมเศรษฐี โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-05-30-13:16:06
92 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางพัชยา เมืองทอง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-05-30-13:12:48
93 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายยงยุทธ จ้อยเพ็ง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-05-30-13:12:03
94 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางจำนงค์ พุ่มมาลา โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-05-30-13:11:13
95 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางใจเพชร จีนเวียงคอย โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-05-30-13:10:22
96 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางเกษณี ดีไทย โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-05-30-13:09:24
97 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายมนัส เทียมศร โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-05-30-13:08:29
98 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางบัวผิน โพตุ้ม โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-05-30-13:07:26
99 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายเทียน หนุ่มน้อย โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-05-30-13:06:30
100 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายเล็ก นพคุณ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-05-30-13:05:16
101 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายเส็ง บัวดี โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-05-30-13:03:01
102 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายชิน จันทราทับ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-05-30-13:01:46
103 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางมณี น้อยบัวทิพย์ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-05-30-13:00:51
104 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายนิต ทับทอง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-05-30-12:59:07
105 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายเสนาะ กันน้อย โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-05-30-12:58:07
106 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายวิจิตร ชูประดิษฐ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-05-30-12:57:05
107 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายเปรม สุขทรัพย์ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-05-30-12:55:58
108 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายพิชัย เอี่ยมซิ้ว โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-05-30-12:54:49
109 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางบุญชู สร้อยจิตร โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-05-30-12:53:27
110 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายสมนึก คงเจริญ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-05-30-12:52:24
111 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายเดชาวัต อยู่เครือ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-05-30-12:51:18
112 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายสัมฤทธิ์ สะระนัย โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-05-30-12:50:11
113 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายอุดม ระดาสิทธิ์ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-05-30-12:21:20
114 การนำเสนออาชีพเสริมให้กลุ่มสัมมาชีพ นางสาวกัญญ์ณพร กุดาสี ทับคล้อ พิจิตร 2017-05-30-11:17:59
115 ส่งเสริมสัมมาชีพทำน้ำพริกปลาร้าทรงเครื่อง นางอำนวย เพิ่มสวัสดิ์ ทับคล้อ พิจิตร 2017-05-30-11:16:21
116 เคล็ดลับสมุนไพรไทยเพื่อใช้ทำพริกแกง นายสนม ดำแดง ทับคล้อ พิจิตร 2017-05-30-11:14:12
117 การรวมกลุ่มทำพริกแกง นางอุบล จันทร์ลอย ทับคล้อ พิจิตร 2017-05-30-11:12:27
118 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายพเยาว์ กมุทชาติ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-05-30-09:40:59
119 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางสีทา หงษ์ศรีหนุ่น โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-05-30-09:36:58
120 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายปราจิน โตศาสตร์ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2017-05-30-09:26:20
121 เทคนิคการคัดเลือกทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางวันเพ็ญ สิงสาหัส สามง่าม พิจิตร 2017-05-30-08:57:50
122 เทคนิคการคัดเลือกทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายมานพ ภักบุตร สามง่าม พิจิตร 2017-05-30-08:55:06
123 เทคนิคการคัดเลือกทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายเฉลียว บารมี สามง่าม พิจิตร 2017-05-30-08:52:08
124 เทคนิคการประชุมให้มีชีวิตชีวา นางสาวกชกร คงเสน่ห์ สามง่าม พิจิตร 2017-05-30-08:48:34
125 เทคนิคการประชุมให้มีชีวิตชีวา นายเสวก แสงจันทร์ สามง่าม พิจิตร 2017-05-30-08:46:37
126 เทคนิคการทำให้ครัวเรือนสัมมาชีพเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ นายสุรินทร์ ควนนอก สามง่าม พิจิตร 2017-05-30-08:44:28
127 เทคนิคการทำให้ครัวเรือนสัมมาชีพเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ นายสุชาติ ประคำ สามง่าม พิจิตร 2017-05-30-08:42:04
128 เทคนิคการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่สัมมาชีพชุมชนที่เข้มแข็ง นายสุชาติ สร้อยศิริ สามง่าม พิจิตร 2017-05-30-08:39:54
129 เทคนิคการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่สัมมาชีพชุมชนที่เข้มแข็ง นายปรัง บุญผ่อง สามง่าม พิจิตร 2017-05-30-08:37:04
130 เทคนิคการส่งเสริมอาชีพครัวเรือน นายบุญเนียม ทองหมื่นศรี สามง่าม พิจิตร 2017-05-30-08:34:12
131 เทคนิคการส่งเสริมอาชีพครัวเรือน นางสุภัค อาภาโส สามง่าม พิจิตร 2017-05-30-08:31:39
132 เทคนิคการสื่อสารวางตัวที่เหมาะในที่ประชุม นายไพทูรย์ สระทองทิพย์ สามง่าม พิจิตร 2017-05-30-08:28:42
133 เทคนิคการสื่อสารวางตัวที่เหมาะในที่ประชุม นายประมวล อินทกูล สามง่าม พิจิตร 2017-05-30-08:25:31
134 เทคนิคการการจัดตั้งกลุ่มอาชีพหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน นางพยุง คงเมือง สามง่าม พิจิตร 2017-05-30-08:22:42
135 เทคนิคการการจัดตั้งกลุ่มอาชีพหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน นางทองใบ ป้องคงราช สามง่าม พิจิตร 2017-05-30-08:19:45
136 เทคนิคการการจัดตั้งกลุ่มอาชีพหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน นางสุกัลยา พุฒสา สามง่าม พิจิตร 2017-05-30-08:14:27
137 การส่งเสริมสัมมาชีพ นายธงชัย มุตตระ สากเหล็ก พิจิตร 2017-05-27-12:11:12
138 การส่งเสริมอาชีพในหมู่บ้านสัมมาชีพ นางไฉน สังข์เมือง สากเหล็ก พิจิตร 2017-05-27-12:08:19
139 เทคนิคการสร้างสัมมาชีพ นายสุทธิ ภารสว่าง สากเหล็ก พิจิตร 2017-05-27-12:05:22
140 เทคนิคการส่งเสริมอาชีพในหมู่บ้านสัมมาชีพ นายเสวียง พงศ์ศรี สากเหล็ก พิจิตร 2017-05-27-12:01:47
141 การสร้างอาชีพในหมู่บ้านสัมมาชีพ นางวันดี พันแจ้ง โพทะเล พิจิตร 2017-05-26-15:30:29
142 วิทยากรส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน นายประทิน พันธ์พร โพทะเล พิจิตร 2017-05-26-15:26:48
143 ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนเสริมรายได้ครัวเรือน นางเฉลียว สุดยอด โพทะเล พิจิตร 2017-05-26-15:24:03
144 เทคนิคส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน นายสมหวัง สอนสำราญ โพทะเล พิจิตร 2017-05-26-15:21:02
145 ส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน นางสาวสุรินทร์ ปั้นชู โพทะเล พิจิตร 2017-05-26-15:17:59
146 ส่งเสริมสัมมาชีพการเพาะกล้าข้าวนาโยน น.ส.ทองสุข เชื้อทองดี โพทะเล พิจิตร 2017-05-26-15:14:43
147 เทคนิคสัมมาชีพสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชนเข้มแข็ง นางณัฐปภัสร์ พัฒนาพุฒิธร สากเหล็ก พิจิตร 2017-05-26-15:04:53
148 เทคนิคการส่งเสริมอาชีพหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน นายชูชีพ แก้วบริสุทธิ์ สากเหล็ก พิจิตร 2017-05-26-15:01:38
149 เทคนิคการจัดตั้งกลุ่มอาชีพหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน นายประจวบ มาใหญ่ สากเหล็ก พิจิตร 2017-05-26-15:00:36
150 เทคนิคการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง นายสมบูรณ์ สกุลรักษ์ ทับคล้อ พิจิตร 2017-05-25-16:38:47
151 ชวนกันเลี้ยงปลากินพืช นายทวี ทวนทอง ทับคล้อ พิจิตร 2017-05-25-16:37:09
152 เทคนิคการส่งเสริมอาชีพเสริมให้ชุมชน นายอำพร สารวัน ทับคล้อ พิจิตร 2017-05-25-16:34:46
153 เทคนิคการรวมกลุ่มพริกแกง นายกิตติวุฒิ จูมิด้วง ทับคล้อ พิจิตร 2017-05-25-16:32:55
154 เทคนิคการรวมกลุ่มเลี้ยงหมูแม่พันธุ์ นายสุชีพ หอมจันทร์.. ทับคล้อ พิจิตร 2017-05-25-16:09:33
155 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน นายธนพล ทองแตง วังทรายพูน พิจิตร 2017-05-25-15:37:20
156 การวิเคราะห์ปัญหาการประกอบอาชีพของชุมชน นางบุศย์รินทร์ นามวงษ์ลือ ทับคล้อ พิจิตร 2017-05-25-15:32:24
157 การปลูกจิตสำนึกให้ปราชญ์ชาวบ้านขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชน นายศรัณยพงศ์ สุขประเสริฐ ทับคล้อ พิจิตร 2017-05-25-15:24:37
158 การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนแก่ประชาชน นายกมล ทวีการณ์ ทับคล้อ พิจิตร 2017-05-25-15:20:58
159 เทคนิคการจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพบ้านบัวยาง นายบุญเรือง เพชรน้อย วชิรบารมี พิจิตร 2017-05-25-15:06:38
160 เทคนิคการส่งเสริมอาชีพครัวเรือน นายมโน ทองดอนเถื่อน วชิรบารมี พิจิตร 2017-05-25-15:02:50
161 เทคนิคการสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายศวร แป้นจันทร์ วชิรบารมี พิจิตร 2017-05-25-14:56:44
162 เทคนิคการทำให้ครัวเรือนสัมมาชีพเข้าร่วมกิจกรรม นายสมศักดิ์ แสนสม วชิรบารมี พิจิตร 2017-05-25-14:50:08
163 เทคนิคการสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายสำรวย ถาวรกุล วชิรบารมี พิจิตร 2017-05-25-14:46:48
164 การส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุมสัมมาชีพชุมชน นายทองอินทร์ พันธเกตุ ทับคล้อ พิจิตร 2017-05-25-14:41:05
165 การบริหารจัดการชุมชนให้มีความปลอดภัย นางวรรณวิสาข์ มีแก้ว ทับคล้อ พิจิตร 2017-05-25-14:32:39
166 เมื่อต้องการให้เกิดการแปรรูปผลผลิตจากข้าวและผลไม้ นางสาลี่ ซ่อนกลิ่น ทับคล้อ พิจิตร 2017-05-25-14:29:50
167 สร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายวรุตย์ ยงยืน บางมูลนาก พิจิตร 2017-05-25-13:20:44
168 เทคนิคการรวมกลุ่ม นายไพฑูรย์ กุลทอง ดงเจริญ พิจิตร 2017-05-23-16:32:52
169 เทคนิควิทยากรสัมมาชีพ นายธนิสร ศรีรักษา ดงเจริญ พิจิตร 2017-05-23-16:28:34
170 เทคนิควิทยากรสัมมาชีพ นางพรรณระวี บุญอินทร์ ดงเจริญ พิจิตร 2017-05-23-16:26:09
171 เทคนิคการรวมกลุ่ม นางคณิต ฟองอ่อน ดงเจริญ พิจิตร 2017-05-23-16:23:51
172 เทคนิคการรวมกลุ่ม นางจำเรียง อ่อนขำ เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-05-23-16:21:25
173 เทคนิคการรวมกลุ่ม นางทัศนีย์ นุ่มสกุล ดงเจริญ พิจิตร 2017-05-23-16:18:56
174 เทคนิคการจัดตั้งกลุ่ม นายสายบัว มาลาทอง ดงเจริญ พิจิตร 2017-05-23-16:12:55
175 เทคนิควิทยากรสัมมาชีพ นายวิโรจน์ ส่งพุ่ม ดงเจริญ พิจิตร 2017-05-23-16:11:12
176 เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ นายปัญญา จันทร์ขำ ดงเจริญ พิจิตร 2017-05-23-16:08:19
177 เทคนิคการจัดการองค์ความรู้ นายสมคิด วงษ์โท ดงเจริญ พิจิตร 2017-05-23-16:05:52
178 เทคนิคการรวมกลุ่ม นายพันธ์ สายแขม ดงเจริญ พิจิตร 2017-05-23-16:03:28
179 เทคนิคการรวมกลุ่ม นายเจริญพร ฉิมปาน ดงเจริญ พิจิตร 2017-05-23-15:58:40
180 เทคนิคการรวมกลุ่ม นางบังอร เมืองแก้ว ดงเจริญ พิจิตร 2017-05-23-15:56:08
181 การถ่ายทอดองค์ความรู้ นายเสมียน รีสี ดงเจริญ พิจิตร 2017-05-23-15:52:46
182 เทคนิคการรวมกลุ่ม นายนิวัฒน์ ชมชื่น ดงเจริญ พิจิตร 2017-05-23-15:50:50
183 เทคนิคการเป็นผู้นำวิทยากรสัมมาชีพ นางนรารัตน์ อั่วหงวน ดงเจริญ พิจิตร 2017-05-23-15:48:25
184 เทคนิคการรวมกลุ่ม นายบุญจร นามวงษ์ลือ ดงเจริญ พิจิตร 2017-05-23-15:43:27
185 เทคนิคการรวมกลุ่ม นายวิวัตน์ พุ่มพฤกษ์ ดงเจริญ พิจิตร 2017-05-23-15:41:16
186 เทคนิคการรวมกลุ่ม นายบุญเลี้ยง บุญโฉม ดงเจริญ พิจิตร 2017-05-23-15:38:23
187 สร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางเสวียณ บุญศรี วังทรายพูน พิจิตร 2017-05-17-17:29:46
188 สร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางมณฑา อาจรี วังทรายพูน พิจิตร 2017-05-17-17:27:44
189 สร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางสายฝน อินทะเสน วังทรายพูน พิจิตร 2017-05-17-17:27:14
190 สร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายสุเชลล์ อุลปาทร วังทรายพูน พิจิตร 2017-05-17-17:26:37
191 สร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายสมบูรณ์ มุสิกะพันธุ์ วังทรายพูน พิจิตร 2017-05-17-17:18:10
192 สร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางบุญเกิด เพ็ชรงาม วังทรายพูน พิจิตร 2017-05-17-17:16:24
193 สร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางยุพา พูลสม วังทรายพูน พิจิตร 2017-05-17-17:14:17
194 สร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายสมร จะตุเทน วังทรายพูน พิจิตร 2017-05-17-17:09:11
195 สร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายวิโรจน์ วงษ์สุรินทร์ วังทรายพูน พิจิตร 2017-05-17-17:07:12
196 สร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางจรูณ วงศ์ษาบุญโน วังทรายพูน พิจิตร 2017-05-17-17:05:12
197 สร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางจตุพร พรมแดง วังทรายพูน พิจิตร 2017-05-17-16:58:49
198 สร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายอาจ ชัยแสง วังทรายพูน พิจิตร 2017-05-17-16:56:33
199 สร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางสุมาลี หริ่มเทศ วังทรายพูน พิจิตร 2017-05-17-16:54:18
200 สร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายอเนก สะสิน วังทรายพูน พิจิตร 2017-05-17-16:51:30
201 สร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางสายรุ้ง คงรส วังทรายพูน พิจิตร 2017-05-17-16:49:05
202 สร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางกัญญา สิงห์เถื่อน วังทรายพูน พิจิตร 2017-05-17-16:45:57
203 สร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายจักรกฤษ มารยาท วังทรายพูน พิจิตร 2017-05-17-16:43:26
204 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายสุทรี น้อมระวี วังทรายพูน พิจิตร 2017-05-17-16:40:50
205 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางน้อย ทรทึก วังทรายพูน พิจิตร 2017-05-17-16:37:47
206 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางลำพูน ผะอบเหล็ก วังทรายพูน พิจิตร 2017-05-17-16:34:35
207 เทคนิคการการจัดตั้งกลุ่มอาชีพหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน นายสมทรง บุญอิ่ม สามง่าม พิจิตร 2017-05-17-16:17:07
208 เทคนิคการทำให้ครัวเรือนสัมมาชีพเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ นายทักษดนัย ใจดี สามง่าม พิจิตร 2017-05-17-16:09:16
209 เทคนิคการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่สัมมาชีพชุมชนที่เข้มแข็ง นายประพันธ์ อ่องแดง สามง่าม พิจิตร 2017-05-17-16:05:34
210 เทคนิคการส่งเสริมอาชีพครัวเรือน นางสาวพรทิพย์ มีศิริ สามง่าม พิจิตร 2017-05-17-16:00:43
211 เทคนิคการการจัดตั้งกลุ่มอาชีพหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน นายไว แจ่มบูชา สามง่าม พิจิตร 2017-05-17-15:57:03
212 เทคนิคการคัดเลือกทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายจำรัส โสฬส สามง่าม พิจิตร 2017-05-17-15:54:36
213 เทคนิคการสื่อสารวางตัวที่เหมาะในที่ประชุม นางนงเยาว์ ธุระสะ สามง่าม พิจิตร 2017-05-17-15:50:43
214 เทคนิคการประชุมให้มีชีวิตชีวา นายประดิษฐ์ นาจารย์ สามง่าม พิจิตร 2017-05-17-15:46:49
215 เทคนิคการทำให้ครัวเรือนสัมมาชีพเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ นายชนะพล ศรีเดช สามง่าม พิจิตร 2017-05-17-15:44:03
216 เทคนิคการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่สัมมาชีพชุมชนที่เข้มแข็ง นายธีระพงศ์ คงเมือง สามง่าม พิจิตร 2017-05-17-15:35:29
217 เทคนิคการส่งเสริมอาชีพครัวเรือน นายสุภาพ ร่มลมูล สามง่าม พิจิตร 2017-05-17-15:22:55
218 เทคนิคการจัดตั้งกลุ่มอาชีพหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน นายสมเกียรติ สุวรรณรักษ์ สามง่าม พิจิตร 2017-05-17-15:00:58
219 เทคนิคการสื่อสารวางตัวที่เหมาะในที่ประชุม นายพิพัฒน์ อินทร์สุข สามง่าม พิจิตร 2017-05-17-14:57:18
220 เทคนิคการเตรียมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายสุวัจชัย ปาลี สามง่าม พิจิตร 2017-05-17-14:52:22
221 การปลูกจิตสำนึกให้ปราชญ์ชาวบ้านขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชน นายธวัชชัย บุญยืน สามง่าม พิจิตร 2017-05-17-14:38:32
222 เทคนิคส่งเสริมสัมมาชีพในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง นายสุทิน กลิ่นทอง โพทะเล พิจิตร 2017-05-17-11:52:39
223 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพระดับหมู่บ้าน นายเฉลิมชาติ อินเภา โพทะเล พิจิตร 2017-05-17-11:48:05
224 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพระดับหมู่บ้าน นางฉลาด ลอประเสริฐ โพทะเล พิจิตร 2017-05-17-11:37:51
225 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพระดับหมู่บ้าน นางสาววราพร ผะดาศรี โพทะเล พิจิตร 2017-05-17-11:35:08
226 เทคนิคส่งเสริมสัมมาชีพในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง นายชินกฤต เพ็ชรอำไพ โพทะเล พิจิตร 2017-05-17-10:50:05
227 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพระดับหมู่บ้าน นายมงคล พันทับ โพทะเล พิจิตร 2017-05-17-10:43:32
228 เทคนิคส่งเสริมสัมมาชีพในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง นายสุรินทร์ แก้วลา โพทะเล พิจิตร 2017-05-17-10:04:37
229 เทคนิคส่งเสริมสัมมาชีพในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง นายสมพงษ์ คำผง โพทะเล พิจิตร 2017-05-17-10:01:31
230 เทคนิคส่งเสริมสัมมาชีพในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง นายสุเทพ สีโชค โพทะเล พิจิตร 2017-05-17-09:57:59
231 การส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน นางชญานิษฐ์ สุวรรณทอง บางมูลนาก พิจิตร 2017-05-17-09:47:07
232 การส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน นางฉลวย บุญผึ้ง บางมูลนาก พิจิตร 2017-05-17-09:38:55
233 การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์ OTOP นางสำรวย สงค์เจริญ บางมูลนาก พิจิตร 2017-05-17-09:34:34
234 การส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน นายชิต ปานพลอย บางมูลนาก พิจิตร 2017-05-17-09:29:56
235 การส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน นางสาวปุณยนุช สยะรักษ์ บางมูลนาก พิจิตร 2017-05-17-09:21:54
236 สร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายปรีชา วันเชียง บางมูลนาก พิจิตร 2017-05-17-09:15:54
237 สร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายสมโภชน์ ศรี บางมูลนาก พิจิตร 2017-05-17-09:13:21
238 สร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายชูไชย จำปางาม บางมูลนาก พิจิตร 2017-05-17-08:45:06
239 สร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายธานินทร์ จั่นแจ้ง บางมูลนาก พิจิตร 2017-05-08-13:11:51
240 ส่งเสริมสนับสนุนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ส.อ.นิคม พรมจันทร์ บางมูลนาก พิจิตร 2017-05-08-11:29:09
241 การส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน นายภคพล เป็นใจ บางมูลนาก พิจิตร 2017-05-08-11:24:41
242 ส่งเสริมสนับสนุนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายธนวัตน์ สุจิตร บางมูลนาก พิจิตร 2017-05-08-09:57:05
243 การส่งเสริมสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางอารีย์นุช กล่ำเชาว์ ตะพานหิน พิจิตร 2017-05-08-09:25:56
244 การส่งเสริมและสนับสนุนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านในการขับเคลื่อนกระบวนการการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายให้เกิดสัมมาชีพชุมชนเพื่อสร้างรายได้ นางสาวอรปภา มิคะนุชวรนน ตะพานหิน พิจิตร 2017-05-08-09:22:43
245 การส่งเสริมและสนับสนุนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านในการขับเคลื่อนกระบวนการการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายให้เกิดสัมมาชีพชุมชนเพื่อสร้างรายได้ นายเสกสรรค์ เปี่ยมศรีเพชร ตะพานหิน พิจิตร 2017-05-08-09:13:50
246 การส่งเสริมและสนับสนุนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านในการขับเคลื่อนกระบวนการการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ นายสุรชัย พุทธวิเชียร ตะพานหิน พิจิตร 2017-05-08-09:05:52
247 การส่งเสริมและสนับสนุนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านในการขับเคลื่อนกระบวนการการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายให้เกิดสัมมาชีพชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ นางนาวลจิตร สุขประเสริฐชัย ตะพานหิน พิจิตร 2017-05-08-09:00:01
248 การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านในการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน นางเรไร ยาแก้ว ตะพานหิน พิจิตร 2017-05-07-13:59:17
249 เทคนิคการส่งเสริทชมสัมมาชีพสู่การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ นายชำนาญ บัวบาย ตะพานหิน พิจิตร 2017-05-07-13:55:46
250 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน นางสกุลกาญจน์ ลอประเสริฐ ตะพานหิน พิจิตร 2017-05-07-13:51:51
251 การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน นางสาวอิสริยาภรณ์ ไพเราะ เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-05-01-13:55:35
252 การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน นางพรวรินทร์ สงวนทรัพย์ เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-05-01-13:51:58
253 การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน นางสาวจันทร์นิภา รุ่งอินทร์ เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-05-01-13:49:04
254 การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน นางบุญสนอง พรมมา เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-05-01-13:44:36
255 ส่งเสริมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายพเยาว์ อ่อนตานา เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-05-01-13:38:48
256 ส่งเสริมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายรณชัย รุ่งเรือง เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-05-01-13:37:31
257 ส่งเสริมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายรส สังข์เอี่ยม เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-05-01-13:35:56
258 ส่งเสริมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางสาวจีรนันท์ เขียวศรี เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-05-01-13:29:27
259 ส่งเสริมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายมนัส สังข์ทอง เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-05-01-10:51:18
260 ส่งเสริมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายสำเริง เสือปู่ เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-05-01-10:46:14
261 ส่งเสริมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายธวัช แดงลิ้ม เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-05-01-10:41:45
262 ส่งเสริมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายสินชัย พึ่งเกตุ เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-05-01-10:37:27
263 ส่งเสริมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางวสุรัตน์ วงษ์ชาลี เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-05-01-10:33:13
264 ส่งเสริมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายอรุณ เพ็ชรแดง เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-05-01-10:30:52
265 ส่งเสริมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางรินรดา คชรีย์ เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-05-01-09:57:59
266 ส่งเสริมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายทวี ตุงคะศิริ เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-05-01-09:56:28
267 ส่งเสริมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางปวริศา .สีตะมา เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-05-01-09:34:36
268 ส่งเสริมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายสมศักดิ์ สาโท เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-05-01-09:30:40
269 ส่งเสริมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายสนอง ชุนแสง เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-05-01-09:21:52
270 ส่งเสริมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายสำอางค์ จรเอม เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-05-01-09:08:06
271 ส่งเสริมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางสุรินทร์ ปิ้มลื้อ เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-05-01-08:39:29
272 ส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนกับชาวบ้าน นางสุชาดา สุพรรณ สากเหล็ก พิจิตร 2017-03-20-16:08:57
273 การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน นางติ๋ม วัฒนชัยยงค์ ตะพานหิน พิจิตร 2017-03-20-15:00:24
274 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางบุญชู พุทธเกษม เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-20-14:54:30
275 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายพายัพ เขียวขำ เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-20-14:49:32
276 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายชรินทร์ สุขเทศ เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-20-14:43:37
277 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายวันชัย จันทร์บัว เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-20-14:38:37
278 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางสาวเบญจวรรณ ทองคำ เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-20-14:34:21
279 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางสาวเบญจวรรณ ทองคำ เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-20-14:34:08
280 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางสาวณัฐถา เพ็ชรรัตน์ เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-20-14:29:31
281 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางยุพิน โพธิ์หลาย เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-20-14:23:31
282 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางจัด เขียวขำ เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-20-14:18:23
283 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายเหมือน อุณหิต เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-20-14:14:29
284 สร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางสมพร สาตพุ่ม บางมูลนาก พิจิตร 2017-03-20-13:15:14
285 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายสมัคร ศิริ เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-17-09:42:46
286 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางนันทรัตน์ ตาลเสี้ยน เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-17-09:38:14
287 การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน นางสาววิมล ม่วงแก้ว เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-17-09:31:51
288 การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน นางสาวพิมพ์วลัญ ธัญธรพงศ์ เมืองพิจิตร พิจิตร 2017-03-17-09:24:02
289 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายมงคล รอตด้วง โพทะเล พิจิตร 2017-03-17-09:04:13
290 เทคนิคส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน นายธิติวัฒน์ มณีศรีโรจน์ โพทะเล พิจิตร 2017-03-17-08:53:26
291 เทคนิคการเป็นวิทยากรส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน นายณรงค์ ยาสุข โพทะเล พิจิตร 2017-03-10-14:41:34
292 การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้านบัวยาง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี นางสาวลักขณา กล่อมกมล วชิรบารมี พิจิตร 2017-03-10-14:20:51
293 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพสู่การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ นายจีระ มั่นเหมาะ ตะพานหิน พิจิตร 2017-03-10-13:48:42
294 ส่งเสริมสนับสนุนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางสาวสวรรค์ เข็มกลัด บางมูลนาก พิจิตร 2017-03-10-09:39:41
295 สร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายนิกร แก้วทับ บางมูลนาก พิจิตร 2017-03-10-09:25:39
296 สร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ นางสาวปิยวรรณ แซ่ตั้ง บางมูลนาก พิจิตร 2017-03-10-09:18:38
297 เทคนิคการสร้างสัมมาชีพชุมชนสู่การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ นายวิษณุกร น้อยดิษฐ ตะพานหิน พิจิตร 2017-03-07-11:30:26
298 สร้างการเรียนรู้ด้วยสัมมาชีพชุมชน นายคูณ ทองแดง ตะพานหิน พิจิตร 2017-03-07-10:42:17
299 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางศิริพันธิ์ แตงอ่อน โพทะเล พิจิตร 2017-03-03-11:21:58
300 เทคนิคพัฒนาคนบนเส้นทางสัมมาชีพ นายประจักษ์ ไชยวงค์ ดงเจริญ พิจิตร 2017-03-03-11:14:31
301 สัมมาชีพชุมชน นางทิตยาภรณ์ สุขแจ่ม โพทะเล พิจิตร 2017-03-03-11:13:50
302 เทคนิคส่งเสริมสัมมาชีพในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง นางรัตติยา ม่วงพรหม โพทะเล พิจิตร 2017-03-03-11:12:52
303 การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน นางวันทนี กันจู โพทะเล พิจิตร 2017-03-03-11:08:38

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดพิจิตร
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา