ความรู้สัมมาชีพชุมชน

# ชื่อความรู้ เจ้าของความรู้ อำเภอ จังหวัด วันที่สร้าง
1 การทำมะขามแช่อิ่ม นายสำเนียง....ทองเสนา มวกเหล็ก สระบุรี 2017-04-25-10:27:08
2 การปลูกข้าวโพด นายสว่าง..แคกลาง มวกเหล็ก สระบุรี 2017-04-25-10:06:25
3 การทำเกษตรผสมผสาน นายบุญส่ง..โสดกระโทก มวกเหล็ก สระบุรี 2017-04-25-09:30:43
4 จักสานเชือกมัดฟาง นางสาวจารุวรรณ...ชูพลกรัง มวกเหล็ก สระบุรี 2017-04-24-10:22:00
5 การผูกผ้า นางนารีรัตน์ ใจกว้าง ดอนพุด สระบุรี 2017-04-21-14:40:09
6 การทำไข่เค็ม นางสาวลักขณา เฉลยวาเรศ ดอนพุด สระบุรี 2017-04-21-14:26:55
7 การทำนาปลอดภัย นายสุวรรณ พระยานะธูป ดอนพุด สระบุรี 2017-04-21-14:20:38
8 น้ำหมักชีวภาพ เพื่อการเกษตร นางประทีป คำนุกูล ดอนพุด สระบุรี 2017-04-21-14:13:21
9 การปลูกแตงโมอ่อน นายสายน้อย ศรีอำไพ ดอนพุด สระบุรี 2017-04-21-13:44:54
10 การทำเม็ดขนุน นางพะเยาว์ อริยพฤกษ์ ดอนพุด สระบุรี 2017-04-21-13:36:25
11 นวดประคบ นางวันเพ็ญ แตงชาติ ดอนพุด สระบุรี 2017-04-21-13:29:24
12 แปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพด กระเจี๊ยบ ฝรั่ง นางฉันทนา ดารา ดอนพุด สระบุรี 2017-04-21-13:22:56
13 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ นางกัลยา รักชาติ ดอนพุด สระบุรี 2017-04-21-13:18:14
14 นวดแผนไทย นางนพัชนันท์ ปรีดา ดอนพุด สระบุรี 2017-04-21-13:08:47
15 การทำขนมไทย นางสาวสมหมาย จันนิฤทัย ดอนพุด สระบุรี 2017-04-21-13:03:24
16 การทำพริกแกง นางสำรวย เขียวแก้ว ดอนพุด สระบุรี 2017-04-21-11:52:01
17 ทำนาแบบลดต้นทุนการผลิต นายสัมฤทธิ์ สุขสวัสดิ์ เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-04-11-12:50:33
18 การเลี้ยงไก่ไข่ นายสมนึก แสนสวัสดิ์ เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-04-11-12:39:50
19 ทำนา นายสมคิด พลพหล เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-04-11-11:34:50
20 ทำนา นายสนอง โตยันต์ เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-04-11-11:27:50
21 หมามุ่ยอินเดีย นายประกอบ แก้วโท เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-04-11-11:21:00
22 การทำดอกไม้จันพวงหรีด นายถาวร บุตรดา เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-04-11-11:15:04
23 เกษตรสวนผสม นางบัวโรย เดือนเด่น เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-04-11-10:59:30
24 ผูกผ้าประดับ นายประยูร คุ้มจอหอ เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-04-11-10:54:03
25 เย็บผ้าอเนกประสงค์ นางอารีย์ แสงเงิน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-04-11-10:48:16
26 เกษตรสวนผสม นายบุญจันทร์ เชื้อกล้า เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-04-11-10:42:41
27 การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด นางสุชาดา กองมณี เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-04-11-10:36:33
28 เกษตรสวนผสม นายสมพร มหาวงษ์น้อย เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-04-11-10:30:42
29 เกษตรสวนผสม นายทวีศักดิ์ สีมารัตน์ เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-04-11-10:19:01
30 ทำไร่ข้าวโพด นายสมจิตร บุตรทา เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-04-11-10:13:14
31 การทำเห็ดฟางในตะกร้า นางสาวศิริพร สุปัญญาพาณิชย์ วิหารแดง สระบุรี 2017-04-10-16:22:09
32 การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า นางสาวสุชาดา สร้อยพวง วิหารแดง สระบุรี 2017-04-10-16:17:28
33 การทำดอกไม้จันทน์ นางเวียง สุวรรณโน วิหารแดง สระบุรี 2017-04-10-16:13:27
34 การทำพรมเช็ดเท้า นางจำนงค์ เปรมปรี วิหารแดง สระบุรี 2017-04-10-16:07:40
35 การทำปลาร้า นายอุดม จรเสถียร วิหารแดง สระบุรี 2017-04-10-16:04:02
36 การทำขนมทองหยอด นางสาวพรรณทิพา ฤทธิ์แก้ว วิหารแดง สระบุรี 2017-04-10-16:01:06
37 การทำขนมต้ม นางลภัสรดา ท่าล้อ วิหารแดง สระบุรี 2017-04-10-15:57:47
38 การทำน้ำยาเอนกประสงค์ นางนวพร นามสกุล ขุนทะ แก่งคอย สระบุรี 2017-04-05-09:17:11
39 การทำนาแบบเกษตรอินทรีย์ โดยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง นายสัมฤทธิ์ รุ่งรำพรรณ วิหารแดง สระบุรี 2017-04-04-15:53:45
40 การทำสบู่สมุนไพร นายกลิ่นศักดิ์ รัสมีเพชรโสภณ เมืองสระบุรี สระบุรี 2017-03-31-11:38:53
41 การทำพริกแกง นางจิระภา บุญประกอบ เมืองสระบุรี สระบุรี 2017-03-31-11:33:06
42 การทำพริกแกง นางขันทอง บุญสินธ์ เมืองสระบุรี สระบุรี 2017-03-31-11:24:11
43 การเพาะเห็ดนางฟ้า และแปรรูปเห็ด ดวงใจ เฉียบแหลม เมืองสระบุรี สระบุรี 2017-03-31-11:19:49
44 การทำลูกประคบสมุนไพร นางสมคิด ประเสริฐทรงงาม เมืองสระบุรี สระบุรี 2017-03-31-10:59:35
45 การเพาะเห็ดนางฟ้า และแปรรูปเห็ด เริ่ม มหาวงษ์ เมืองสระบุรี สระบุรี 2017-03-31-10:54:13
46 การเพาะและแปรรูปเห็ดนางฟ้า นายคำ สุกสาย เมืองสระบุรี สระบุรี 2017-03-31-10:46:41
47 การทำปุ๋ยหมัก นางสาวปริยาภร สีตะสุต เมืองสระบุรี สระบุรี 2017-03-31-10:36:34
48 การทำพรมเช็ดเท้า นางสมคิด เรียนไธสง เมืองสระบุรี สระบุรี 2017-03-31-10:29:11
49 ปลูกกระชายใช้แกลบดำในถุงดำ ร.ต.มานิต...ขุนภักดี หนองโดน สระบุรี 2017-03-31-10:23:32
50 กล้วยม้วน นายเจริญ รอดมาลัย หนองโดน สระบุรี 2017-03-31-10:18:47
51 ปลูกผักปลอดสาร นายสุจิน..พึ่งพินิจ หนองโดน สระบุรี 2017-03-31-10:14:55
52 ไข่เค็มดินสอพอง นายสมพงษ์...พิมเพ็ชร หนองโดน สระบุรี 2017-03-31-10:09:15
53 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูง(แบบปั้นเม็ด) นายสมชาย..เฉลียวฉลาด หนองโดน สระบุรี 2017-03-31-10:03:29
54 การปลูกมะนาววงบ่อ นายสมจิตร์..เนตรบุญ หนองโดน สระบุรี 2017-03-31-09:58:07
55 เกษตรทฤษฎีใหม่ นายรุจฒิชัย ลีมีชัย หนองโดน สระบุรี 2017-03-31-09:53:27
56 การเลี้ยงวัวเนื้อขาย.(ขยายพันธุ์) นายมงคล..นุวงษ์ หนองโดน สระบุรี 2017-03-31-09:47:02
57 ทำบัญชีครัวเรือน นางปราณี..โสโสม หนองโดน สระบุรี 2017-03-31-09:28:47
58 ขนมหม้อแกงโบราณ นางจินดารัตน์ ขันตี หนองโดน สระบุรี 2017-03-31-09:20:08
59 การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น นายเที่ยง มงคล เมืองสระบุรี สระบุรี 2017-03-31-09:09:20
60 การทำขนมชั้น นางดวงดาว โพธิระหงส์ แก่งคอย สระบุรี 2017-03-30-15:38:10
61 การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ นางสรวงรัตน์ เกษมสวัสดิ์ หนองแค สระบุรี 2017-03-30-15:30:48
62 การทำเหรียญโปรยทานจากกระดาษสา นางสาวสมคิด สะตะจิตต์ หนองแค สระบุรี 2017-03-30-15:22:20
63 การทำไข่เค็ม นางปวรวรรณ แช่มงาม หนองแค สระบุรี 2017-03-30-15:16:17
64 แปรรูปอาหาร (มะนาวดอง) นายสมบูรณ์ ฟูนันท์. หนองแค สระบุรี 2017-03-30-15:10:41
65 พับเหรียญโปรยทาน นางสาวพิมพ์ลภัส ขุนตา หนองแค สระบุรี 2017-03-30-14:52:38
66 การทำไข่เค็ม นายสมชาย ฟูนันท์ หนองแค สระบุรี 2017-03-30-14:46:46
67 ดอกไม้แห่งความสุข นางกัญจนา เพียนามโคตร หนองแค สระบุรี 2017-03-30-14:39:58
68 การผูกมัดผ้าประดับ นางบุศรินทร์ นาคฝั้น หนองแค สระบุรี 2017-03-30-14:24:36
69 การทำพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้า นางนุศรา เครือบุญราช หนองแค สระบุรี 2017-03-30-14:16:41
70 นาหญ้าแพงโกล่า และตลาดน้ำประชารัฐวัดศรีปทุม (ลำบัว) พ.อ.อ.ศุภวัชร สงวนพรรค หนองแค สระบุรี 2017-03-24-16:04:49
71 การปลูกสะระแหน่ นางฉลวย ดวงวรรณะ เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-03-24-09:58:29
72 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน นางสมศรี ทองบุญ เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-03-24-09:45:49
73 : การปลูกผักสวนครัว นางสาวลำดวน บุตรสะสม เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-03-24-09:35:54
74 การปลูกผักสวนครัว (ต้นหอม) นายฐาปกรณ์ ทรัพย์กุญชร เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-03-24-09:26:53
75 การเลี้ยงไก่ดำ นางสายฝน โสภาสิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-03-24-09:20:05
76 การทำขนมไทย....(ขนมชั้น) นางณัฐพร..ทองคำ มวกเหล็ก สระบุรี 2017-03-23-13:56:30
77 การทำสบู่สมุนไพร นาง มนัส อ่อนศรี แก่งคอย สระบุรี 2017-03-23-08:55:32
78 การทำขนมปั้นขลิบ นางสมมารถ ศิริวัฒน์ แก่งคอย สระบุรี 2017-03-23-08:49:00
79 การถักผ้าเช็ดเท้าด้วยมือ นางบุญมี แก้วอรุณ แก่งคอย สระบุรี 2017-03-23-08:36:14
80 ผู้นำทางศาสนา นายอมรเดช สมานจิตร แก่งคอย สระบุรี 2017-03-22-16:23:07
81 การทำสบู่สมุนไพร นางสาวอัญนรีนัช โสภณเจริญทัศน์ แก่งคอย สระบุรี 2017-03-22-16:08:29
82 ทำกระถางหิน นางสมพร ศรีนิล แก่งคอย สระบุรี 2017-03-22-15:55:45
83 หมอดิน การปรับปรุงบำรุงดิน นายชาลี มีชาติ แก่งคอย สระบุรี 2017-03-22-15:40:34
84 อาหารเลี้ยงไก่ไข่ นางศิรินทิพย์ วงษาญาณ แก่งคอย สระบุรี 2017-03-22-15:26:16
85 การทำน้ำพริกเผา นางสาวรัชนี ไผ่งาม แก่งคอย สระบุรี 2017-03-22-15:07:04
86 เศรษฐกิจพอเพียง นายจง บุญนาค เสาไห้ สระบุรี 2017-03-22-09:30:58
87 ปลูกผักอินทรีย์ นายธีระ ทุมรัตน์ เสาไห้ สระบุรี 2017-03-21-16:00:15
88 เกษตรสวนผสม ทำไร่ข้าวโพด นายสุวรรณ ศรีนิล เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-03-21-14:57:03
89 การทำขนมเปียะบ้านหนองไฮ นางสาวศรีวรรณ มุขดา เสาไห้ สระบุรี 2017-03-21-14:25:12
90 พรมเช็ดเท้า นายสมชาย นวลสายทอง พระพุทธบาท สระบุรี 2017-03-21-14:03:36
91 พรมเช็ดเท้า นางปมณพรรณ รัตนะ พระพุทธบาท สระบุรี 2017-03-21-13:42:05
92 ทำน้ำหมักชีวภาพ นางดวงรัตน์ ตลับเงิน บ้านหมอ สระบุรี 2017-03-21-13:29:17
93 การปลูกผักหวานป่า นายรับ พรหมมา บ้านหมอ สระบุรี 2017-03-21-13:22:39
94 การทำขนมไทย เม็ดขนุน นางฐิติรัตน์ พจนา บ้านหมอ สระบุรี 2017-03-21-13:15:16
95 การทำนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นางปราณี หนูอยู่ บ้านหมอ สระบุรี 2017-03-21-11:02:36
96 การทำนา นายสุวรรณ เอี่ยมสุดใจ บ้านหมอ สระบุรี 2017-03-21-10:58:10
97 การทำนา นายสุวรรณ เอี่ยมสุดใจ บ้านหมอ สระบุรี 2017-03-21-10:57:44
98 การเพาะเห็ดฟาง นางสาวปราณี เขียวมณีย์ บ้านหมอ สระบุรี 2017-03-21-10:52:50
99 การตอนกิ่ง เพาะชำพันธุ์ไม้ นายประจิม วรดิถี บ้านหมอ สระบุรี 2017-03-21-10:46:48
100 ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ นางชวนชม แตงอ่อน บ้านหมอ สระบุรี 2017-03-21-10:40:33
101 ถักคอเสื้อคอกระเช้า นางวิไล เนียมเผือก บ้านหมอ สระบุรี 2017-03-21-10:34:45
102 ทำนาข้าว นายไพบูลย์ ฉิมมา บ้านหมอ สระบุรี 2017-03-21-10:25:36
103 สานสุ่มไก่ นายไพบูลย์ ตรีพากษ์ บ้านหมอ สระบุรี 2017-03-21-10:20:59
104 การปลูกพืชคุมดิน นายสมนึก แสงดาว บ้านหมอ สระบุรี 2017-03-21-10:15:02
105 ถักตระกร้าเชือกมัดฟาง นางสุมาลี นาคกระโทก บ้านหมอ สระบุรี 2017-03-21-10:06:22
106 การทำข้าวตอกหอม นางพรพรรณ เขียวอ่อน หนองแซง สระบุรี 2017-03-21-09:39:07
107 การทำตะกร้าพลาสติก นางวันเพ็ญ พุกมาลี หนองแซง สระบุรี 2017-03-21-09:27:04
108 การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน นางกุลวรา สุขใส หนองแซง สระบุรี 2017-03-21-09:15:28
109 การถักพรมเช็ดเท้า นางกาญจนา ต้นแก้ว หนองแซง สระบุรี 2017-03-21-09:09:29
110 การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน นางทองพวน วาระกิจ หนองแซง สระบุรี 2017-03-21-09:03:31
111 การเลี้ยงปลาดุกในกระชัง นายอัศนัย ผาสุดโอด หนองแซง สระบุรี 2017-03-20-16:30:56
112 การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ นางวิเชียร นาคถนอม หนองแซง สระบุรี 2017-03-20-16:01:36
113 การเลี้ยงไก่ไข่ นายสมหมาย ต้นแก้ว หนองแซง สระบุรี 2017-03-20-15:06:45
114 การเลี้ยงไก่งวง นายไพฑูลย์ วงศ์ยอด หนองแซง สระบุรี 2017-03-20-14:57:24
115 การเลี้ยงกบ นายศิริ น้อยยาโน หนองแซง สระบุรี 2017-03-20-14:47:41
116 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ นางน้ำค้าง คนหลัก หนองแซง สระบุรี 2017-03-20-14:21:44
117 ปลูกผักในแปลงดิน นายคุนานนท์ อนันตโรจน์ หนองแซง สระบุรี 2017-03-20-13:57:22
118 การปลูกผักปลอดสารพิษ นายอำพรรณ สุขท่า หนองแซง สระบุรี 2017-03-20-13:20:43
119 การเผาถ่าน นางสำรี มูลล้า หนองแซง สระบุรี 2017-03-20-11:55:19
120 การทำยาหม่องไพล นางวรรณพร ไกรพรรณ หนองแซง สระบุรี 2017-03-20-11:45:34
121 การทำไข่เค็ม นางนันทา แสงทอง เสาไห้ สระบุรี 2017-03-20-10:42:07
122 พรมเช็ดเท้า นายศิริชัย ดีศิริ พระพุทธบาท สระบุรี 2017-03-20-10:26:11
123 การปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ นายสมบัติ ขุนทอง แก่งคอย สระบุรี 2017-03-20-10:07:35
124 การเลี้ยงจิ้งหรีด นายสมควร จันพางาม แก่งคอย สระบุรี 2017-03-20-09:29:49
125 การเลี้ยงแพะ นายวินัย ประกาสิต แก่งคอย สระบุรี 2017-03-20-09:18:27
126 การทำพริกแกง นางชวนทิพย์ สิงห์จันทร์ แก่งคอย สระบุรี 2017-03-20-09:06:36
127 การทำน้ำมันเหลือง นางอุไร จักรพล แก่งคอย สระบุรี 2017-03-20-08:52:49
128 การทำน้ำยาเอนกประสงค์ นางวันโสภา ทองวิจิตร แก่งคอย สระบุรี 2017-03-20-08:45:14
129 การทำน้ำยาเอนกประสงค์ นางนวพร ขุนทะ แก่งคอย สระบุรี 2017-03-17-16:33:45
130 การทำขนมปั้นขลิบ นางสาวอัญชัญ ชมสมุทร แก่งคอย สระบุรี 2017-03-17-16:24:31
131 การทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร นางพิมพา ใจกล้า แก่งคอย สระบุรี 2017-03-17-16:16:47
132 มัคคุเทศก์ท้องถิ่น นายพีรพงษ์ หอมยิ่ง แก่งคอย สระบุรี 2017-03-17-16:04:53
133 การถักผ้าเช็ดเท้าด้วยมือ นางสาวสุภลักษณ์ บุญยิ่ง แก่งคอย สระบุรี 2017-03-17-15:55:10
134 การทำพรมเช็ดเท้า นายบัวบาน คำแก้ว เมืองสระบุรี สระบุรี 2017-03-17-15:42:59
135 การทำพรมเช็ดเท้า นางนลิน ทานะมัย เมืองสระบุรี สระบุรี 2017-03-17-15:37:25
136 การทำปุ๋ยหมัก นางปัทมา พรรัตน์ เมืองสระบุรี สระบุรี 2017-03-17-15:19:02
137 การทำพริกแกง นางนฤมล พันธ์แดง เมืองสระบุรี สระบุรี 2017-03-17-15:17:19
138 การเลี้ยงไส้เดือน นายประเวทย์ ทองมั่น เมืองสระบุรี สระบุรี 2017-03-17-15:04:20
139 การเลี้ยงไส้เดือน นายธัญญ์จามร วรวงษาพิทักษ์ เมืองสระบุรี สระบุรี 2017-03-17-14:53:11
140 น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ , ด้านภาษา , มัคคุเทศก์ นายธัญญ์จามร วรวงษาพิทักษ์ เมืองสระบุรี สระบุรี 2017-03-13-10:39:01
141 การเกษตรสวนผสม เศรษฐกิจพอเพียง ทำนา ผลิตฮอร์โมนนม น้ำหมักชีวภาพ นายสมหมาย พันธ์แดง เมืองสระบุรี สระบุรี 2017-03-13-10:38:01
142 การเกษตรสวนผสม เศรษฐกิจพอเพียง นายประเวทย์ ทองมั่น เมืองสระบุรี สระบุรี 2017-03-13-10:37:34
143 ทำนา ปลูกดอกดาวเรือง ปลูกดอกมะลิ ปลูกผักสวนครัว นางปัทมา พรรัตน์ เมืองสระบุรี สระบุรี 2017-03-13-10:36:59
144 การเกษตรสวนผสม เศรษฐกิจพอเพียง นางสมคิด เรียนไธสง เมืองสระบุรี สระบุรี 2017-03-13-10:36:15
145 การเกษตรสวนผสม เศรษฐกิจพอเพียง,หมอดิน ด้านช่าง นายคำ สุกสาย เมืองสระบุรี สระบุรี 2017-03-13-10:34:10
146 การทำสมุนไพร น้ำมันเหลือง น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ยาหม่อง พิมเสนน้ำ นางเพ็ญศรี สุริยะกุล เมืองสระบุรี สระบุรี 2017-03-13-10:33:31
147 พืชผักสวนครัว,เลี้ยงจิ้งหรีด นายสมควร จันพางาม แก่งคอย สระบุรี 2017-03-13-10:32:46
148 การทำหมูหันสูตรเด็ด นางสาวนิตยา ชินวุฒิ แก่งคอย สระบุรี 2017-03-13-10:31:39
149 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเห็ดฟาง,กลุ่มแปรรูปเห็ดฟางและกลุ่มแปรรูปกล้วย,ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านบึงไม้ นางสาวดารา แก้วพิลา แก่งคอย สระบุรี 2017-03-13-10:31:05
150 ปลูกมะม่วง , ตอนกิ่งมะนาว นายศักดา หมวกเหล็ก แก่งคอย สระบุรี 2017-03-13-10:29:45
151 ปลูกข้าวโพด , หมอดิน นายชาลี มีชาติ แก่งคอย สระบุรี 2017-03-13-10:28:47
152 การทำน้ำยาอเนกประสงค์,พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ , เด็ก , คนพิการ/วิยากรกระบวนการแผนพัฒนาชุมชน นางนวพร ขุนทะ แก่งคอย สระบุรี 2017-03-13-10:28:12
153 ปลูกผักอินทรีย์ , ทำปุ๋ยหมัก,ทำปลาร้าสับ,ถักสไบด้วยมือ , ถักเสื้อจากเส้นด้าย นางจันทร์ฉาย จักรพล แก่งคอย สระบุรี 2017-03-13-10:26:33
154 การประกอบอาหาร , แปรรูปอาหาร , เป็นวิทยากรสอนทำอาหาร-ขนม นางสาวรัชนี ไผ่งาม แก่งคอย สระบุรี 2017-03-13-10:25:50
155 ทำนา นายทองสุก ไชโย แก่งคอย สระบุรี 2017-03-13-10:24:59
156 การทำขนม , การถักผ้า นางบุญมี แก้วอรุณ แก่งคอย สระบุรี 2017-03-13-10:14:01
157 การเกษตร นายเพียร ชัยรพ แก่งคอย สระบุรี 2017-03-13-10:13:23
158 การปลูกอ้อย นายทองคำ โสอุบล แก่งคอย สระบุรี 2017-03-13-10:12:50
159 การเลี้ยงโคนม ชื่อ นายสมบัติ นามสกุล แก้ววิสูตร มวกเหล็ก สระบุรี 2017-03-13-10:12:08
160 การทำปลาร้าทรงเครื่อง ,น้ำพริกเผา นายสมแพง รี่เรืองชัย แก่งคอย สระบุรี 2017-03-13-10:11:27
161 เกษตรอินทรีย์ นายสมบัติ ขุนทอง แก่งคอย สระบุรี 2017-03-13-10:10:57
162 ไม้ขุดล้อม นายปกรณ์ หนองตะไกร แก่งคอย สระบุรี 2017-03-13-10:10:12
163 การทอพรมเช็ดเท้า นางชัญกาญจน์ นามสกุล จักรพล มวกเหล็ก สระบุรี 2017-03-13-10:09:23
164 หมูแดดเดียว นางประพา ทันละกิจ แก่งคอย สระบุรี 2017-03-13-10:08:34
165 เลี้ยงแพะ นายวินัย ประกาษิต แก่งคอย สระบุรี 2017-03-13-10:08:08
166 เลี้ยงไก่ไข่และเป็ดไข่เพื่อจำหน่าย,พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ , เด็ก , คนพิการ/วิยากรกระบวนการแผนพัฒนาชุมชน นางศิรินทิพย์ วงษาญาณ แก่งคอย สระบุรี 2017-03-13-10:05:34
167 พับเหรียญโปรยทาน นางยุพิน ภู่มณี แก่งคอย สระบุรี 2017-03-13-10:04:59
168 การเพาะชำต้นไม้ นางพนาวัลย์ นามสกุล อยู่เลห์ มวกเหล็ก สระบุรี 2017-03-13-10:04:19
169 ด้านศาสนาและศิลปะ นายอมร สมานมิตร แก่งคอย สระบุรี 2017-03-13-10:03:34
170 เกษตรอินทรีย์ ชื่อ นางฉวีวรรณ เปลืองกลาง มวกเหล็ก สระบุรี 2017-03-13-10:01:56
171 การทำพิมเสน , น้ำมันเหลือง นางพิมพา ใจกล้า แก่งคอย สระบุรี 2017-03-13-10:00:35
172 การทำขนมไทย นางตุ่น เทวะ แก่งคอย สระบุรี 2017-03-13-09:59:55
173 การเกษตร นายทองใบ ชาญสมร แก่งคอย สระบุรี 2017-03-13-09:59:25
174 ทำพืชไร่ นายสมบูรณ์ อยู่จำเนียร มวกเหล็ก สระบุรี 2017-03-13-09:58:45
175 การเลี้ยงวัวนม,การทำมูลวัวเป็นแก๊สธรรมชาติ นายกันตภณ เฉลิมยุทธ แก่งคอย สระบุรี 2017-03-13-09:57:22
176 พลังงานทดแทน นายประจักษ์ ต้นเกตุ แก่งคอย สระบุรี 2017-03-13-09:56:38
177 เกษตรอินทรีย์ นาย จุล จิตรีโภชน์ มวกเหล็ก สระบุรี 2017-03-13-09:56:05
178 ความรู้สมุนไพรไทย นาย สวาท ทองดีมีศรี มวกเหล็ก สระบุรี 2017-03-13-09:55:22
179 เกษตรอินทรีย์ นางประภาภรณ์ กีเนีย มวกเหล็ก สระบุรี 2017-03-13-09:54:55
180 ปลูกพืชผสมผสาน อนุรักษ์ธรรมชาติ ลดรายจ่าย ลดการใช้สารเคมี นายเลอสรรค์ สุมาลย์ มวกเหล็ก สระบุรี 2017-03-13-09:54:25
181 การเลี้ยงโคนม นายปรมินทร์ จบเจนไพร มวกเหล็ก สระบุรี 2017-03-13-09:53:58
182 จักรสาน (ตะกล้าจากเชือกฟาง) นาง กองทรัพย์ สำกลาง เมืองสระบุรี สระบุรี 2017-03-13-09:53:24
183 เลี้ยงวัวนม นางธัญลยธรณ์ ศรีรักยิ้ม มวกเหล็ก สระบุรี 2017-03-13-09:52:23
184 ปลูกผักอินทรีย์ นายบุญเลี้ยง มุ่งขอบกลาง มวกเหล็ก สระบุรี 2017-03-13-09:51:37
185 เลี้ยงวัวนม ชื่อ นายพรหมธพร เฉยขุนทด มวกเหล็ก สระบุรี 2017-03-13-09:51:04
186 เลี้ยงวัวนม นายเมธาสิทธิ์ ฉันงูเหลือม มวกเหล็ก สระบุรี 2017-03-13-09:49:52
187 เลี้ยงโคนม นายไพบูลย์ ทิพย์ดี มวกเหล็ก สระบุรี 2017-03-13-09:48:52
188 ผู้เชี่ยวชาญด้าน เศรษฐกิจพอเพียง ศกพพ. นางชลณิธา คชประเสริฐ วิหารแดง สระบุรี 2017-03-13-09:48:12
189 ทำนาปลูกข้าวหอมนิลปลอดสารพิษ นางสุดารัตน์ กรอกแก้ว วิหารแดง สระบุรี 2017-03-13-09:47:19
190 การปลูกอ้อย การปลูกมันสำปะหลัง การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นายสมจิตร แก่นวิจิตร วังม่วง สระบุรี 2017-03-13-09:46:26
191 การปลูกอ้อย การปลูกมันสำปะหลัง การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นายสมบูรณ์ ปราบสูงเนิน วังม่วง สระบุรี 2017-03-13-09:45:37
192 การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน นายนิคม พานทอง วิหารแดง สระบุรี 2017-03-13-09:45:19
193 ปลูกอ่อย นาย เนรมิตร์ เชียงศรี วังม่วง สระบุรี 2017-03-13-09:44:56
194 การทำก้อนเห็ด นายบุญเรือง กลิ่นหอม วิหารแดง สระบุรี 2017-03-13-09:44:32
195 การปลูกชะอม นายสงัด เกตุศิริ วิหารแดง สระบุรี 2017-03-13-09:44:08
196 ด้านสมุนไพร, หมอดิน, ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ นายบุญส่ง คุณสมบัติ วังม่วง สระบุรี 2017-03-13-09:43:45
197 เย็บผ้า นางเครือวัน คำสี วิหารแดง สระบุรี 2017-03-13-09:43:24
198 ผ้าขาวม้าตัดเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป นางสังวาลย์ สวยงาม วังม่วง สระบุรี 2017-03-13-09:42:59
199 การเพาะเห็ดฟาง นางนงค์ลักษณ์ รอดประเสริฐ วิหารแดง สระบุรี 2017-03-13-09:41:57
200 การแปรรูปเห็ด นางสุรินทร์ จงแจ้งกลาง วิหารแดง สระบุรี 2017-03-13-09:39:48
201 ปลูกมันสำปะหลัง นายสมคิด นุพันธ์ วังม่วง สระบุรี 2017-03-13-09:39:12
202 การปลูกผักปลอดสารพิษ นายประสาน รื่นชนะ วิหารแดง สระบุรี 2017-03-13-09:38:55
203 การเกษตรสวนผสม เศรษฐกิจพอเพียง น.ส.วิชมัย คีรีเวช หนองแซง สระบุรี 2017-03-13-09:38:38
204 เพาะชำพันธุ์ไผ่ (ไผ่ตงลืมแล้ง) นายเอนก สิทธิ์น้อย วังม่วง สระบุรี 2017-03-13-09:38:11
205 การนวดแผนไทย นางจำลอง เพ็ญแสง หนองแซง สระบุรี 2017-03-13-09:37:51
206 การแปรรูปไม้อัดเป็นนกไม้ นายสุรชัย ช้างเผือก วังม่วง สระบุรี 2017-03-13-09:37:29
207 ช่างประปา นายวิทยา ตรีแสน หนองแซง สระบุรี 2017-03-13-09:37:00
208 การทำนาโยน นายสมหมาย ต้นแก้ว หนองแซง สระบุรี 2017-03-13-09:36:28
209 เพาะพันธุ์ไก่ชน นายชาญชล มาระสะ หนองแซง สระบุรี 2017-03-13-09:35:58
210 ทำนาปลอดสารพิษ นายสุจิน ทองอร่าม หนองแซง สระบุรี 2017-03-13-09:35:38
211 การเลี้ยงโคขุน นายอำนาจ อินทปัญญา วังม่วง สระบุรี 2017-03-13-09:35:07
212 ยาดม ยาหม่อง นางวรรณพร ไกรพันธ์ หนองแซง สระบุรี 2017-03-13-09:34:47
213 การใช้ระบบน้ำหยดในการทำเกษตรกรรม นางสมจิตร จันทร์น้อย วังม่วง สระบุรี 2017-03-13-09:34:16
214 การทำขนมลอดช่องน้ำกะทิ (ลอดช่องไทย) นางทิพยุง แดงป้อม หนองแซง สระบุรี 2017-03-13-09:33:43
215 การปลูกสมุนไพรและขยายพันธุ์ นายบาง น่วมโพธิ์ วังม่วง สระบุรี 2017-03-13-09:33:13
216 การทำนาโยน นายคุณานนท์ อนันตโรจน์ หนองแซง สระบุรี 2017-03-13-09:32:49
217 หมอดิน(การทำปุ๋ยหมัก) นายแดนชัย คำบุญมา หนองแซง สระบุรี 2017-03-13-09:32:11
218 ช่างไม้ ช่างปูน นายอัศนัย ผาสุโอด หนองแซง สระบุรี 2017-03-13-09:31:32
219 การทำไร่อ้อย, การเลี้ยงโคนม นายนรินทร์ กล้าหาญ วังม่วง สระบุรี 2017-03-13-09:30:55
220 ช่างปูน นายไฉน อนันตโรจน์ หนองแซง สระบุรี 2017-03-13-09:30:33
221 แปรรูปปลาดุก นางวันเพ็ญ มานะกุล วังม่วง สระบุรี 2017-03-13-09:29:46
222 เกษตรผสมผสาน นางสุนีย์ หอมขจร หนองแซง สระบุรี 2017-03-13-09:29:11
223 เผาถ่านแบบหลุม นางศุภลักษณ์ คุรีพันธ์ หนองแซง สระบุรี 2017-03-13-09:28:49
224 การทำอิฐประสาน นายสมนึก แสนสวัสดิ์ เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-03-13-09:28:26
225 ทำน้ำหมักชีวภาพ นางดวงรัตน์ ตลับเงิน บ้านหมอ สระบุรี 2017-03-13-09:27:39
226 ถักเสื้อคอกระเช้า นาง บัวผัน บุตรดา เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-03-13-09:27:18
227 ถักคอเสื้อ คอกระเช้า นางวิไร เนียมเผือก บ้านหมอ สระบุรี 2017-03-13-09:26:59
228 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ นายไพบูลย์ ตรีพากษ์ บ้านหมอ สระบุรี 2017-03-13-09:26:37
229 มะนาวบ่อวงซีเมนต์ ชื่อ นางอรชร มีเครือ เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-03-13-09:25:51
230 หมอดิน/ ปรับปรุงดิน นายสมนึก แสงดาว บ้านหมอ สระบุรี 2017-03-13-09:25:24
231 ทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ นางชวนชม แตงอ่อน บ้านหมอ สระบุรี 2017-03-13-09:24:49
232 ดนตรีไทย นายพยุง ทองอยู่ เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-03-13-09:24:26
233 แปรรูปขนมจากเผือก (เผือกทอด) นางพเยาว์ วงษ์สว่าง บ้านหมอ สระบุรี 2017-03-13-09:24:03
234 หมอเป่า นางเรณู คำมี เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-03-13-09:23:39
235 ทำขวัญนาค นายเอกพจน์ มะไฟ เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-03-13-09:23:11
236 ถักร้อยด้วยเชือกเทียน ,ถักตะกร้าด้วยเชือกมัดฟาง นางสุมาลี นาคกระโทก บ้านหมอ สระบุรี 2017-03-13-09:22:38
237 เกษตรอินทรีย์ นายทองสุข อ่อนละมัย บ้านหมอ สระบุรี 2017-03-13-09:22:09
238 กสานไม้ไผ่ นางเข็มทอง คัมภิรานนท์ เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-03-13-09:21:46
239 ด้านการแพทย์แผนไทย นวด ประคบ และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ นางวันเพ็ญ แตงชาติ ดอนพุด สระบุรี 2017-03-13-09:21:11
240 การทำเกษตรแบบผสมผสาน นายสมบุญ จามากูล เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-03-13-09:20:45
241 ด้านพืชผัก (สะระแหน่) นางสาวน้อยหล้า ยาตะกาศ เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-03-13-09:20:18
242 เพาะเห็ดฟาง นายเลิศศักดิ์ สุขะวัฒนพรกุล วิหารแดง สระบุรี 2017-03-13-09:19:42
243 การเพาะพันธ์ต้นไม้ นางจำลอง เลื่อมตา วิหารแดง สระบุรี 2017-03-13-09:19:16
244 ปลูกข้าว นางรัตน์ฉวี สนธิ เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-03-13-09:18:39
245 การผลิตสมุนไพรจำกัดศัตรูพืชจากเตาตาลกลั่น นายสัมฤทธิ์ สวัสดิ์สุข เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-03-13-09:18:08
246 แทงหยวกกล้วย นายสมพร มีทะโจล เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-03-13-09:17:43
247 ผลิตน้ำดื่ม นายสวัสดิ์ กสิกิจนำชัย วิหารแดง สระบุรี 2017-03-13-09:17:15
248 ผูกผ้าประดับ นายประยูร คุ้มจอหอ เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-03-13-09:16:48
249 ช่างไม้ นายสำรวม ศรีบุญจันทร์ วิหารแดง สระบุรี 2017-03-13-09:16:23
250 การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน ไก่ชน นายวีระ ศรีแก้ว วิหารแดง สระบุรี 2017-03-13-09:15:54
251 ไร่นาสวนผสม นายโต ษรเสวี เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-03-13-09:15:33
252 การทำนา หมอดิน นายอ่อน ลีลาศารทูล วิหารแดง สระบุรี 2017-03-13-09:15:01
253 ช่างก่อสร้าง/สร้างบ้าน นายพล เข็มกลัด วิหารแดง สระบุรี 2017-03-13-09:13:51
254 ไร่นาสวนผสม นายสุวรรณ ศรีนิล เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-03-13-09:13:34
255 ทำอาหาร นางภัทรา จันทร์ตัน วิหารแดง สระบุรี 2017-03-13-09:13:09
256 หมอเป่า นายคำตั๋น แดงมูล เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-03-13-09:12:45
257 การทำเกษตรอินทรีย์ นายมนัส เกตุเพ็ชร วิหารแดง สระบุรี 2017-03-13-09:12:24
258 หมอนวลจับเส้น นางบัวผัน เงางาม เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-03-13-09:12:07
259 น้ำหมักชีวภาพ นางสาวกันต์กนิษฐ์ บุญมีธรรม์ วิหารแดง สระบุรี 2017-03-13-09:11:50
260 การทำน้ำหมักชีวภาพ นายสวาท ทิพย์ศรี เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-03-13-09:11:13
261 การทำเกษตรอินทรีย์ นายสัมฤทธิ์ รุ่งรำพรรณ วิหารแดง สระบุรี 2017-03-13-09:10:45
262 การปลูกมะม่วงนอกฤดู นางสมจิตร แว่นหิน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-03-13-09:10:18
263 โฆษก / พิธีกรศาสนพิธี นายสอน สุริยันต์ วิหารแดง สระบุรี 2017-03-13-09:09:27
264 ด้านศาสนา นายโท่น ศรีวิชัย เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-03-13-09:08:44
265 การแปรรูปอาหาร ถนอมอาหาร ดอกไม้ประดิษฐ์ (ดอกดาหลา) ระดับ 3 ดาว นางรมดีย์ ชาตกุล วิหารแดง สระบุรี 2017-03-13-09:08:15
266 ผลิตก้อนเชื้อเห็ด นายประวิทย์ สุวรรณ์ วิหารแดง สระบุรี 2017-03-13-09:07:31
267 ปลูกเมล่อน นายอดิศร ใช้ศรีทอง วิหารแดง สระบุรี 2017-03-13-09:07:03
268 ปลูกกล้วยหอม นายสนั่น เพิ่มสุข วิหารแดง สระบุรี 2017-03-13-09:05:55
269 การพับธนบัตร นางมะลิวัลย์ ศรีรัตนา วิหารแดง สระบุรี 2017-03-13-09:05:26
270 เกษตรผสมผสาน นายเรือโทผจญ อ่ำอินทร์ วิหารแดง สระบุรี 2017-03-13-09:05:01
271 เพาะพันธ์ต้นไม้ ไม้ดอก นายปัญญา วรนาม วิหารแดง สระบุรี 2017-03-13-09:04:41
272 ทำนาปลอดสารพิษ นาง จง จั่นโต เสาไห้ สระบุรี 2017-03-13-09:04:21
273 ผลิตก้อนเชื้อเห็ด,เพาะเห็ด นางอนงค์ วงษ์ทน วิหารแดง สระบุรี 2017-03-13-09:03:55
274 ผลิตก้อนเชื้อเห็ด,เพาะเห็ด นางสาวยุมารี เข็มกลัด วิหารแดง สระบุรี 2017-03-13-09:03:19

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดสระบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา