ความรู้สัมมาชีพชุมชน

# ชื่อความรู้ เจ้าของความรู้ อำเภอ จังหวัด วันที่สร้าง
1 การทอผ้าพื้นเมือง นางบัวเรียน ทำบุญ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-05-17-16:09:12
2 ปลูกผักสวนครัว นายเกรียงศักดิ์ การลุ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-05-17-15:50:13
3 ปลูกผักสวนครัว นายเพชรไทย คำใบ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-05-17-15:12:49
4 ปลูกเห็ดฟาง นายไพร สิงหาวาสน์ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-05-17-14:53:06
5 ปลูกเห็ดฟาง นายขวัญชัย ทำบุญ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-05-17-14:37:30
6 ปลูกเห็ดฟาง นายธานิล วงสีดา สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-05-17-14:23:55
7 ปลูกเห็ดฟาง นายจำรัส ขุนสูงเนิน สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-05-17-14:15:28
8 ปลูกเห็ดฟาง นายบุญมี ศรีมุกดา สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-05-17-14:00:32
9 การปลูกเห็ดฟาง นายสมเพช ศรีพอ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-05-17-13:46:13
10 ปลูกเห็ดฟาง นายวัชรา อำนักขันธ์ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-05-17-13:36:11
11 จักสานสุ่มไก่ นายดาวเรือง ศิริเกษ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-05-17-12:49:13
12 จักสานสุ่มไก่ นายดาวเรือง ขันธะ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-05-17-12:41:30
13 จักสานสุ่มไก่ นายประดิษฐ์ มานะวงษ์ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-05-17-12:17:26
14 ไม้กวาดดอกหญ้า นายจอน ไพรสณฑ์ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-05-17-12:10:24
15 ไม้กวาดดอกหญ้า นายถา ยางติสาร สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-05-17-11:59:41
16 ไม้กวาดดอกหญ้า นายเดช เรืองแสน สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-05-17-11:15:19
17 ไม้กวาดดอกหญ้า นายจวง พรรณภักดี สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-05-17-11:04:28
18 ไม้กวาดดอกหญ้า นายวิเชียร ศรีสองเมือง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-05-17-10:53:53
19 ทอผ้าพื้นเมือง นางทองมั่น ทิพย์เดชา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-15-14:58:24
20 ปลูกผักปลอดสารพิษ นายประเสริฐ โพจิกสัย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-14-16:05:14
21 ปลูกผักปลอดสารพิษ นายวินิจ พิมล กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-14-15:30:42
22 ปลูกผักปลอดสารพิษ นายทองสุข ทศทานนท์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-14-11:00:02
23 ปลูกผักปลอดสารพิษ นายมงคล ทวิบุตร กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-14-10:41:08
24 ขนมลูกชุป นางสาวนิตยา คำมูลนาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-09-14:24:06
25 จักสานสุ่มไก่ นายกัน สุมลละ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-05-08-10:06:50
26 จักสานสุ่มไก่ นายตาล ขันธะ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-05-08-10:00:37
27 ตระกร้าเชือกฟาง นางสาวจำรัส มูลรัตน์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-07-13:02:09
28 การทำตระกร้าเชือกฟาง นายรัศมี อะโนมา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-07-12:46:55
29 การปลูกกล้วยหอมทอง นายอุทัย กิ่งทอง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-05-05-13:27:50
30 ปลาร้าบอง นางปานทอง ศรีเนตร ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-05-05-13:20:24
31 การจักสาน นายภิรมย์ วรชินา ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-05-05-13:01:20
32 ทอเสื่อกก นายสุนทร ดวงวิสัย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-04-10:56:10
33 ทอเสื่อกก นายอรุณ อรัญโชติ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-04-10:54:52
34 ทอเสื่อกก นางพันตรี มาตรสว่าง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-04-10:53:22
35 ทอเสื่อกก นางโสภา อาทิตย์ตั้ง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-04-10:51:52
36 ทอเสื่อกก นางสมศรี อรัญโชติ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-04-10:50:29
37 ทอเสื่อกก นางอนงค์ สีนาเรียง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-04-10:47:20
38 ทอเสื่อกก นางสลักจิต อรุณพาส กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-04-10:46:15
39 ทอเสื่อกก นางสนธิ์ อรุณชัย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-04-10:45:03
40 ทอเสื่อกก นางสุพรรษา อรุณไชย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-04-10:44:12
41 ทอเสื่อกก นางสมร หัดระวี กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-04-10:42:09
42 น้ำยาเอนกประสงค์ นางอัจราพร อรุณไพร กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-04-10:39:17
43 น้ำยาเอนกประสงค์ นายจำลอง จงฤาชา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-04-10:38:30
44 น้ำยาเอนกประสงค์ นางสำราญ เรืองฉาย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-04-10:37:25
45 น้ำยาเอนกประสงค์ นางเพ็ญสว่าง ภักดีหาร กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-04-10:36:22
46 น้ำยาเอนกประสงค์ นางรจนา พัฒนสาร กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-04-10:35:14
47 การทำตระกร้าเชือกฟาง นางสมพงษ์ ภูอ่อนโสม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-03-22:00:34
48 การทำตระกร้าเชือกฟาง นางบุญล้อม ศุภชารี กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-21:22:33
49 การทำตระกร้าเชือกฟาง นางสาวศิริขวัญ ดอนชัย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-21:20:44
50 การเลี้ยงจิ้งหรีด นายวิจิตร ศรีโคตร นาคู กาฬสินธุ์ 2017-05-02-15:02:45
51 ปุ๋ยธาตุสี่ นายนฤมิตร ราชภักดี กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-28-09:33:21
52 ปุ๋ยธาตุสี่ นางสาวสมจิตร อนันทวรรณ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-28-09:30:27
53 ปุ๋ยธาตุสี่ นายเฉลิมชัย วงค์จันเรือง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-28-09:25:24
54 ปุ๋ยธาตุ 4 นายมิถุนา แน่นอุดร กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-28-09:22:25
55 ปลูกข้าวปลอดภัย นางลำพูล อรุณพาส ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-25-10:28:35
56 การทำปลาส้ม นายบรรจง บุญใหญ่ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-25-10:27:27
57 เกษตรอินทรีย์ นายวีระ อันโนนจารย์ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-25-09:59:25
58 ขนมไทย นางจันตรี บุษรา ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-25-09:49:19
59 การทำนาปลอดสารพิษ นายคำพันธฺุ์ หงษ์ศรีเมือง ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-25-09:44:17
60 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ นายจตุรพรชัย อะมะมูล ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-25-09:40:34
61 ปลูกข้าวปลอดสารพิษ นายบุญทัน นาเรียงรัตน์ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-25-09:36:32
62 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง นายคำสอน ปัดสี ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-25-09:32:36
63 การเลี้ยงจิ้งหรีด นางยุวดี ผลาปรีย์ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-25-09:27:08
64 การเลี้ยงปลา นายอภิวัฒ เที่ยงทัด ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-25-09:22:50
65 การเย็บผ้า นายชาตรี สอนศรี ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-25-09:13:03
66 การปลูกผักปลอดสารพิษ นายอนุวัต ระดาขันธุ์ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-25-09:06:50
67 การทอผ้าไหม นางสุภี ระดาเขต ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-25-09:02:17
68 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง นายวิษณุ คำมะโนชาติ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-25-08:58:37
69 ทำไร่นาสวนผสม นายบุญมี ไชยมาลี ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-24-15:16:40
70 ปลูกผักปลอดสาร นายประชิต แก้วกาหลง ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-24-15:11:09
71 ทำไร่นาสวนผสม นางมาลี ปาทะวงค์ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-24-15:02:20
72 นวดแผนไทย นางสาวลัดดา โพธิกุดไสย ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-24-14:53:04
73 นวดแผนไทย นางประดิษฐ์ ทูลมาลา ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-24-14:15:20
74 เลี้ยงปลาดุก นางเพ็ญประภา เยาวพันธ์ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-24-14:08:54
75 จักสาน นายเสถียร โพธิ์กุดไสย ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-24-13:33:41
76 การปลูกกล้วยน้ำว้า นายสุนัน มิทะลา ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-04-21-16:58:59
77 เลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ นายทวิช เขจรฤทธิ์ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 2017-04-21-16:27:02
78 ปลุกข้าวโพดอินทรีย์ นายเสงี่ยม เขจรฤทธิ์ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 2017-04-21-16:12:57
79 ผ้าพันคอพื้นเมือง นางสมหมาย ศรีวิพันธุ์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-20-16:37:04
80 ผ้าพันคอพื้นเมือง นางดวงใจ คงประเสริฐ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-20-16:33:23
81 ผ้าพันคอพื้นเมือง นางอมร อินทศร กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-20-16:29:14
82 ผ้าพันคอพื้นเมือง นางประครองศิลป์ สรีพงษ์เสริฐ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-20-16:25:01
83 ผ้าพันคอพื้นเมือง นางสายใจ คงประเสริฐ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-20-16:20:41
84 ทอผ้าพื้นเมือง นางพวงทอง สุขนิรันดร์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-20-16:08:14
85 ทอผ้าพื้นเมือง นางวิญา แสนแสนยา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-20-16:04:24
86 ทอผ้าพื้นเมือง นางปิยะวรรณ เถาว์กายา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-20-16:01:22
87 ทอผ้าพื้นเมือง นางมะลิ บุตรแสน กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-20-15:58:17
88 ทอผ้าพื้นเมือง นางสาวบังอร ศรีวิพันธุ์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-20-15:53:56
89 ทอผ้าพื้นเมือง นางไสว สุวรรณเสือ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-20-15:50:32
90 ที่นอนปิคนิค นางสุปียา สารเสริฐ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-20-15:40:14
91 ที่นอนปิคนิค นางวิไล สารสัย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-20-15:35:48
92 ที่นอนปิคนิค นางสุที นาชัยลาน กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-20-15:31:54
93 ที่นอนปิคนิค นางสายฝน บุทธิทักษ์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-20-15:28:36
94 ที่นอนปิคนิค นางโพธิ์ศรี จิตราช กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-20-15:24:14
95 ทอผ้าพื้นเมือง นางมนทา จำรัสรักษ์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-20-15:14:31
96 ทอผ้าพื้นเมือง นางถาวร ศรีวิจารย์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-20-15:10:54
97 ทอผ้าพื้นเมือง นางสาวกาญจนา รัตน์อนันต์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-20-15:07:20
98 ทอผ้าพื้นเมือง นางเปียน โทเพ็ชร กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-20-15:03:09
99 ทอผ้าพื้นเมือง นางหนูเม้ย ไวยพจน์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-20-14:39:21
100 ขนมกล้วยฉาบ นางละมุลเพชร โมกขรัตน์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-20-14:33:32
101 ขนมกล้วยฉาบ นางแจ่มจันทร์ หัดรัดชัย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-20-14:30:38
102 ขนมกล้วยฉาบ นางนภาพร ขันธพัฒน์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-20-14:27:49
103 ขนมกล้วยฉาบ นางจำเนียร ศรีสัตย์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-20-14:25:12
104 กล้วยฉาบ นางลำไพร หรพูล กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-20-14:21:36
105 ตระกร้าพลาสติก นางสุวรรณา ราชมนเทียร กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-20-14:10:42
106 ตระกร้าพลาสติก นางบานชื่น โคตพันธ์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-20-14:06:24
107 ตระกร้าพลาสติก นางวงเดือน วันชูเสริม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-20-14:02:37
108 ตระกร้าพลาสติก นางสมภาร ราชมนเทียร กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-20-13:58:54
109 ตระกร้าพลาสติก นางอรวรรณ จันลาวงค์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-20-13:54:41
110 แชมพูสมุนไพร น.ส.รังสิยา หรเพลิด กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-20-13:37:11
111 แชมพูสมุนไพร นางเรียม หันวิสัย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-20-13:33:23
112 แชมพูสมุนไพร นางละมัย อนันทวรรณ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-20-13:28:27
113 แชมพูสมุนไพร นายรัตน์ หรเขต กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-20-13:19:06
114 แชมพูสมุนไพร นางสุมณทา อนันทวรรณ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-20-13:14:54
115 ตัดเย็บเสื้อผ้า นางพรเพ็ญ แก้วบัวพันธุ์ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-19-17:14:27
116 ปลูกแตงโม นางมนัส กิสูงเนิน นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-19-17:12:49
117 การทอเสื่อกก นางเสน่ห์ แจ่มปรีชา นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-19-16:58:41
118 การเลี้ยงและการดูแลแม่หมูระหว่างการอุ้มท้อง นางลำพูน จันสมุด นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-19-16:54:32
119 การปลูกผักปลอดสารพิษ นายคำสิงห์ ภูผาเงิน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-04-19-16:38:55
120 การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม นายบุญเรือง ขวัญทับทิม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-04-19-16:27:37
121 ตัดเย็บเสื้อผ้า นางสมพา คำเฉลียว นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-19-16:26:08
122 เกษตรผสมผสาน นายบุญจันทร์ ภูราศรี นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-19-16:17:40
123 ช่างเสริมสวย นางฉวีวรรณ เยี่ยมพลัง นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-19-16:13:03
124 ทำสุ่มไก่จากไม้ไผ่ นายทองภัย เขจรลาภ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-19-16:06:35
125 น้ำยาเอนกประสงค์ นางคำพันธุ์ แก้วสีนวล กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-19-16:06:05
126 น้ำยาเอนกประสงค์ นางแสงจันทร์ เขตผดุง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-19-16:02:35
127 น้ำยาเอนกประสงค์ นางมลิวรรณ หาญอาษา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-19-15:56:51
128 น้ำยาเอนกประสงค์ นางดวงจันทร์ ปัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-19-15:53:32
129 ปลูกพุทรา นายทอง นระแสน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-04-19-15:52:44
130 น้ำยาเอนกประสงค์ นางมลิวรรณ ศรีพงษ์เสริฐ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-19-15:49:09
131 ปลูกพืชปลอดสาร นายทองสุข จำกอง นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-19-15:46:16
132 เสื้อเย็บมือ นางสุพัตรา อรุณรัตน์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-19-15:36:53
133 เสื้อเย็บมือ นางแดง ราชภักดี กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-19-15:33:28
134 เสื้อเย็บมือ นางจันทร์สุฎา อนันทวัน กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-19-15:30:00
135 เสื้อเย็บมือ นางสาวละมุด บำรุงเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-19-15:23:31
136 เสื้อเย็บมือ นางสุวรรณ ศรีบุญเรือง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-19-15:20:06
137 ทอผ้าพื้นเมือง นางรัชนีย์ ผ่านสำแดง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-19-15:12:05
138 ทอผ้าพื้นเมือง นางสุดถนอม หระมาตย์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-19-15:00:09
139 ทอผ้าพื้นเมือง นางละเอียด สารสัย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-19-14:56:48
140 เกษตรปลอดสาร นายประมวยล อุ่นบุญเรือง นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-19-14:31:59
141 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ นายวินิตย์ ชูแก้ว ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-04-19-11:10:11
142 การปลูกผักปลอดสารพิษ นายถนอม ภูมาศรี ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-04-19-10:42:07
143 การเลี้ยงไก่พันธ์พื้นบ้าน นายอุทิศ เนื่องแก้ว ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-04-19-10:31:47
144 การทำพานบายศรี ขันหมากเบ็ง นางสาวสมัย เหมตะเวน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-04-19-10:22:33
145 การแปรรูปเสื่อกก นายสาท ภูผาสุข ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-04-19-10:15:14
146 ปลูกผักปลอดสารพิษ นายหนูเคน ภูเสงี่ยม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-04-19-09:59:25
147 น้ำหมักไล่แมลง นายนพดล แจ่มพงษ์ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-18-18:32:18
148 ช่างปูนคอนกรีต หรือฉาบแต่ง นายสังวาลย์ ยศอุบล กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-18-18:16:15
149 การปลูกหม่อนเลี่ยงไหม นางลัดดา นาเทียมเขต คำม่วง กาฬสินธุ์ 2017-04-18-17:00:14
150 ทอเสื่อกก นางบุญก่ำ เขจรศาสตร์ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-18-16:54:14
151 ตัดเย็บเสื้อผ้า นางสำรวย มากผล นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-18-16:39:54
152 ทอเสื่อกก นางทอนจันทร์ แจ่มพงษ์ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-18-16:35:42
153 สารไล่แมลงศัตรูพืช นายคำใบ เขจรศาสตร์ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-18-16:32:54
154 การปลูกเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน นางอารี ดอกเข็ม คำม่วง กาฬสินธุ์ 2017-04-18-16:21:53
155 ทำปุ๋ยอินทรีย์ นายวิชัย บุญสมร ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-16:06:23
156 เกษตรปลอดสาร นายไพบูลย์ คุ้มศรีไวย์ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-15:56:57
157 ข้าวปลอดสาร นายประหยัด โพนชัยแสน ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-15:50:03
158 ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ นายสุทน ไหนเทศ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-15:45:32
159 ปุ๋ยหมักชีวภาพ นายวีระ วันลีลา นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-18-15:44:37
160 ข้าวปลอดสาร นายวิชัย โพธิ์ศรีรัตน์ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-15:41:01
161 ปลูกเห็ด นายสุเทพ จ่าบุญ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-18-15:36:31
162 ปลูกผักปลอดสาร นายคนงค์ จาบกระโทก ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-15:30:57
163 ผ้าไหมมัดหมี่ นายผาศักดิ์ คำออน คำม่วง กาฬสินธุ์ 2017-04-18-14:40:49
164 การปลูกข้าวปลอดสาร นายสมดี ศรีลารักษ์ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-14:24:28
165 ปลูกผักปลอดสาร นายไผทวุฒิ ภักดีหาร ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-14:12:51
166 การทอผ้าพื้นเมือง นางสาวนงลักษณ์ ปัจฉิม คำม่วง กาฬสินธุ์ 2017-04-18-09:47:47
167 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง นายบัวผัน คำนวณ คำม่วง กาฬสินธุ์ 2017-04-18-09:33:19
168 ทำไร่นาสวนผสม นายสุชาติ ศรีรักษา นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-16:44:09
169 อาหารไก่พันธุ์ไข่ นายสมบัติ โพธิ์ศรี นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-16:35:55
170 ทำสมุนไพรไล่แมลง หนอน เพลี้ยไฟ นายอำไพ ภารตะศรี นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-16:29:37
171 ทำปุ๋ยชีวภาพใช้เองในการปลูกผักสวนครัว นายสูน ลครพล นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-16:20:34
172 การตอนมะนาว นายมัย พิมพมนตรี นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-16:17:19
173 เลี้ยงไก่พื้นเมือง นายณรงค์ มาตถนอม นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-16:07:22
174 ทอผ้าพื้นเมือง นางคำหยาด งามแสง นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-15:49:37
175 ทอผ้าพื้นเมือง นางละอองศรี ชาตรี นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-15:48:40
176 ทอผ้าพื้นเมือง นางสมเกียรติ พระสว่าง นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-15:47:37
177 สมุนไพรกำจัดหนอนแมลง นายสุรพล ตาลพันธ์ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-15:45:16
178 ตัดเสื้อผ้า นางอำนวย กั้วมาลา นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-15:37:12
179 ปักลวดลายลงผืนผ้า นางทองคำ มาตรเลี่ยม นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-15:34:18
180 ปักลายลงเสื้อ นางจินดา เขจรไข นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-15:33:33
181 ทำขนมทองม้วน นางฉวีวรรณ ไชยต้นเทือก นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-15:32:45
182 ทอผ้าพื้นเมือง น.ส.ประภาพร เกษสัญชัย นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-15:30:04
183 ทอเเสื่อกก น.ส.ลำดวน บรรนามน นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-15:26:53
184 ทอเสื่อกก นางทองดี บุตรนาแพง นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-15:23:45
185 ทอผ้าพื้นเมือง นางจารวี เขาวงศ์ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-15:22:27
186 ปักลายลงผืนเสื้อ นางหอมหวน วัฒนสาร เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-17-15:09:52
187 ปักลวดลายลงผืนผ้า นางรัชนี กั้วอำไพ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-15:08:40
188 การปักลายลงผืนผ้า นางสาวระวิวรรณ กั้ววงษ์ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-15:07:33
189 จักสาน นางบานเย็น กั้วประดับ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-15:06:23
190 ทอเสื่อกก น.ส.เครือวัลย์ กาลก่ำ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-15:04:46
191 ปลูกเห็ดฟาง น.ส.ขนิษฐา ผาลา นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-14:57:54
192 ปลูกเห็ดฟาง นางฐิติพร พิกุลหอม นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-14:56:27
193 ปลูกกระหล่ำปลี นางทองสี มินยะกากี นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-14:52:59
194 ปลูกเห็ดโคน นายเมฆ เชาว์นามน นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-14:44:16
195 ปุ๋ยชีวภาพ นายถวิล ไกยคำ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-14:32:13
196 ทอเสื่อกก นางเขมจิรา สุขจอย นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-14:30:09
197 ทอเสื่อกก นางสายเงิน โลหะพรม นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-14:29:03
198 สมุนไพรไล่แมลง นายวัฒนะ อารีย์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-17-14:26:57
199 ทอเสื่อกก นางฉัตรมณี รัดที นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-14:05:06
200 จักสาน นายคำใบ ภารพัฒน์ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-13:54:15
201 ทอเสื่อกก นางสมสินธุ์ กั้วววิจง นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-13:51:12
202 ปลูกข้าวให้ไดผลผลิตดี ราคาสูง นายบุญล้วน ศรีชู นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-13:47:38
203 การทำเชื้อไตรโคเดอร์ม่า นายจันทร์ สีอุดม นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-13:41:23
204 ปุ๋ยชีวภาพ นายบุญสิทธิ์ ศรีชู นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-13:32:33
205 ทอผ้าพื้นเมือง นางอ่อนจันทร์ ขามเชิด นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-13:30:39
206 ทอผ้าพื้นเมือง นางสำลี เห็มวิพัฒน์ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-12:59:59
207 ทอผ้า นางเข็มทอง จันทะคัด นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-12:57:01
208 ปุ๋ยชีวภาพ นายจำลอง เขจรกุล นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-12:46:01
209 ปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตดี นายทรงเดช พัฒนชัย นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-12:41:57
210 สมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงและเพลี้ยไฟ นางจีรนันท์ พัฒนชัย นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-12:18:25
211 สมุนไพรกำจัดหนอนและเพลี้ยอ่อน นายสมศักดิ์ ตุลาใคร นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-12:16:16
212 สารไล่แมลง นายผ่องศรี ศิลาอำ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-12:06:12
213 สารไล่หนอนในนาข้าว นายเกษม เขจรนารถ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-12:03:56
214 การแก้ปัญหาดินเป็นกรด นายสายันต์ อาทวิมล นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-11:55:07
215 เลี้ยงกบ นายทมินทร์ พิกุลขาว นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-17-11:17:45
216 สารไล่แมลง นายสมหมาย คงพรม นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-17:52:13
217 ปุ๋ยหมักชีวภาพ นายคำปน กั้วพิศมัย นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-17:49:32
218 ทอเสื่อกก นางบัวสี ผิวขำ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-17:46:07
219 ทอผ้าพื้นเมือง นางสมัย กำจร นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-17:40:32
220 จักสาน นายเจริญ ไชยโสดา นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-17:37:55
221 จักสาน นายวิโรจน์ นันทะเพ็ชร นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-17:36:54
222 ทอและย้อมผ้าหมักโคลน นางจันแรม สร้อยอุดม นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-17:35:04
223 เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง นายภุมรินทร์ กิจชำนิ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-17:30:40
224 ทอผ้าพื้นเมือง นางสมควร สมบัติจันทร์ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-17:18:41
225 เกษตรผสมผสาน นายกอบกุล นาธงชัย นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-17:17:22
226 เกษตรผสมผสาน นายบุญมี ศรีแพงมนต์ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-17:11:48
227 จักสาน นายสงวน โคตรสุโพธิ์ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-17:03:04
228 ตัดเย็บเสื้อผ้า นายอาคม เขจรรักษ์ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-17:00:55
229 เกษตรอินทรีย์ นางลำเทียน จันทะคัด นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-16:57:41
230 ปุ๋ยหมักแห้ง นายสมพงษ์ ยุบลมาตร นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-16:48:28
231 ทอผ้าพื้นเมือง นางทับทิม สีคาม นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-16:45:29
232 ปลูกมะนาว นายสุพรรณ กั้วพิจิตร นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-16:42:10
233 ทำลูกประคบ นายวิชัย เนินปัญญา นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-16:39:00
234 การทอผ้า นางสุมาลี นันรุ่ง นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-16:34:54
235 การเลี้้ยงไก่พันธุ์ไข่ นายทวี ไร่ไสว นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-16:31:29
236 ทอเสื่อกก นางจำเนียร คล่องแคล่ว นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-16:24:33
237 ทอเสื่อกก นางวิไล เขจรวงศ์ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-16:23:31
238 ทอเสื่อกก นางลำเทียน อินทำมา นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-16:22:14
239 ทอเสื่อกก นางไมตรี พานิชย์ดี นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-16:14:56
240 เลี้ยงหมูหลุม นายวิรพงษ์ ชมภูยันต์ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-16:07:08
241 ทอเสื่อกก นางโกศล กินะสีทา นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-15:59:19
242 จักสาน นายทองแดง วิกาสาโล กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-16-15:54:46
243 ปุ๋ยชีวภาพ นายบุญทัน จุทะสงค์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-16-15:50:42
244 การทำการเกษตรอินทรีย์ นางบรรจง นาสิมมา นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-15:41:51
245 ปลูกพืชผสมผสาน นายพี วงค์สังกาศ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-15:37:59
246 จักสานไม้ไผ่ ตะกร้า นายใจ ไชยทองศรี นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-15:01:39
247 ทอผ้าพื้นเมือง นางดวงใจ จับอันชอบ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-14:58:13
248 ตัดเย็บเสื้อผ้า นางไพรวรรณ เศรษฐสิงห์ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-14:54:31
249 การทอผ้าพื้นเมือง นางศศิธร แดนกาไสย นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-14:43:21
250 ทอผ้าพื้นเมือง นางเรืองศรี ศิริปะกะ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-14:41:13
251 ทอผ้ามัดหมี่ นางพันตรี ตาลพันธ์ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-14:24:58
252 การปลูกแตงโม นางพิสมัย เขจรไลย์ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-14:13:16
253 การทำสบู่สมุนไพร และรังไหม านางไสว สารทนง นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-14:02:04
254 การทำชั้นวางของ หรือเก้าอี้ นายบุญเลิศ บุญกว้าง นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-13:44:02
255 จักสานไม้ไผ่ (ตะกร้าไม้ไผ่) นายพุก นครศรี นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-13:34:07
256 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ นายสมยศ มาศภูมี นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-13:09:11
257 การประกอบอาหาร นางสุเนตร บุตรโคตร นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-13:00:16
258 การทอผ้าพื้นเมือง นางประพันธ์ ทรัพย์สำราญ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-12:52:39
259 การปักลวดลายลงบนผืนผ้า (เสื้อ) นางสุภา พานิชย์ดี นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-12:40:32
260 จักสานไม้ไผ่ นายประหยัด กำจร นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-12:36:07
261 งานจักสานประเภทเส้นด้าย เพื่อสานสวิง นายสาคร ไชยคำภา นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-12:31:41
262 ผลิตและจำหน่ายรองเท้าหนัง นางวาสนา แก้วลอดหล้า นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-16-12:20:09
263 การทำปุ๋ยหมักชีวะภาพ นายสุเทศ อรรถประจง คำม่วง กาฬสินธุ์ 2017-04-10-11:42:56
264 เกษตรผสมผสาน นายดำรงค์ ดีบุตรศรี ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-10-11:35:48
265 เกษตรผสมผสาน นายทองเส็ง บุญเลี้ยง ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-10-11:31:00
266 เกษตรผสมผสาน นายสมเพชร บุญเสนาะ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-10-11:26:04
267 เกษตรผสมผสาน นายสุรชัย อาษาราช ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-10-11:13:21
268 ปุ๋ยชีวภาพ นายทองสุข คงสมมาตร นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-08-11:30:09
269 การทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร นางนพมาศ อาษาภา นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-08-11:28:28
270 ทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากพืช นายบรรจง สีคาม นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-08-11:26:26
271 การเลี้ยงเป็ดเทศ นายทัศน์ ติกาพันธ์ คำม่วง กาฬสินธุ์ 2017-04-07-16:17:42
272 ปลูกผักปลอกสาร นางฉลวย โสภีพันธุ์ คำม่วง กาฬสินธุ์ 2017-04-07-15:01:23
273 ปลูกผักปลอดสาร นายเกษม นามสกุล คำลัยวงษ์ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-07-14:57:52
274 เศรษฐกิจพอเพียง (เลี้ยงปลาดุก) นางนิรภา นามสกุล โสภาพรม ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-07-13:59:24
275 ปลูกผักปลอดสาร นายวิลัย นามสกุล กมลสาร ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-07-13:31:52
276 การทำปุ๋ยชีวภาพ นายสมศักดิ์ ผดุงสัตย์ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-07-13:21:15
277 ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว นางเกสร ผมเพ็ชร์ คำม่วง กาฬสินธุ์ 2017-04-07-11:56:28
278 การทอผ้าพื้นเมือง นายพรมมา เวิงวิถา คำม่วง กาฬสินธุ์ 2017-04-07-11:23:11
279 หลุมพอเพียง นางสุทิน อารามพงษ์ คำม่วง กาฬสินธุ์ 2017-04-07-10:47:19
280 เศรษฐกิจครัวเรือน นายวัชรพงษ์ เรืองแสน คำม่วง กาฬสินธุ์ 2017-04-07-10:13:02
281 การเลี้ยงไก่พันธุ์เมือง นายนคร จันทะโสตถิ์ คำม่วง กาฬสินธุ์ 2017-04-07-09:58:24
282 การทอเสื่อกก นางดวงจิต พละ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-06-16:32:55
283 การปลูกแก้วมังกร นางสายบัว ภูแช่มโชติ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-04-06-15:40:21
284 การเลี้ยงจ้ิงหรีด นางดรุณี ภูพานเพ็ชร ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-04-06-15:39:18
285 การทำม้าหินอ่อนจากปูนซีเมนต์ นางสบาย พลตื้อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-04-06-15:38:47
286 การเลี้ยงปลาดุกในท่อซีเมนต์ น.ส สุภี ภูบาทา ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-04-06-15:38:05
287 การเลี้ยงปลาดุกในท่อซีเมนต์ นส สุภี ภูบาทา เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-06-15:29:52
288 การเลี้ยงปลาดุกในท่อซีเมนต์ นายประมูล ศรีไตรเฮือง ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-04-06-15:28:13
289 การเลี้ยงปลาดุกในท่อซีเมนต์ นายวิชิต สิทธิจัทร์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-04-06-15:21:20
290 การปศุสัตว์เบื้อต้น นายกมลรักษ์ เขจรลัย ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 2017-04-05-17:09:29
291 การเพาะพันธ์พืชด้วยถาดเพาะเมล็ด กระจ่างวงค์ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 2017-04-05-16:52:31
292 เลี้ยงปลาในกระชัง นางมะลิวรรณ วิทเวส หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-04-05-15:51:31
293 การคัดพันธุ์ข้าว นางสายรุ้ง โคตรสุโพธิ์ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-04-13:42:01
294 การปลูกพืชแบบผสมผสานในรูปแบบเกษตรพืชผักปลอดสารพิษ นางมาลัย เหลื่อมกุมาร ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 2017-04-03-23:08:58
295 การเลี้ยงไก่พันธ์ุพื้นเมือง นายดิเรก ขันอาษา ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 2017-04-03-22:46:58
296 การปลูกกล้วยหอมทองอินทรีย์ นายบัวกัน พลเทพ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 2017-04-03-22:40:33
297 การปลูกเห็ดฟางในแปลงดิน นางประจวบ สีดาออน ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 2017-04-03-18:30:28
298 จักสานฝาขัดแตะ นายสวาท ห้าวหาญ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 2017-04-03-18:09:31
299 สมุนไพรชุมชน นายศักดิ์ แก่นกุล นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:43:06
300 เกษตรผสมผสาน นายดวงปี นครเพชร นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:41:04
301 จักสาน นายพัน ละราคี นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:39:17
302 เกษตรผสมผสาน นางดาวรุ่ง แลผดุง นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:37:45
303 เกษตรผสมผสาน นายวิชัย บัวบาล นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:36:19
304 จักสาน นายสนอง วงษ์ลุนลา นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:34:43
305 จักสาน นายคง ไวแสน นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:33:49
306 ตำเมี่ยง นางศรีพรม เจริญชาติ นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:33:08
307 เลี้ยงกระบือ นางทองทิพย์ ตุริรัมย์ นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:32:29
308 ผักสวนครัว นางสอนคำ ถวิลการ นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:31:34
309 การทำนาหยอด นายบุญจันทร์ ผาสุข นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:30:14
310 ปลูกไผ่หวาน นายเแลิม พลนาคู นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:29:54
311 เลี้ยงไก่ดำ นายแสงชัย สมรับ นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:28:36
312 จักสาน นายจันทร์ กาญปัญญา นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:27:49
313 จักสาน นายสีทา รังกลิ่น นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:26:52
314 จักสาน นายบัวลี รังกลฃิ่น นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:26:02
315 จักสาน นายอ้อม สิมสาร นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:25:05
316 เกษตรผสมผสาน นายแคง สิมสาร นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:24:18
317 ตำเมี่ยง นายสุวิทย์ สุวรรณรงค์ นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:23:35
318 เกษตรผสมผสาน นายอัมพนร สิมศิริ นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:21:51
319 เกษตรผสมผสาน นายมาย พลนาคู นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:20:02
320 จักสาน นายสมพร บุญแสน นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:19:13
321 เลี้ยงไก่ นายสมเกียรติ สุลำนาจ นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:18:17
322 ทอผ้า นางก้า จิตจง นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:17:19
323 เกษตรผสมผสาน นายเนรมิต เลิศแหละ นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:16:43
324 เกษตรผสมผสาน นายศรีสุวรรณ ไชยบุตร นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:15:47
325 เลี้ยงจิ้งหรีด นายประสาน พรมเวียง นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:15:46
326 เกษตรผสมผสาน นายะงชัย กุลมี นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:14:38
327 เกษตรผสมผสาน นายเถาว์ แก่นกุล นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:12:59
328 สานตะกร้า นางสุวัน ดำงาม นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:11:09
329 เกษตรผสมผสาน นายฮาด ตาลพล นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:08:44
330 เกษตรผสมผสาน นายพา บุษบง นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:08:04
331 เกษตรผสมผสาน นายอัครัช รังกลิ่น นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:06:30
332 การเลี้ยงหมู นายสมัย รังระรื่น นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:04:31
333 เกษตรผสมผสาน นายเหลา หาชื่น นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:02:59
334 ทอผ้า นางดวงตา ไวแสน นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-13:03:33
335 เกษตรผสมผสาน นางสุทธิจิต พิศผล นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-13:02:36
336 เกษตรผสมผสาน นายสุดใจ หาชื่น นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-13:00:13
337 เลี้ยงจิ้งหรีด นายวิจิตร ศรีโคตร นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:59:09
338 เกษตรผสมผสาน นายลา ศรีลำมาต นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:58:10
339 เกษตรผสมผสาน นายทอ รัตนวงศ์ นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:56:28
340 เกษตรผสมผสาน นายไมตรีจิต แซ่ตั้ง นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:55:11
341 เกษตรผสมผสาน นายบุญทัย กลีบรัง นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:54:11
342 เกษตรผสมผสาน นายสัจจพงศ์ เศษบุบผา นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:53:13
343 จักสาน นายเกรณ์ บุญแสน นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:52:20
344 จักสาน นายเดือน รังหอม นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:50:43
345 ปลูกกล้วย นายบุญโฮม รังระรื่น นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:49:58
346 ปลูกกล้วย นายสมพร ศรีสุข นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:48:58
347 ปลูกกล้วย นายอภิสิทธิ์ แสนคนึง นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:48:18
348 ปลูกผักหวาน นายณรงค์รัช ประเสริฐหล้า นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:46:58
349 เลี้ยงหมูหลุม นายไหล เตรียมกรม นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:45:45
350 กล้วยฉาบ นางใจดี เรืองนุช นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:45:02
351 กล้วยฉาบ นางบุญรอด ตะกันแสง นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:44:13
352 กล้วยฉาบ นางสาวเบญจพร โรมเมือง นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:42:46
353 เกษตรผสมผสาน นางทองคำ กลัดกันแสง นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:41:02
354 เกษตรผสมผสาน นางบัญเทิง ท้าวสบาย นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:40:07
355 เพาะเห็ดขอนขาว นายพิชิต เหลี่ยมสิงขรณ์ นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:39:16
356 ปลูกผักหวาน นางจะลุ แหวนเพชร นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:37:32
357 เกษตรผสมผสาน นายสดใส อุ่มจันสา นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:36:30
358 ทอผ้า นางคำผิว คะโยธา นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:35:06
359 จักสาน นายะงชัย โวหารกล้า นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:34:02
360 ปลูกผักหวาน นายประยุง ธุปัญญา นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:33:07
361 เกษตรผสมผสาน นาอำนาจ วิลาศรี นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:32:14
362 เกษตรผสมผสาน นายบำรุง คะโยธา นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:31:24
363 ปลูกมะนาว นางเสงี่ยม รังหอม นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:30:25
364 ปลูกพืชผสมผสาน นายบุญธรรม ขุนแน่น นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:29:35
365 ปลูกมะนาว นายวงษ์ อ่อนไส นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:28:00
366 ทำข้าวเม่า นางแก้นแก้ว รสดี นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:26:00
367 ปลูกมะนาว นายเวียงจันทร์ ทำนาผล นาคู กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:24:27
368 เกษตรผสมผสาน นายปราโมทย์ อ่อนแย้ม ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-11:47:09
369 เกษตรผสมผสาน น.ส.บุญชู ทันพรม ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-11:43:19
370 ปลูกแก้วมังกร นายบุญถม นาแข็งฤทธิ์ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-11:32:26
371 เกษตรผสมผสาน นายประพันธ์ อาษาราช ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-11:18:50
372 เกษตรผสมผสาน นางจรัญ เหล่าลาภะ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-11:12:19
373 ทอเสื่อกก นางบุญช่วน ฆารเลิศ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-04-03-11:03:34
374 เกษตรผสมผสาน นายสมัย แก้วเขียว ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-11:03:21
375 ทอเสื่อกก นางติ๋ม มาริษา หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-04-03-11:00:32
376 เกษตรผสมผสาน นายวิรัตน์ ภูกิ่งผา หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-04-03-10:59:09
377 เกษตรผสมผสาน นายสุวรรณ เค็งชัยภูมิ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-04-03-10:57:49
378 จักสานเส้นพลสติก นางจรุณี พันธ์พรม หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-04-03-10:55:55
379 เกษตรผสมผสาน นายอ๊อด เรืองคำพัฒน์ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-04-03-10:52:50
380 เกษตรผสมผสาน นายกิตติศักดิ์ อรัญมาลา หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-04-03-10:51:37
381 ทอเสื่อกก นางไพวรรณ์ ผจงศิลป์ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-04-03-10:49:51
382 เกษตรผสมผสาน น.ส.เกศสุดา ภูขะมา หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-04-03-10:47:27
383 แปรรูปปลา นางประมวน ปราณี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-04-03-10:46:30
384 ปลูกเห็ดฟาง นายวิรัตน์ คำจันดา ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-10:41:28
385 ปลูกเห็ดฟาง นายสมพร ชัยคำ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-10:34:25
386 เกษตรผสมผสาน นายสุริย์ ผาบจันสิงห์ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-10:27:52
387 ทอผ้า นางบัวลา จำปาไชย ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-09:07:19
388 จักสานไม้ไผ่ นายทวี วงค์ชารี ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-08:28:35
389 เกษตรผสมผสาน นายณรงค์ วิลาจันทร์ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-02-00:47:09
390 เฟอนิเจอร์ ทองคำ นันดิลก นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-02-00:37:03
391 เฟอนิเจอร์ ฉลอง จุรัมย์ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-02-00:31:35
392 การทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด นายสุรพงษ์ ดอนประทุม นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-02-00:28:04
393 การทอผ้า นางสมจิตร จันนุวงศ์ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-02-00:23:34
394 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเม็นต์ นายสมเมือง กุลชนะรงค์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-04-01-20:28:22
395 การปลูกมะนาวในบ่อซีเม็นต์ นายทองคำ เหมกุล ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-04-01-20:25:42
396 การทำเฟอร์นิเจอร์หวาย นายคำไพ สิทธิจันทร์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-04-01-20:21:56
397 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเม็นต์ นายอุรา เหมกุล ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-04-01-20:17:36
398 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง นายสำเนา ภูครองแง่ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-04-01-20:15:08
399 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเม็นต์ นายประจักร ตะภา ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-04-01-20:08:38
400 การทอเสื่อกก นางพูนทรัพย์ ภูครองหิน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-04-01-20:05:01
401 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเม็นต์ นายณรงค์ ภูครองหิน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-04-01-19:58:42
402 การเลี้ยงแมงสดิ้ง นางจันทร์เพ็ญ จรทผา ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-04-01-19:51:29
403 การเย็บหมอนขิด นางนงค์รักษ์ ศรีแพงมน นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-01-15:38:55
404 การเย็บหมอนขิด นางจงลักษณ์ มหิพันธ์ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-01-15:36:40
405 การทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด นราธิป มยุโรวาส นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-01-15:31:27
406 การทอผ้า นางจุไรรัตนื ภูเนานิล นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-01-15:28:52
407 การทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด นายสมจิตร วรพันธ์ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-01-15:16:27
408 การทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด นายณรงค์ สมคง นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-01-15:14:29
409 การทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด นายเดชศักดิ์ กรโสภา นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-01-15:11:26
410 การทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด นายไพรสันต์ แสนสำราญ นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-01-15:09:05
411 การทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด นายสุรพงษ์ ดอนประทุม นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-01-15:06:16
412 การทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด คำจันทร์ จันทดวง นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-01-15:03:24
413 ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ทองแดง ยุบลพริ้ง นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-01-15:00:05
414 ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด วิชัย กมลเหลา นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-01-14:57:16
415 การทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด นายบุญชอบ ลีลานุช นามน กาฬสินธุ์ 2017-04-01-14:49:59
416 ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม นางลัดดา นาเทียมเขต เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-01-13:44:35
417 การทอผ้าแพรวา นางสวาท ติชาวัน คำม่วง กาฬสินธุ์ 2017-04-01-13:20:29
418 เตาซูปเปอร์อั้งโล่ นายไกรสิน อรรถประจง คำม่วง กาฬสินธุ์ 2017-04-01-12:54:27
419 การทอผ้าพื้นเมือง นายสายทอง ยลยุบล คำม่วง กาฬสินธุ์ 2017-04-01-11:38:50
420 การทอผ้าไหมแพรวา นายดิศรณ์ ไชยสัตย์ คำม่วง กาฬสินธุ์ 2017-04-01-00:40:51
421 ทอผ้า นางตุ๊ ไชยมณี เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-22:45:05
422 ทอเสื่อกก นางสุวรรณา ถิตย์แสน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-22:41:30
423 ทอเสื่อกก นางหนูแดง ปรีการ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-22:38:14
424 ทอผ้า นางสุภาพร ปรีวิลัย เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-22:34:06
425 ทอผ้า นางละออง บุญไสว เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-22:29:50
426 น้ำยาล้างจาน นายอุทัย ศรียางนอก เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-22:24:32
427 น้ำยาล้างจาน นางดอกแก้ว เปี่ยมรัฐหิรัญ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-22:19:50
428 เทดนิดการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก นางประกาย แก้วสา ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-22:17:28
429 น้ำยาล้างจาน นางทองปาน โคตะนนท์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-22:13:48
430 การทำขนมโดนัท นางพิกุล เนื่องโราช ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-22:09:15
431 น้ำยาล้างจาน นายสุรกานต์ สุนทโรจน์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-22:07:45
432 การทำขนมโดนัท นางยุพา สืบบุญมา ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-22:05:50
433 น้ำยาล้างจาน นายบุญล้อม เปี่ยมรัฐหิรัญ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-22:04:43
434 การปลูกผักปลอดสารพิษเทคนิค นายเทวัญ ภูคะฮาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-22:00:06
435 เสื้อเย็บมือ นายวิทยา นาคฤทธิ์ สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:57:58
436 ทอผ้า นางวิลัย ศรีสร้าง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:57:08
437 แปรรูปปลา นายชู ถวิลรักษ์ สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:55:08
438 ทอผ้า นางสมัย ชาญประไพ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:53:39
439 การเพาะเห็ดฟาง นางกฤษณา ภูกิ่งงาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:52:37
440 ทอผ้า นางทอง พิมพ์โครต เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:49:41
441 การเพาะเห็ดฟาง นายสมเพด พลบุตร ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:48:26
442 แปรรปปลา นางทองมา ยันตา สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:46:40
443 ทอผ้า นางหนูเชิด ขันธะวิเศษ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:45:24
444 การเพาะเห็ดฟาง นางสาววิไลศิลป์ ทิวะสิงห์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:44:30
445 เสื้อเย็บมือ นางสาวเจนจิรา สามัญตา สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:42:57
446 ทอผ้า นางสุปัน สินธุรักษ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:42:01
447 การทอพรมเช็ดเท้า นางขนบพร ภูสมปอง ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:39:34
448 แปรรปปลา นายประสาน บญเทียม สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:38:48
449 จักสาน นายนิกร ภครองนาค สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:37:09
450 การทอพรมเช็ดเท้า นางสมภักดิ์ ทิวะสิงห็ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:36:40
451 จักสาน นายสีทา สาระจิตร สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:35:24
452 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม นางพวงเพ็ชร สีแพงเพริศ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:32:24
453 ปลกหม่อนเลี้ยงไหม นางสาวบัวลัย ดพงษ์ สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:31:58
454 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม นางวิจิตรา ปรีชื่น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:30:29
455 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม นางวินิตย์ ปรีการ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:27:54
456 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม นางแดง สังวิบุตร เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:25:44
457 การทอเสื่อกก นางสาวไพรินทร์ ภูกัน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:22:21
458 สบู่สมุนไพร นายทองวุฒิ ภูฉายา ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:22:16
459 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม นางลาวัลย์ เจริญพันธ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:21:31
460 สบู่สมุนไพร นางสมปอง อินทร์แปลง ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:21:05
461 สบู่สมุนไพร นายสุวัฒน์ อินทร์แปลง ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:19:43
462 การทอเสื่อกก นางชลิตา ทองบ่อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:19:04
463 สบู่สมุนไพร นางบุปผา ภูใบบัง ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:17:32
464 สบู่สมุนไพร น.ส.วิภาดา อนันทะวัน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:16:02
465 การปลูกผักปลอดสารพิษเทคนิค นางบรรจง ภูสอดศรี ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:15:54
466 ช่างฝีมือ นายสง่า คูณเสลา เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:15:22
467 การปลูกผักปลอดสารพิษ นางอรุณี ใจแก้ว ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:13:01
468 นวดแผนโบราณ นางสาวคำพัน ไชยมณี เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:12:38
469 ทอเสื่อกก นางทองมี ภูพงษ์เพชร ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:11:49
470 ทอเสื่อกก นางสุข ถิตย์สมบูรณ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:09:53
471 ทอเสื่อกก นางบุญชวน ภูกิ่งเงิน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:07:54
472 กระเป๋าซองกาแฟรีไซเคิ้ล นางประครอง ภูสมมาตย์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:07:27
473 นวดแผนโบราณ นางสาววิลัยวัน นาชัยสิทธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:07:01
474 ทอเสื่อกก นางไพทูรย์ พานิกร ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:06:14
475 ทอเสื่อกก นายประดิษฐ์ น้อยสมบัติ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:03:24
476 ทอเสื่อ นางจันทา ทับคำมูล ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:02:41
477 กระเป๋าซองกาแฟรีไซเคิ้ล นางสมจิตต์ อันเสน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:01:38
478 ทอเสื่อ นายประจูรย์ ภูจักนิล ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:59:45
479 เกษตรผสมผสาน นายสถาพร นามมุงคุณ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:59:36
480 เลี้ยงปลา นางสำรวย ภูปาทา ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:57:45
481 ทอเสื่อกก นางพิไรรัก รัตนบุรัมย์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:57:01
482 เลี้ยงปลา นางเพ็ญณี ธรรมโคตร ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:55:34
483 ทำกระเป๋าซองกาแฟรีไซเคิ้ล นางสาวรักษพร ภูสมมาตย์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:55:32
484 ทอเสื่อกก นางสมพิศ บุญน้อย เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:54:35
485 เลี้ยงปลา นางอรุณนี ผลเพียร ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:53:41
486 ทอเสื่อกก นางศุภาวรรณ ผลรุ่ง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:51:58
487 เลี้ยงปลา น.ส.กันย์ลภัส ขันทะจำนงค์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:50:48
488 ทำกระเป็าสตรีจากซองกาแฟ นางสาววาสนา ภูสมมาตย์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:48:59
489 เลี้ยงปลา นายนิยม โคตรบุดตา เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:48:56
490 เกษตรผสมผสาน นายวินัย รัตนบุรมย์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:48:40
491 ทอเสื่อกก นางอำพันธ์ ภูลำเภา เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:46:01
492 ขนมทองม้วน นางอุดม ภูนามูล ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:45:25
493 ผลิตเตาถ่านชีวภาพ นางสาวพิสมัย จันทร์ชำนิ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:43:00
494 ขนมทองม้วน นางองุ่น ภูนาโคก ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:42:18
495 ขนมทองม้วน นางอรุณวรรณ ภูบุตตะ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:40:19
496 ทอเสื่อกก นางจันร์หอม ภารไสว เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:40:07
497 ทำขนมทองม้วน นางอนงค์ อินทะไชย ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:38:32
498 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก นายวสันติ์ ภูผิว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:36:09
499 ผลิตเตาถ่านชีวภาพ นางบัวศรี มารทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:35:58
500 ทำขนมทองม้วน นางชฎาพร แฝงบุรี ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:34:13
501 ผลิตเตาถ่านชีวภาพ นายอำนวย ศรีแพงมล เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:32:49
502 เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ นายทองอินทร์ ภูมิช่อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:30:44
503 เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ นางคำปั่น ภูปุย ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:28:31
504 ปลูกเห็ด นายสำรวย ปรีการ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:27:54
505 การปลูกมะม่วงมหาชนกเพื่อการส่งออก นายบุญทรง ภูสมตา หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:27:09
506 ปลูกเห็ด นายอุทัย ถิตย์สมบูรณ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:24:12
507 เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ นายพงษ์ทอง ภูทองปิด ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:23:40
508 ปลูกเห็ด นางอนันต์ โพธิมณี เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:21:30
509 เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ น.ส.นงลักษณ์ ภูวันนา ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:20:43
510 ปลูกเห็ด นายอาคม ละครอนันต์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:19:40
511 การเพาะเห็ดฟาง นายบุญลบ ขันดี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:16:21
512 ปลูกเห็ดขอนขาว นายไพบูรณ์ โพธิมณี เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:14:55
513 การเพาะเห็ดฟาง นางบังอร อาจมูลตรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:10:32
514 ทอเสื่อกก นางเพ็ญศรี ป้อมแสนศรี เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:07:09
515 ทอเสื่อกก นางภัสสร ถิตย์ภักดี เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:02:36
516 การทอเสื่อกก นางแอ๋ว เฉิดพล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:01:06
517 ทอเสื่อกก นางมนตรี ถิตย์สว่าง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-19:58:35
518 การสาวไหมเพื่อให้ได้เส้นไหมที่มีคุณภาพดี นางแปรงศรี ประจำกลาง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-19:52:52
519 การปลูกล้วย นางนาง สุวรรณสน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-19:45:32
520 การปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น นายทองพั้ว พันทะน้อย หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-19:36:18
521 การปลูกกล้วย นายไพบูลย์ ไกรษรศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-19:21:34
522 ปุ๋ยหมักชีวภาพ นายวิเลข หาญกุล กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-19:17:51
523 เทคนิคการย้อมผ้า นางหนูเพียน ศรีเล็ก หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-19:13:03
524 เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ นายสมพร สุวรรณเรือง ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-17:44:46
525 ทอผ้า นางสาวปิยะวัลย์ ตั้งจิตอภิชัย สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-03-31-17:27:51
526 ทอผ้า ลำไย อันชัยศรี สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-03-31-17:22:56
527 ทอผ้า สาคร สุดทวี สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-03-31-17:15:30
528 เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ นายคำพันธ์ ภูชะอุ่ม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-17:13:34
529 เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ นายบัวเรียน ภูบุญเติม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-17:10:28
530 ทอผ้า นายบุญเพ็ง ถิ่นวิลัย สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-03-31-17:09:45
531 เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ นายสมบูรณ์ ภูบุญเติม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-17:06:49
532 ทอเสื่อกก นางบุญช่วน ฆารเลิศ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-17:03:51
533 เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ นางจวบ ภูทองเป้ง ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-17:03:19
534 เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ นางหนูเพียร ภูบุญทน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-31-17:00:07
535 ทอผ้า นางนิลวรรณ์ วงค์ชารี สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-03-31-16:59:31
536 ปลูกแตงโม นางมยุรี อุดชุม หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-16:53:38
537 เลี้ยงโค-กระบือ นายอิฐ ภูกิ่งผา หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-16:49:46
538 ทอผ้า ประกอบ ปัญจิตร สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-03-31-16:46:32
539 ปลุกผักปลอดสารพิษ นางสาวปราณี สันโดษ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-16:45:46
540 ทอผ้าไหม นางจันทร์เพ็ญ อันทะนิล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-16:41:42
541 เกษตรผสมผสาน นายบุญศรี หมั่นประกอบ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-16:38:56
542 ทอผ้า นางสาวสายฝน สุไลยมาลย์ สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-03-31-16:36:35
543 การทอเสื่อกก นางบุญน้อม โคตรแสง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-16:33:54
544 นางอนงค์ อรรคเศษถัง เกษตรผสมผสาน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-16:30:47
545 การทอผ้าไหม นางเพ็ง ภูนพทอง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-16:26:34
546 ปลูกมะนาวในวงบ่อ นายภูมินทร์ อินธิศร หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-16:23:59
547 ปลูกผักสวนครัว นางนฤมล สิมลา หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-16:19:49
548 ปลูกกล้วย นายฉัตร บุตรสุริย์ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-03-31-16:00:21
549 การทำการเกษตรผสมผสาน นายธนกร เรืองยก หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-15:56:16
550 การเพาะเห็ดฟาง นายวิถี เหล่ามาลา ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-03-31-15:56:10
551 จักสานไม้ไผ่ นายทองทวี เหมกุล ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-03-31-15:52:53
552 นายบุญอวย ภูพลผัน ปลูกอ้อย ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-03-31-15:46:08
553 การทอเสื่อกก นางสุิมล เครือตา เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-15:45:41
554 การทอเสื่อกก นางสิมพลี อังคะแสน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-15:37:59
555 ปลูกฝรั่ง นายต๋อย ตันย่องเฮง ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-03-31-15:37:04
556 เกษตรผสมผสาน นายทอวดี แสนกุรัง ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-03-31-15:31:23
557 แปรรูปอาหาร นางหนูทิย์ แก้วพิลา ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-03-31-15:27:43
558 ปลูกฝรั่ง นายคำภีร์ ศรีลุน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-03-31-15:26:21
559 เปลไม้ไผ่ นายชาติไทย ภูพานทอง ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-03-31-15:24:49
560 ปลูกกล้วย นายสังข์ พลขันธ์ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-03-31-15:24:05
561 เปลไม้ไผ่ นายสมบูรณ์ เลผล ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-03-31-15:21:37
562 การปลูกกล้วยหอมทอง นายบุญมา ภูศรี ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-03-31-15:20:00
563 การทอผ้าพื้นเมือง นางลำดวน อาจดวงดี ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-03-31-15:15:27
564 การปลูกกล้วยหอมทอง นายสมบูรณ์ เหล่าพร ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-03-31-15:10:58
565 แพทย์แผนไทย นายทองเปรียญ ปิสายะสา ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-03-31-15:02:07
566 การทอเสื่อกก นางทองจันทร์ สีสุดี ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-03-31-15:02:02
567 การทอเสื่อกก นางเสาวัลนี ไชยสีหา ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-03-31-14:58:09
568 การทำดอกไม้จันทร์ นางสายทอง รัตนบุตร ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-03-31-14:32:49
569 จักรสาน นายวร ต่วนพิมาย ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-03-31-14:03:21
570 การทอผ้าพื้นเมือง นางบัวจัน พลอาจทัน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-10:28:59
571 จักสานตะกร้าไม้ไผ่ นายคำบู่ คำกอง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-10:06:39
572 การทำการเกษตรผสมผสาน นางดวงนภา ศรีคำมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-09:56:08
573 ทอเสื่อกก นายมวน นันตะนะ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-09:40:35
574 การทอผ้าพื้นเมือง นางยุพิน บุญชูหล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-09:33:48
575 จักสานตะกร้าไม้ไผ่ นายประยูร สีนวนนาม หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-09:28:06
576 จักสานตะกร้าไม้ไผ่ นายถนอม ศรีพระธรรม หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-08:57:17
577 จักสาน นายบุญจันทร์ อัศวภูมิ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-08:53:14
578 เกษตรผสมผสาน นางสาวคำปัน บุตรหนัน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-08:46:21
579 ย้อมคราม นายเพชรสมร ภาพเสรี สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-29-13:22:40
580 ทอผ้ามัดหมี่ นางวันเพ็ญ สาระชร กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-03-29-13:21:26
581 ทอผ้าพื้นเมือง นางจินดารา รักษ์มณี กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-03-29-13:16:45
582 เมล็ดพันธุ์พืช นายพิชัย ประมวล สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-29-13:12:42
583 ทอผ้าพื้นเมือง นางจินดารา รักษ์มณี กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-03-29-13:07:50
584 ทอผ้าพื้นเมือง นางวิไลวรรณ เย็นไทย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-03-29-12:56:12
585 ทอผ้าพื้นเมือง นางมลิวรรณ ขันอาษา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-03-29-12:50:11
586 ทอผ้าพื้นเมือง นางบัวทอง ศรีโนนยาง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-03-29-12:36:27
587 เสื่อกกมัดหมี่ นางสมหมาย แก้วสอนสรี กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-03-29-12:17:16
588 เสื่อกกมัดหมี่ นางสมควร ศรีพงษ์พันธ์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-03-29-12:14:08
589 เสื่อกกมัดหมี่ นางณัฐปาณี ศรีพงษ์เสริฐ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-03-29-12:09:20
590 เสื่อกกมัดหมี่ นางณัฐปาณี ศรีพงษ์เสริฐ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-03-29-11:53:19
591 เสื่อกกมัดหมี่ น.ส.ผุสดี บรรพบุตร กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-03-29-11:47:32
592 เสื่อกกมัดหมี่ นายอดุลย์ นามมนตรี กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-03-29-11:14:20
593 ทอผ้าพื้นเมือง นางประมวล พิมพาจันทร์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-03-28-12:11:15
594 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ นายเสริม บุตรแก้ว สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-28-11:37:36
595 เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า นายทรงวุฒิ ธรรมประชา สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-28-11:29:44
596 น้ำยาล้างจาน นางธันยพร ใจตรง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-28-11:21:21
597 การทอผ้าพื้นเมือง นางทอง ศรีราษฎร์ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-28-11:05:10
598 ปุ๋ยหมักชีวภาพ นายไพฑูรย์ วันชูเสริม สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-28-10:59:16
599 นวดแผนโบราณ นางสาวเกดไพทูลย์ ราชภักดี ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-03-25-22:08:54
600 การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ นายชาญชัย กมลสินธุ์ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-03-25-19:43:21
601 ปลูกผักปลอดสาร นายประยูร แก้วกาหลง ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-03-25-18:55:55
602 การทำน้ำหมักชีวภาพ นายดิรุก วงพิเดช ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-03-25-18:35:46
603 จักสาน นางสมดี เสมามิ่ง ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2017-03-25-11:02:10
604 การทำปลาส้ม นางอุบล หารภูมิ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-03-24-14:50:33
605 เลี้ยงไก่ – เลี้ยงปลาบ่อดิน นายประสาร สายโรจน์ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-03-23-17:26:28
606 สานแห,สานแปรญวน นายดาว นิโรจน์ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2017-03-23-15:19:37
607 การทำขนมไทย นางบัวไข สายโรจน์ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-03-23-11:20:01
608 ปลูกผักปลอดสาร นายวิชิต บุตรสมบัติ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-03-23-10:59:44
609 พริก พลิกชีวิตสู่่ความพอเพียง นายมานะ ศรีโยธี กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-22-13:21:19
610 สานกระติบข้าวลายประยุกต์ นายลาง นนศิริ เขาวง กาฬสินธุ์ 2017-03-22-12:10:33
611 ข้าวแดะงาภูมิปัญญาชาวบ้าน นางสมบูรณ์ นรบัติ เขาวง กาฬสินธุ์ 2017-03-22-12:04:01
612 การทำนา นายทองมา ภูพบบุญ ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2017-03-17-15:32:31
613 การทำนา นายวิชัย เขตมนตรี ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2017-03-17-15:22:32
614 การทำการเกษตรผสมผสาน นายประเทือง วิมาเณย์ ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2017-03-17-15:16:42
615 เกษตรกรรม นางกัลยาณี โพธิ์สายทอง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2017-03-17-14:58:19
616 การเกษตร,เสื่อกก นางปราณี ปากเมย ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2017-03-17-14:51:28
617 การทำการเกษตรผสมผสาน นายสมสมัย ศรีบุญลือ ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2017-03-17-14:43:08
618 จักสานกระติบข้าว นายเพชรภูธร ศรีอุ่น เขาวง กาฬสินธุ์ 2017-03-17-11:31:36
619 การทำการเกษตรผสมผสาน นายมงคล นาสมใจ ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2017-03-17-11:29:58
620 การทำการเกษตรผสมผสานตามรอยเกษตรทฤษฎีใหม่ นายทรัพย์ พัสดร ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2017-03-17-11:19:47
621 การทำการเกษตรผสมผสาน,ทำพานบายศรี นางทองใบ พัสดร ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2017-03-17-11:05:08
622 การปลูกผักอินทรีย์ นายนคร โพธิ์ชัย ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2017-03-17-10:51:47
623 การทำการเกษตรผสมผสาน นายสมวิทย์ สังฆะสอน ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2017-03-17-10:39:08
624 การปลูกผักอินทรีย์ นายสมพงษ์ แก้วกันยา ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2017-03-17-10:32:53
625 การเพาะเห็ด นายทองคำ อำภะวา ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2017-03-17-10:27:49
626 เกษตรผสมผสาน นายบุญเลือน หาศิริ เขาวง กาฬสินธุ์ 2017-03-16-15:50:10
627 การเกษตรผสมผสาน นายสุบรรณ สิงห์ซอม เขาวง กาฬสินธุ์ 2017-03-16-15:35:48
628 การเกษตรผสมผสาน นายทุ่น ขันธ์ศรี เขาวง กาฬสินธุ์ 2017-03-16-15:26:40
629 เกษตรผสมผสาน นายวิศักดิ์ อารมณ์สวะ เขาวง กาฬสินธุ์ 2017-03-16-15:22:13
630 แปรรูปเครื่องหนัง นายเรืองฤทธิ์ วิชาดี เขาวง กาฬสินธุ์ 2017-03-16-15:10:40
631 ไม้กวาดจากดอกหญ้า นายบุญเพ็ง นิลม้าย เขาวง กาฬสินธุ์ 2017-03-16-15:09:27
632 การผลิตไม้กวาดดอกหญ้า นางสุดชาดา ศรีหาพล เขาวง กาฬสินธุ์ 2017-03-16-14:52:21
633 การทอผ้า นายระนาด พิมพิชัย เขาวง กาฬสินธุ์ 2017-03-16-14:33:33
634 การเลี้ยงและเพาะพันธุ์ไก่ไข่ นายจตุรพิธ ไวสู้ศึก เขาวง กาฬสินธุ์ 2017-03-16-14:28:20
635 เกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่ นายรัฐวัสส์ จรัสอภิรักษ์ เขาวง กาฬสินธุ์ 2017-03-16-14:24:43
636 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ นายมัทธุราช อุดรทักษ์ เขาวง กาฬสินธุ์ 2017-03-16-14:24:16
637 ทอเสื่อกก นางตุ๋ย สารพัฒน์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-14-12:12:12
638 ทอเสื่อกก นางทิพากร คำกรฤาชา สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-14-12:11:52
639 ปุ๋ยหมักชีวภาพ นายทองแดง โสนะวัด สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-14-12:11:28
640 จักสาน นายทองสุข วิเชียรไชย สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-14-12:10:50
641 ทอผ้าพื้นเมือง นางสมพร ภูแถวเชือก สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-14-12:10:22
642 ทอเสื่่อกก นางบัวลัย หงษาราช สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-14-12:10:00
643 ทอเสื่อกก นางทองเลี่ยม ผลเรือง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-14-12:09:26
644 ทอผ้าพื้นเมือง นางอัดสา อนุมาตร สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-14-12:09:01
645 ทอเสื่อกก นางถาวร สมคะเณย์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-14-12:08:37
646 จักสาน นายทองสุข แสงสว่าง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-14-12:08:09
647 ปุ๋ยหมักชีวภาพ นายสุขสัน คำสาสินธุ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-14-12:07:41
648 ทอผ้าพื้นเมือง นางบุดสี สมคะเณย์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-14-12:07:05
649 แปรรูปปลา นายสวัสดิ์ ภูมิประหมัน สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-14-12:06:11
650 ปุ๋ยหมักชีวภาพ นายคำผง ขอบทอง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-14-12:05:35
651 ุปลูกยางพารา นายสนอง ศรีรักษา สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-14-12:04:58
652 ปุ๋ยหมักชีวภาพ นายประเคน ราชสำเภา สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-14-12:04:33
653 ทอเสื่อกก นางสาวกวย แน่นอุดร สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-14-12:02:49
654 ปุ๋ยหมักชีวภาพ นายประมวล ศรีดาแก้ว สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-14-12:01:23
655 จักสาน นายจีรศักดิ์ จราฤทธิ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-14-12:00:22
656 เพาะเห็ดฟาง นายใบคูณ สามารถ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-14-11:59:33
657 สานตะกร้าพลาสติก นางสุพรรณี จิตต์ภักดี สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-14-11:59:07
658 แปรรูปปลา นางบุญเลียม อาทิตย์ตั้ง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-14-10:59:19
659 เพาะเห็ดฟาง นางสาวนงค์นุด ผลรักษา สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-14-10:13:20
660 การเพาะปลูกข้างโพด นางบัวพันธุ์ ถิ่นวิลัย เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-14-08:45:03
661 การทอเสื่อกก นางประเสริฐ บรรนามล ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-03-13-02:07:02
662 การทอเสื่อกก นางบุญโฮม พาพุทธา ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-03-13-02:05:18
663 จักสานตระกร้าพลาสติก นางสมควร ชัยนาฮี ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-03-13-02:03:59
664 จักสานตระกร้าพลาสติก นางปาน ภารประดิษฐ์ ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-03-13-02:02:24
665 การเพาะเห็ด นายนันทา วิเชียรชัย ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2017-03-10-11:13:28
666 การปลูกเห็ดฟาง นายไสว สิงหาวาสน์ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-09-10:05:01
667 การทำปลาร้าบอง นางนิภาพร สำราญภูมิ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-09-10:04:26
668 ทอผ้าฝ้ายและผ้าฝ้ายมัดหมี่ นางสุภาพ รัตนอนันต์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-03-09-10:04:09
669 การปลูกเห็กฟาง นางสาวเย็นตา ภวะภูตานนท์ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-09-10:03:54
670 ทอผ้าฝ้ายและผ้าฝ้ายมัดหมี่ นางสาวบุญทัน ศรีสุยิ่ง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-03-09-10:03:32
671 ทอผ้าฝ้ายและมัดหมี่ นางกรองจิตร บำรุงศักดิ์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-03-09-10:03:16
672 ทอผ้าและผ้าฝ้ายมัดหมี่ นางวันเพ็ญ สาระชร กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-03-09-10:02:58
673 การเพาะเห็ดฟาง นางสมร ศิริเคน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-09-10:02:41
674 การปลูกเห็ดฟาง นายประเสริฐ พัฒนโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-09-10:02:23
675 การเพาะปลูกเห็ดฟาง นายสมปอง สินธุกุม เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-09-10:02:05
676 การทำนาแบบลดต้นทุน นางรัตนะ ภูสีเขียว เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-09-10:01:47
677 การเพาะปลูกข้าวโพด นายสมศักดิ์ สุตานนท์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-09-10:01:28
678 การสานเปล นายชาติชาตรี กาวี สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-09-10:00:31
679 การสานเปล นายพันธุ์ แกมนิรัตน์ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-09-10:00:14
680 การทำเสื้อปักมือ นางหนูสิน อันสงคราม สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-09-09:59:29
681 การทำไม้กวาดจากดอกหญ้า นายเลข การคิด สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-09-09:59:14
682 การทำกล้วยฉาบ นางสาวกมลวรรณ ตาสาโรจน์ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-09-09:58:51
683 การทำเกษตรผสมผสาน นายภชรพง อันสงคราม สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-09-09:58:34
684 การทำไร่นาสวนผสม นายรังสรรค์ ศิลาพัฒน์ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-09-09:57:06
685 การทำไร่นาสวนผสม นายจันทา นาเมืองรักษ์ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-09-09:56:46
686 การทอผ้าสไบแพรวา นางสมควร นามนิตย์ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-09-09:56:26
687 การจัดทำขี้ผึ้งแผนไทย นางทองเหรียญ รังคะราช สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-09-09:56:04
688 การจักสานผลิตภัณฑ์ด้วยไม้ไผ่ นายทองมา แสนสุพรรณ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-09-09:54:39
689 การทำขี้ผึ้งแผนไทย นายทองดี ภูติโส สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-09-09:54:09
690 เสื้อปักมือ นางสาวเสถียร เรืองจรัส สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-09-09:52:53
691 ทอผ้าฝ้ายและมัดหมี่ นางนงค์รักษ์ จอมพิมูล กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-03-09-09:52:09
692 เลี้ยงจิ้งหรีด นางบัวลัย สีแก้ว ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 2017-03-09-09:51:52
693 ปลูกข้าวโพดหวานอินทรีย์ นายอรุณ ขาวพรมรินทร์ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 2017-03-08-10:32:01
694 การทำแชมพู สบู่สมุนไพร นายณัฐกิจ จับอันชอบ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 2017-03-08-10:31:40
695 ข้าวเกรียบผลไม้ นายสันติ วัลอาจ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 2017-03-08-10:31:13
696 เกษตรอินทรีย์ นายสัมฤทธิ์ ภูแสนใบ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 2017-03-08-10:30:51
697 เกษตรอินทรีย์ ไร่น่สวนผสม นายประคอง ใจศิริ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 2017-03-08-10:30:34
698 จักสาน นายพล ตาทิพย์ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 2017-03-08-10:30:15
699 เลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ นายบุญรวม ใจอ่อน ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 2017-03-08-10:28:11
700 การเลี้ยงจิ้งหรีด นายประสาน พรมเวียง นามน กาฬสินธุ์ 2017-03-08-09:59:28
701 มวยนึ่งข้าว นางสาวบุษลินท์ ชาสีโท ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2017-03-08-09:58:56
702 การปลูกเห็ดฟาง นายวิรพงษ์ สิงหาวาสน์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-08-09:57:01
703 การทำเกษตรแบบผสมผสาน นายกองมี ภารจรัส ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-03-07-22:02:11
704 การปลูกกล้วยหอมทอง นางปราณี บุญใบ ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-03-07-22:00:23
705 การปลูกกล้วยหอมทอง นางสมบูรณ์ ทรัพย์พงษ์ ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-03-07-21:58:15
706 จักสาน นายชัด หะนันตะ นาคู กาฬสินธุ์ 2017-03-07-15:04:29
707 จักสาน นายคง ไวแสน นาคู กาฬสินธุ์ 2017-03-07-15:02:15
708 ผ้ามัดหมี่ ผ้าย้อมคราม นางสิรินทิพย์ ศรีจันทร์ดี นาคู กาฬสินธุ์ 2017-03-07-14:58:03
709 การเลี้ยงจิ้งหรีด นางกมลวรรณ โคตรดี นาคู กาฬสินธุ์ 2017-03-07-14:56:29
710 จักสาน นายสีพันธ์ ลาดกุดกอก นาคู กาฬสินธุ์ 2017-03-07-14:48:53
711 ปลูกเห็ดฟาง นางสุรินทร์ ศรีโคตร นาคู กาฬสินธุ์ 2017-03-07-14:43:24
712 เสื้อเย็บมือ นางพานิช แสนเมืองชิน นาคู กาฬสินธุ์ 2017-03-07-14:36:11
713 เกษตรอินทรีย์และข้าวกล้อง นางบุญซ้อน เวินชุม นาคู กาฬสินธุ์ 2017-03-07-14:33:20
714 ทอผ้า นางนาว นามฮาด ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2017-03-07-11:30:52
715 เกษตรผสมผสาน นายสี โพธิ์คำ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2017-03-07-11:27:44
716 ทอผ้า นายบุญมา มูลสมบัติ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2017-03-07-11:23:37
717 กระเป๋าผ้า นางนวนจันทร์ ด่านซ้าย ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2017-03-07-11:22:04
718 สานแห่ นางสาวนันทริกา ทองดี ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2017-03-07-11:19:35
719 ทอเสื่อกก นางพังงา ทวีชัย ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2017-03-07-11:18:18
720 ทอผ้า นางสาววีระพร แสวงวงค์ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2017-03-07-11:15:24
721 ลูกประคบสมุนไพร นางสาวโสภา เพียผือ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2017-03-07-11:14:04
722 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ นายพิชิต ศิริเมือง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-03-07-11:12:00
723 ถุงเอนกประสงค์ หัตถกรรมชุมชน นายดาว นิโรจน์ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2017-03-07-11:10:56
724 การทอเสื่อกก นางชุมพร การรักษา ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-03-07-11:10:54
725 การทำเกษตรแบบผสมผสาน นายประไพ มาตรพร ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-03-07-11:09:39
726 การทอผ้า นางหมวย ไชยคำมิ่ง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-03-07-11:05:25
727 การเลี้ยงปลาหมอเทศ นายชนะศึก ภารสำเร็จ ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-03-07-10:59:42
728 การปลูกกล้วยน้ำหว้า นางถาวร พระริต ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-03-07-10:57:57
729 การปลูกกล้วยน้ำหว้า นายทองคูณ อรัญเฉวียง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-03-07-10:56:26
730 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ นายสมลี พรมนิจ ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-03-07-10:54:30
731 การทำเกษตรแบบผสมผสาน นางไพฑูลย์ การผ่อง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-03-07-10:52:58
732 การทำเกษตรแบบผสมผสาน นายจรรยา พัฒบุบผา ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-03-07-10:48:37
733 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ นายวาด เชื้อสาทุม ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-03-07-10:42:29
734 การทำเกษตรแบบผสมผสาน นายสว่าง เดชโกพรม ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-03-07-10:41:38
735 การทำเกษตรแบบผสมผสาน นายสนิท บุญศรีนาค ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-03-07-10:36:07
736 การทำเกษตรแบบผสมผสาน นายสมพงษ์ การสะอาด ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-03-07-10:35:24
737 การจักรสาน นายบุญ นันบุญ ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-03-07-10:27:53
738 การปลูกเห็ดขอนขาว นายพิเนตร คำมีภักดี ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-03-07-10:24:43
739 การทอเสื่อกก นางทองดาว ชวนจิตร เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-06-23:44:39
740 การทอเสื่อกก นางบอน วงษ์โนนงิ้ว เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-06-23:40:13
741 การทอเสื่อกก นายวินัย วงษ์คำเลิศ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-06-23:33:33
742 การทอเสื่อกก นางไพทูลย์ ชื่นบุญเพิ่ม เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-06-23:29:17
743 การทอเสื่อกก นายไพฑูรย์ โคตะนนท์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-06-23:28:37
744 แปรรูปผ้า.และถุงผ้า นางเสมอแข ภูเงินขำ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2017-03-06-14:46:47
745 แปรรูปเสื่อกก นางสายยา พะระโพ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2017-03-06-14:44:07
746 ช่างไม้ นายเตียง นะวะคำศรี ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2017-03-06-14:41:02
747 กระเป๋าผ้า นางอรทัย พินิจมนตรี ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2017-03-06-14:39:11
748 เกษตรผสมผสาน นายสุริยันต์ ขัวลำธาร ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2017-03-06-14:37:27
749 การนวดสมุนไพร นางไพรวรรณ เมืองนาม ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2017-03-06-14:35:50
750 ทอเสื่อกก นางอุทัย ทะราช ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2017-03-06-14:34:27
751 จักสาน นางตุ๋ย อุ่นคำ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2017-03-06-14:33:05
752 เกษตรผสมผสาน นายวันชัย สุขศรี ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2017-03-06-14:31:16
753 การปลูกพืชผสมผสาน นายสัมฤทธิ์ ศรีสุหล้า ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2017-03-06-14:29:15
754 ขนมดอกจอก นางสาวไพฑูรย์ นากองสี เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-06-14:27:21
755 ตัดเย็บเสื้อผ้า นางอัญชลี ดอนกันหา ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2017-03-06-14:25:40
756 หมอนสมุนไพร นางไพวรรณ ร่มวาปี ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2017-03-06-11:47:11
757 ทอผ้า นางอุไร เทพารส ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2017-03-06-11:46:04
758 จักสานตระกร้า นายวิเศษ นาหนองตูม ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2017-03-06-11:45:01
759 ทอผ้าไหม นางสาววิชชุรัตน์ฏา แก้วคูณ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2017-03-06-11:42:40
760 ไม้กวาดดอกหญ้า นายวิชัย อุรังการ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2017-03-06-11:41:07
761 กระเป๋าผ้า นางแสงจันทร์ พาพินิจ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2017-03-06-11:38:10
762 ทอผ้า นางรักตะวัน ชัยโพธิ์คำ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2017-03-06-11:36:40
763 ทำขนมหวาน นางคำจันทร์ ภูปุย ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2017-03-06-11:34:19
764 การทำสวนยางพารา นางสมจันทร์ มนทชาติ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2017-03-06-11:33:27
765 ช่างตัดผม นางวันศิริพร ศรีถาบุตร ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2017-03-06-11:32:38
766 สมุนไพรเพื่อสุขภาพ นางสาววันเพ็ญ วรรณจักร์ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2017-03-06-11:31:33
767 เสื้อเย็บมือ นางอรวรรณ บุปผาเดช กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-03-11:23:36
768 การผลิตจุลินทรีย์ นายประมวล สิทธิอมร กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-03-11:20:38
769 การทำน้ำหมัก นายสมศรี นิลนิตย์ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-03-11:18:52
770 การแปรรูปทำไข่เค็ม นายเรืองเดช พลเดช ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2017-03-03-10:39:26
771 การแปรรูปกระเทียมดอง นายทองอินทร์ ประทุมชัย ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2017-03-03-10:10:21
772 การปลูกผักอินทรีย์ นางสุจารี ธนสิริธนากร ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2017-03-03-09:58:25
773 การทำไพรหญ้าแฝก นางฉวีวรรณ พันธ์นิล ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2017-03-03-09:49:46
774 การปลูกพืชแบบผสมผสาน นายสงวนศักดิ์ สิทธิอมร กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-03-07:48:18
775 การทอผ้าพื้นเมือง นางลือ สิมพันธ์ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-03-07:38:39
776 การทำเกษตรแบบผสมผสาน นายประสิทธิ์ ภูมิพัฒน์ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-03-07:36:25
777 การทำเกษตรแบบผสมผสาน นางบุญสุข ศิรินุพงศ์ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-03-07:28:11
778 การทำเกษตรผสมผสาน นายสละ บุตรศาสาตร์ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-03-07:26:31
779 ขนมทองม้วน นางรัตนมณี บุตรศาสตร์ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-02-16:13:17
780 การปลูกผักปลอดสารพิษ นายถวัลย์ ซานาตา เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-02-16:10:27
781 การทำไร่นาสวนผสม นายประจักษ์ พรชัย กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-13:35:23
782 การปลูกผักสวนครัว นายบุญหนา กุลสุวรรณ์ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-13:34:09
783 การทำน้ำหมักและหลุมพอเพียง นางรัตนาภรณ์ ลือฉาย กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-13:26:50
784 การทำน้ำหมักและหลุมพอเพียง นายมะลิ โคตรศรี กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-13:25:23
785 การทำไม้กวาดดอกหญ้า นายศุภกร สร้อยเสนา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-13:23:39
786 การทำไม้กวาดจากดอกหญ้า นายจงดี กองษี กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-13:15:22
787 การทำน้ำหมักและหลุมพอเพียง นางอุทัย ทรงคาษี กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-13:13:45
788 เสื้อเย็บมือ นางอรวรรณ บุบผาพร กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-13:01:32
789 การทำไม้กวาดดอกหญ้า นายจำนงค์ อุ่นเมือง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-13:00:58
790 สวนเกษตรแบบผสมผสาน นายผจญ ธุระพันธ์ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-13:00:38
791 การทำไม้กวาดจากดอกหญ้า นายพงศธร เวียงวิเศษ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-12:59:59
792 การปลูกพืชแบบผสมผสาน นายปัญญา สิทธิอมร กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-12:59:40
793 การต่อแหเอ็น นายณรงฤทธิ์ ใจชื่อ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-12:59:16
794 การจัดทำไร่นาสวนผสม นางปริฉัตร รัตนวรรณี กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-12:58:53
795 การต่อแหเอ็น นายนิรัตน์ ชุมภูเขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-12:58:30
796 การทำไม้กวาดจากดอกหญ้า นายธนิชา ศรีแนน กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-12:57:56
797 การสอนการมัดหมี่ นางทองดี เพิ่มพูล กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-12:57:23
798 ปลูกดาวเรืองเป็นอาชีพเสริม นายแหล้ เบ้าทอง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-12:57:01
799 การต่อแหเอ็น นายยง นิลนิตย์ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-12:56:38
800 การจักสานกระติ้บข้าว นายสนทรา อุทโท กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-12:56:15
801 การผลิตมะม่วงนอกฤดู นางจารุณี เมืองดี กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-12:55:42
802 การทำไร่นาสวนผสมและจักสานไม้้ไผ่ นางอริสา บุตรสุริย์ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-12:54:24
803 การทำไร่นาสวนผสมและจักสานไม้้ไผ่ นางบำนูญ คนสนิท กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-12:53:40
804 การปลูกพืชผักสวนครัว นายนิยม ไฝ่ดี กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-12:53:00
805 การทอสื่อกก นางปุ่น เชิญบ่อแก กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-12:52:36
806 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง นายศุภชัย เชิญบ่อแก กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-12:52:16
807 การปลูกผักสวนครัว นายทัน กุลชา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-12:45:57
808 การปลูกพืชแบบผสมผสาน นายวิชิต สุขวงษ์ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-12:45:32
809 การผลิตมะม่วงนอกฤดู นายสวัสดิ์ พลหงษ์ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-11:31:59
810 การปลูกพืชแบบผสมผสาน นายสีคุณ อุทโท กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-11:31:26
811 การปลูกดอกดาวเรืองเป็นอาชีพเสริม นายบุญถม เพิ่มพูล กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-11:31:06
812 การปักเสื้อเย็บมือ นางอรทัย ภูแถวเชือก กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-11:30:49
813 การทำขนมทองพับ นางสุมาลี วิเศษศิลป์ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-11:09:59
814 การทำขนมทองพับ นางพันนา ทะศรีโพธิ์ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-11:07:53
815 เลี้ยงหนูแผงในบ่อชีเมนต์ นายวัชรพงค์ ตอนบ้านเขียว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-11:07:17
816 การเลี้ยงหนูแผงในบ่อชีเมนต์ นายสมดี ลือฉาย กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-11:02:39
817 การทำข้าวเกรียบสมุนไพร นางสำลี ไชยหนองแข้ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-01-10:23:00

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา