เทคนิคส่งเสริมสัมมาชีพ

# ชื่อความรู้ เจ้าของความรู้ อำเภอ จังหวัด วันที่สร้าง
1 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน นางสมศรี ทองบุญ เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-07-12-18:17:06
2 การเลี้ยงไก่ดำ นางสายฝน โสภาสิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-07-12-18:10:03
3 การปลูกผักสวนครัว (ต้นหอม) หมู่ที่ ๑ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๘๒๔๐ เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-07-12-18:03:47
4 การปลูกผักสวนครัว นางสาวลำดวน บุตรสะสม เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-07-12-17:52:19
5 การปลูกผักปลอดสารพิษ นายสัมฤทธิ์ สุขสวัสดิ์ เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-07-12-17:27:14
6 การปลูกไม้ผล. นายประกอบ แก้วโท เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-07-12-17:02:30
7 การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด นางสุชาดา กองมณี เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-07-12-16:46:58
8 การทำเกษตรผสมผสาน นายสมพร มหาวงษ์น้อย เมืองสระบุรี สระบุรี 2017-07-12-16:28:34
9 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ นายสุพจน์ ปัญญาชน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-07-12-16:25:29
10 การทำไร่ข้าวโพด นายสมจิตร บุตรทา เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-07-12-16:21:24
11 การทำเกษตรผสมผสาน นายสุวรรณ ศรีนิล เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-07-12-16:17:16
12 การทำเกษตรผสมผสาน นายสมพร นัทธี เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-07-12-16:14:08
13 การทำผักสวนครัวผสมผสาน นายเพียร แก้วสีหมอก เมืองสระบุรี สระบุรี 2017-07-12-16:09:21
14 ผูกผ้าประดับ นายบุญจันทร์ เชื้อกล้า เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-07-12-16:00:12
15 การปลูกผักปลอดสารพิษ นายสมคิด พลพหล เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-07-12-14:55:10
16 การปลูกผักปลอดสารพิษ นายสนอง โตยันต์ เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-07-12-14:40:18
17 ผูกผ้าประดับ นายประยูร คุ้มจอหอ เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-07-12-14:13:14
18 การทำดอกไม้จัน นายถาวร บุตรดา เมืองสระบุรี สระบุรี 2017-07-12-14:04:43
19 การทำดอกไม้จัน นายถาวร บุตรดา เมืองสระบุรี สระบุรี 2017-07-12-13:57:25
20 การทำมะขามแช่อิ่ม นายสำเนียง....ทองเสนา มวกเหล็ก สระบุรี 2017-04-25-10:56:06
21 การปลูกข้าวโพด นายสว่าง..แคกลาง มวกเหล็ก สระบุรี 2017-04-25-10:12:54
22 จักสานเชือกมัดฟาง นางสาวจารุวรรณ...ชูพลกรัง มวกเหล็ก สระบุรี 2017-04-25-09:11:02
23 การปลูกสะระแหน่ นางฉลวย ดวงวรรณะ เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-04-11-13:30:27
24 ปลูกกระชายใช้แกลบดำในถุงดำ ร.ต.มานิต ขุนภักดี หนองโดน สระบุรี 2017-03-31-16:08:25
25 ปลูกผักปลอดสาร นายสุจิน..พึ่งพินิจ หนองโดน สระบุรี 2017-03-31-15:58:03
26 ไข่เค็มดินสอพอง นายสมพงษ์...พิมเพ็ชร หนองโดน สระบุรี 2017-03-31-15:48:02
27 ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูง นายสมชาย..เฉลียวฉลาด หนองโดน สระบุรี 2017-03-31-15:37:21
28 การปลูกมะนาววงบ่อ นายสมจิตร์..เนตรบุญ หนองโดน สระบุรี 2017-03-31-15:28:30
29 เกษตรทฤษฎีใหม่ นายรุจฒิชัย ลีมีชัย หนองโดน สระบุรี 2017-03-31-15:07:00
30 การเลี้ยงวัวเนื้อขาย.(ขยายพันธุ์) นายมงคล..นุวงษ์ หนองโดน สระบุรี 2017-03-31-14:46:42
31 วิทยากรสัมมาชีพชุมชน นายเจริญ รอดมาลัย หนองโดน สระบุรี 2017-03-31-13:47:58
32 การทำบัญชีครัวเรือน นางปราณี...โสโสม หนองโดน สระบุรี 2017-03-31-13:43:54
33 ขนมหม้อแกงโบราณ นางจินดารัตน์ ขันตี หนองโดน สระบุรี 2017-03-31-13:37:38
34 การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน นางวิมล มาลา เมืองสระบุรี สระบุรี 2017-03-30-16:12:19
35 การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน นายบัวบาน คำแก้ว เมืองสระบุรี สระบุรี 2017-03-30-16:06:42
36 การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน นางนลิน ทานะมัย เมืองสระบุรี สระบุรี 2017-03-30-16:01:21
37 การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน นางสาววันวิสาข์ ศรีศักดิ์วิชัย เมืองสระบุรี สระบุรี 2017-03-30-15:56:30
38 การทำดอกไม้จัน นายถาวร บุตรดา เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-03-28-15:14:12
39 ผูกผ้าประดับ นายประยูร คุ้มจอหอ เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 2017-03-28-15:00:36
40 การทำนาหญ้าแพงโกล่าเชิงการค้า พ.อ.อ.ศุภวัชร สงวนพรรค หนองแค สระบุรี 2017-03-28-14:11:51
41 การสร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางสาวจริยา มณีรัตน์ บ้านหมอ สระบุรี 2017-03-28-12:00:31
42 ความสำเร็จของปราชญ์สัมมาชีพชุมชน นางพรพรรณ เขียวอ่อน หนองแซง สระบุรี 2017-03-28-11:51:49
43 การส่งเสริมอาชีพ นางวันเพ็ญ พุกมาลี หนองแซง สระบุรี 2017-03-28-11:38:29
44 การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน นางกุลวรา สุขใส หนองแซง สระบุรี 2017-03-28-11:29:06
45 การถักพรมเช็ดเท้า นางกาญจนา ต้นแก้ว หนองแซง สระบุรี 2017-03-28-11:23:24
46 การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน นางทองพวน วาระกิจ หนองแซง สระบุรี 2017-03-28-11:14:19
47 การเลี้ยงปลาดุกในกระชัง นายอัศนัย ผาสุดโอด หนองแซง สระบุรี 2017-03-28-11:04:15
48 การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ นางวิเชียร นาคถนอม หนองแซง สระบุรี 2017-03-28-10:50:06
49 การเลี้ยงเป็ดไข่ นายสมหมาย ต้นแก้ว หนองแซง สระบุรี 2017-03-28-10:32:14
50 ความสำเร็จของปราชญ์ชุมชน (วิทยากรสาธิตอาชีพการทำยาหม่องสมุนไพร นางวรรณพร ไกรพันธ์ หนองแซง สระบุรี 2017-03-28-10:23:53
51 เทคนิคการถ่ายทอดในการฝึกอาชีพให้กลุ่มเป้าหมายตามโครงการสัมมาชีพชุมชน นางนารีรัตน์ ใจกว้าง ดอนพุด สระบุรี 2017-03-27-11:51:35
52 เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการฝึกอาชีพตามโครงการสัมมาชีพชุมชน นางลักขณา เฉลยวาเรศ ดอนพุด สระบุรี 2017-03-27-11:41:56
53 เทคนิคการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ให้สามารถฝึกปฏิบัติได้จริง นายสุวรรณ พระยานะธูป ดอนพุด สระบุรี 2017-03-27-11:31:20
54 เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการฝึกอาชีพตามโครงการสัมมาชีพชุมชน นางสมหมาย จันนิฤทัย ดอนพุด สระบุรี 2017-03-27-11:24:44
55 เทคนิคการถ่ายทอดอาชีพให้คนในหมู่บ้านตามโครงการสัมมาชีพ นางสำรวย เขียวแก้ว ดอนพุด สระบุรี 2017-03-27-11:18:24
56 เทคนิคการถ่ายทอดในการฝึกอาชีพให้กลุ่มเป้าหมายตามโครงการสัมมาชีพชุมชน นางนพัชนันท์ ปรีดา ดอนพุด สระบุรี 2017-03-27-11:11:10
57 เทคนิคการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในการฝึกอาชีพตามโครงการสัมมาชีพชุมชน นางกัลยา รักชาติ ดอนพุด สระบุรี 2017-03-27-10:56:42
58 เทคนิคการถ่ายทอดในการฝึกอาชีพที่เข้าใจง่าย นางฉันทนา ดารา ดอนพุด สระบุรี 2017-03-27-10:44:46
59 เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มเป้าหมายโครงการสัมมาชีพชุมชน นางวันเพ็ญ แตงชาติ ดอนพุด สระบุรี 2017-03-27-10:39:06
60 เทคนิคการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวนมากให้สามารถฝึกปฏิบัติได้จริง นางพะเยาว์ อริยพฤกษ์ ดอนพุด สระบุรี 2017-03-27-10:33:29
61 เทคนิคการถ่ายทอดการฝึกอาชีพให้เข้าใจง่ายของทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน นายสายน้อย ศรีอำไพ ดอนพุด สระบุรี 2017-03-27-10:26:15
62 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้าน นางประทีป คำนุกูล ดอนพุด สระบุรี 2017-03-27-10:18:51
63 เทคนิคการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพตามโครงการสัมมาชีพชุมชนในฐานะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นางนราวดี ศรีคงแก้ว ดอนพุด สระบุรี 2017-03-27-10:12:06
64 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนในฐานะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นางขวัญเมือง พงษ์นุช ดอนพุด สระบุรี 2017-03-27-10:03:59
65 การเลี้ยงไก่งวง นายไพฑูลย์ วงศ์ยอด หนองแซง สระบุรี 2017-03-22-14:20:31
66 การเลี้ยงกบ นายศิริ น้อยยาโน หนองแซง สระบุรี 2017-03-22-13:13:48
67 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ นางน้ำค้าง คนหลัก หนองแซง สระบุรี 2017-03-22-11:52:55
68 การปลูกผักในแปลงดิน นายคุนานนท์ อนันตโรจน์ หนองแซง สระบุรี 2017-03-22-11:27:58
69 การปลูกผักปลอดสารพิษ นายอำพรรณ สุขท่า หนองแซง สระบุรี 2017-03-22-11:19:45
70 การทำลูกประคบสมุนไพร นางแสงอรุณ ดีพื้น เสาไห้ สระบุรี 2017-03-22-11:01:19
71 การทำไข่เค็ม นางนันทา แสงทอง เสาไห้ สระบุรี 2017-03-22-10:48:26
72 เศรษฐกิจพอเพียง นายจง บุญนาค เสาไห้ สระบุรี 2017-03-22-09:57:04
73 ความสำเร็จของปราชญ์ชุมชน (วิทยากรสาธิตอาชีพการเผาถ่าน นางสำรี มูลหล้า หนองแซง สระบุรี 2017-03-21-16:17:23
74 การปลูกผักอินทรีย์ นายธีระ ทุมรัตน์ เสาไห้ สระบุรี 2017-03-21-16:08:55
75 พรมเช็ดเท้า ศิริชัย ดีศิริ พระพุทธบาท สระบุรี 2017-03-21-15:44:58
76 พรมเช็ดเท้า นายสมชาย นวลสายทอง พระพุทธบาท สระบุรี 2017-03-21-15:37:43
77 พรมเช็ดเท้า นางปมณพรรณ รัตนะ พระพุทธบาท สระบุรี 2017-03-21-15:29:34
78 การขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนระกับหมู่บ้าน นายตุลยวัต พุ่มทิม แก่งคอย สระบุรี 2017-03-21-15:21:31
79 การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน นางสาวกนกกร นิมิตร์รุ่งเรือง เมืองสระบุรี สระบุรี 2017-03-21-15:11:32

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดสระบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา