ความรู้สัมมาชีพชุมชน

# ชื่อความรู้ เจ้าของความรู้ อำเภอ จังหวัด วันที่สร้าง
1 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ นายปฎัก คุณโพธิ์ วังสะพุง เลย 2018-03-30-09:33:37
2 การทำปุ๋ยชีวภาพ นางตุ๊ พันยา วังสะพุง เลย 2018-03-30-09:33:12
3 ปลูกผักคึ่นช่าย นายหนูแดง คุณโพธิ์ วังสะพุง เลย 2018-03-30-09:32:31
4 การถักเสื้อไหมพรม นางพิมใจ กลางเสนา วังสะพุง เลย 2018-03-30-09:26:07
5 การเลี้ยงปลานิล นายสุเทพ บุญเกื้อ วังสะพุง เลย 2018-03-30-09:25:50
6 การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ นางเหลือ บุบพาที วังสะพุง เลย 2018-03-30-09:25:30
7 การเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ นายสุพล แก่งจำปา วังสะพุง เลย 2018-03-30-09:25:04
8 ปลูกผักปลอดสารพิษในท่อซีเมนต์ นายทอน ศรีแก้ว วังสะพุง เลย 2018-03-30-09:24:23
9 เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ นายช่วง บัวบาลบุตร วังสะพุง เลย 2018-03-30-09:23:58
10 การทอเสื่อลายโบราณ นางอุไรศิลป์ โข้บุรี วังสะพุง เลย 2018-03-30-09:23:33
11 เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ นายสำลี คำมะนิต วังสะพุง เลย 2018-03-30-09:22:25
12 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ นายสมพร ภักมี วังสะพุง เลย 2018-03-30-09:21:51
13 กล้วยกรอบ นางพัฒลี บุญเชิด วังสะพุง เลย 2018-03-30-09:21:29
14 เลี้ยงปลานิล นายจักรกฤษณ์ ราคาแพง วังสะพุง เลย 2018-03-30-09:21:06
15 การทำขนมโดนัทจิ๋ว นางเนตรชนก ไพยา วังสะพุง เลย 2018-03-30-09:20:38
16 การเลี้ยงไก่ไข่ นายทองขัน บุษบา วังสะพุง เลย 2018-03-30-09:20:11
17 การเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ นายแต่ง คำคุณนา วังสะพุง เลย 2018-03-30-09:19:35
18 การเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ นายเด็ด วิจิตรปัญญา วังสะพุง เลย 2018-03-30-09:19:13
19 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง นายเตียม ปีนา วังสะพุง เลย 2018-03-30-09:18:46
20 การเพาะเห็ดฮังการี นางหอม วิระปัต วังสะพุง เลย 2018-03-30-09:18:26
21 การเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ นายนัย โคลา วังสะพุง เลย 2018-03-30-09:18:03
22 ทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง นางบันยอน บุญปัน วังสะพุง เลย 2018-03-30-09:17:39
23 พัฒนากรกับการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน นายนัทธี ธงทอง วังสะพุง เลย 2018-03-30-09:17:13
24 การเพาะเห็ดฟางตามวิธีชาวบ้าน นายประนอม นิมิต วังสะพุง เลย 2018-03-30-09:16:50
25 การเพาะเห็ดนางฟ้า/ฮังการี่ นางสาวทิพวรรณ ฉัตรแก้ว วังสะพุง เลย 2018-03-30-09:16:25
26 การเลี้ยงปลาดุกและปลานิลอย่างถูกต้อง นายคำบ่อ ศรีแก้ว วังสะพุง เลย 2018-03-30-09:15:50
27 การปลูกผักปลอดสารพิษ นายเตียม ดวงจำปา วังสะพุง เลย 2018-03-30-09:15:08
28 แปรรูปกล้วย นางบุญส่ง โสดา เอราวัณ เลย 2017-09-13-09:59:56
29 การทำขนมทองม้วน นางสายชน ภักดีกุล เอราวัณ เลย 2017-09-13-09:58:48
30 การทำน้ำยาเอนกประสงค์สมุนไพร นางมะลิจันทร์ หอมคำ เอราวัณ เลย 2017-09-13-09:55:14
31 การทำไม้กวาดดอกหญ้า นายประคอง พิลา เอราวัณ เลย 2017-09-13-09:44:37
32 การทอเสื่อกกลายไทย นายวิชัย เหนือศรี เอราวัณ เลย 2017-09-13-09:43:52
33 กลุ่มทอเสื่อกก นางยันต์ แสนสุข เอราวัณ เลย 2017-09-13-09:43:16
34 ทอเสื่อกก นายสมพร ดาวเรือง เอราวัณ เลย 2017-09-13-09:42:49
35 กรทำเป็า นางกันระยา อยู่กรุง เอราวัณ เลย 2017-09-13-09:42:31
36 การทำตระกร้าเส้นพลาสติก นางบุญโฮม พรมสินทร์ เอราวัณ เลย 2017-09-13-09:42:12
37 การจักสาน นายหัด วงษา เอราวัณ เลย 2017-09-13-09:41:48
38 การจักสาน นายอรชุน โนนเดช เอราวัณ เลย 2017-09-13-09:41:25
39 การทำตระกร้าเส้นพลาสติก นางนิตยา กางนนท์ เอราวัณ เลย 2017-09-13-09:40:56
40 การทำไม้กวาดดอกหญ้า นางสุพร สอนวงษ์แก้ว เอราวัณ เลย 2017-09-13-09:40:42
41 ทอเสื่อลายไทย นายประดิษฐ์ ป้านภูมิ เอราวัณ เลย 2017-09-13-09:40:01
42 ปลูกกล้วยหอมทอง นายสวน ตะกินรี เอราวัณ เลย 2017-09-13-09:39:40
43 การเลี้ยงปลาดุุก นายธีรวัฒน์ จิรเลิศฐานนท์ เอราวัณ เลย 2017-09-13-09:39:23
44 การต่อยอดมันญี่ปุ่น นายสง่า จันทร์อุป เอราวัณ เลย 2017-09-13-09:38:55
45 การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง นายสุกันยา กุจะพันธ์ เอราวัณ เลย 2017-09-13-09:37:29
46 การทำไม้กวาดดอกหญ้า นายสนั่น ชาวหนอง เอราวัณ เลย 2017-09-13-09:36:53
47 การจักสาน นายสายทอง งามเสน่ห์ เอราวัณ เลย 2017-09-13-09:36:20
48 กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านผานาง(กล้วยม้วนสมุนไพร) นางนวลจันทร์ สมีใหญ่ เอราวัณ เลย 2017-09-13-09:35:18
49 จักสาน นายอุดม ศรีสะอาด เอราวัณ เลย 2017-09-05-20:06:34
50 การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ นางสมภาร บุษบก ผาขาว เลย 2017-08-13-20:07:27
51 เลี้ยงผึ้ง นายประสิทธิ์ คำสอน ผาขาว เลย 2017-08-10-16:17:11
52 เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ นางนกน้อย คำมุงคุณ ผาขาว เลย 2017-08-10-15:56:05
53 การทำนำ้หมักชีวะภาพ นายประทาย จันโดด ผาขาว เลย 2017-08-10-15:41:17
54 การเลี้ยงกบในกระชุง นายอุบล ลาดเพ็ง ผาขาว เลย 2017-08-10-15:27:04
55 การเพาะเห็ดนางฟ้าในโอ่ง นายสายัณห์ ภักดีเขียว ผาขาว เลย 2017-08-10-15:10:37
56 เกษตรผสมผสาน นางพิไล ไชยสุทธิ เมืองเลย เลย 2017-08-10-14:28:21
57 ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ นายวิชัย ไชยสีทา เมืองเลย เลย 2017-08-10-14:13:56
58 การทำปุ๋ยหมัก นายไสว ช่วยศิริ เมืองเลย เลย 2017-08-10-14:12:38
59 การทำสวนยาง นายพรชัย ติ่งสาระ เมืองเลย เลย 2017-08-10-14:02:11
60 เกษตรผสมผสาน นายสมบัติ จันทิหล้า เมืองเลย เลย 2017-08-10-13:51:35
61 การเกษตรแบบผสมผสาน นายกฤษดา กันพนม เมืองเลย เลย 2017-08-10-13:45:51
62 การทำเกษตรผสมผสาน นายบัวลา แก้วโยธา เมืองเลย เลย 2017-08-10-13:24:08
63 น้ำหมักชีวิภาพ นายสุดใจ ผงบุญธรรม เมืองเลย เลย 2017-08-10-12:58:24
64 สานเกษตรผสมผสาน นายสำรวย ทอกไข ภูหลวง เลย 2017-08-10-11:54:10
65 ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ นางกนกวรรณ บุญส่ง ภูหลวง เลย 2017-08-10-11:49:27
66 สานตะกร้าเชือกฟาง นายนพรัตน์ วงศ์พยัคฆ์ เมืองเลย เลย 2017-08-10-11:47:27
67 สวนเกษตรผสมผสาน นายบัวเรียน น้อยเชียงคูณ ภูหลวง เลย 2017-08-10-11:45:42
68 การปลูกยางพารา นายนิยม กองพอด เมืองเลย เลย 2017-08-10-11:45:04
69 จักสานไม้ไผ่ นายคำ ทุมสวัสดิ์ ภูหลวง เลย 2017-08-10-11:44:22
70 สวนเกษตรผสมผสาน นายประเวช อินทร์ชัยศรี ภูหลวง เลย 2017-08-10-11:43:43
71 การปลูกพืชต่างๆ นายล้อ ผิวศิริ เมืองเลย เลย 2017-08-10-11:41:21
72 ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ นายพงษ์สิทธิ์ แสนอินทร์อำนาจ เมืองเลย เลย 2017-08-10-11:39:58
73 การเป็นมัคคุเทศก์ นายทวีศักดิ์ เจริญประวัติ เมืองเลย เลย 2017-08-10-11:08:40
74 การกรีดยาง นายสมโยง แสนโสภา เมืองเลย เลย 2017-08-10-11:08:08
75 การทำชีวภาพสูตรขับไล่แมลงจากพืชสมุนไพร นายสีไพร จันทะบับภาศรี เมืองเลย เลย 2017-08-09-16:45:25
76 จักสานเส้นใยพลาสติก นางสาววันเพ็ญ จุลพล ภูหลวง เลย 2017-08-09-13:30:36
77 การทำปุ๋ยชีวภาพ นายบุญเกิด สุวรรณวาปี ภูหลวง เลย 2017-08-09-11:44:01
78 การทำนาข้าว นายคำเวียน ศรีบุตร ภูหลวง เลย 2017-08-09-11:39:00
79 จักสานเส้นใยพลาสติก นางรัชนี เกษทองมา ภูหลวง เลย 2017-08-09-11:31:05
80 การปลูกผักปลอดสารพิษ นายทองใบ แก้วพิลา ภูหลวง เลย 2017-08-09-11:26:07
81 การทำปุ๋ยชีวภาพ นายสำเรียม เต็มลา ภูหลวง เลย 2017-08-09-11:21:30
82 การปลูกผักปลอดสารพิษ นางสนับ ภิญโญ ภูหลวง เลย 2017-08-09-11:20:29
83 การปลูกผักปลอดสารพิษ นายสวัสดิ์ อ้วนพรมมา ภูหลวง เลย 2017-08-09-11:19:29
84 ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ นางบัวฮอง เคหัง ภูหลวง เลย 2017-08-09-10:19:06
85 ก่ารทำน้ำหมักชีวภาพจากหน่อกล้วย นายพิชัย สุภา เมืองเลย เลย 2017-07-23-16:48:31
86 สานตะกร้าเชือกฟาง นางมลิวรรณ พรมมาสิทธิ์ เมืองเลย เลย 2017-07-23-16:25:38
87 จักสาน นางสาวปิยานุช โสกัณทัต เมืองเลย เลย 2017-07-21-18:23:04
88 จักสานกระติบข้าว นางคำพิศ จันทร์เทียบ เมืองเลย เลย 2017-07-21-17:58:26
89 ทำพานบายศรี นางอังคนาง อินทนิล เมืองเลย เลย 2017-07-21-17:31:06
90 นวดแผนไทย นางสาวสุภาพ โสมาศรี เมืองเลย เลย 2017-07-21-17:19:59
91 ของที่ระลึกจากผ้า นางชนิตา สร้อยจันดา เมืองเลย เลย 2017-07-21-16:03:12
92 การปลูกไผ่ (ไผ่สะดิ้ง สีเขียว) นายปรีชา – นางระเบียบ ศรีปทุม ผาขาว เลย 2017-07-06-11:43:34
93 การปลูกข่า (แดง,ขาว,เหลือง) นายปรีชา – นางระเบียบ ศรีปทุม ผาขาว เลย 2017-07-06-11:43:21
94 การปลูกกล้วยไข่ (ส้ม) นายปรีชา – นางระเบียบ ศรีปทุม ผาขาว เลย 2017-07-06-11:43:07
95 การปลูกกล้วยน้ำว้า นายปรีชา – นางระเบียบ ศรีปทุม ผาขาว เลย 2017-07-06-11:42:53
96 การปลูกไผ่กิมซุง นางระเบียบ ศรีปทุม ผาขาว เลย 2017-07-06-11:35:29
97 การเลี้ยงปลา นายปรีชา – นางระเบียบ ศรีปทุม ผาขาว เลย 2017-07-06-11:32:56
98 การเลี้ยงปลานิล นางนิตยา พิมใจ ผาขาว เลย 2017-05-27-22:49:39
99 การเลี้ยงกบ นางจุฑาวิณี พลตรี ผาขาว เลย 2017-05-27-22:35:36
100 การเลี้ยงจิ้งหรีด นางทองปัน สิงหล ผาขาว เลย 2017-05-27-22:17:35
101 การปลูกกล้วยน้ำว้า นายวิรัตน์ ทิพย์มล ผาขาว เลย 2017-05-27-22:04:42
102 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ นายบุญ ศรีสังชุม ผาขาว เลย 2017-05-27-21:59:50
103 การปลูกพืชผักสวนครัว นางบำเพ็ญ แฮตอินทร์ตอง ผาขาว เลย 2017-05-27-21:56:50
104 การทอผ้าพื้นเมือง นางประหยัด วรจิตร์ ผาขาว เลย 2017-05-27-17:19:32
105 การเพาะเห็ดนางฟ้าในโอ่ง นางสมพาน เฮ้าวัน ผาขาว เลย 2017-05-27-16:55:53
106 เลี้ยงไก่พื้นเมือง นางหนูลาน สืบสาย เชียงคาน เลย 2017-05-20-12:06:06
107 การปลูกพืชผักสวนครัวตระกูลพริก มะเขือ นายสมยศ โคตรนิมิตร เชียงคาน เลย 2017-05-16-15:39:11
108 การเลี้ยงปลาดุก นางจันทร์สมร สินแดง ปากชม เลย 2017-05-14-19:33:02
109 การทำน้ำหมักชีวภาพ นายชิต คำมุงคุณ ภูกระดึง เลย 2017-05-14-19:28:28
110 การทำน้ำหมักชีวภาพ นายนพพล ครสิงห์ ภูกระดึง เลย 2017-05-14-19:24:41
111 การทำน้ำหมักชีวภาพ นายสุนทร สุนทรรส ภูกระดึง เลย 2017-05-14-19:22:38
112 การทำน้ำหมักชีวภาพ นางปภาดา ม่วงเกษม ภูกระดึง เลย 2017-05-14-19:19:46
113 การเลี้ยงปลาดุก นายสมุทร ถิ่นถาน ภูกระดึง เลย 2017-05-14-18:49:33
114 การเพาะเลี้ยงกบ นายฉลวย ยงเพ็ชร ภูกระดึง เลย 2017-05-14-18:38:13
115 การทำอาหารเป็ด นางอุบล วันนุลัย ภูกระดึง เลย 2017-05-14-18:11:28
116 การปลูกกล้วย นายอุดม หลุ่งเป้า ภูกระดึง เลย 2017-05-14-18:06:35
117 การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ นายสมบัติ ไชยศรี ภูกระดึง เลย 2017-05-14-17:36:00
118 การเลี้ยงนกกระทา นางมนัสนันท์ เลขาลาวัลย์ ภูกระดึง เลย 2017-05-14-17:19:27
119 การปลูกไผ่ นายกันหา ต้นงอ ภูกระดึง เลย 2017-05-14-16:39:43
120 ทำขนม น.สดาวินน์ สแว้ง นาด้วง เลย 2017-05-14-16:15:16
121 ทำขนม นางนิตยา สุจิมงคล นาด้วง เลย 2017-05-14-16:05:09
122 ทำขนม นางนวพร ไชยโสดา นาด้วง เลย 2017-05-14-16:03:53
123 ทำขนม นางแก้วตา นาไชยเวศน์ นาด้วง เลย 2017-05-14-16:02:05
124 ทำขนม นางบุญด้าย มะลีแก้ว นาด้วง เลย 2017-05-14-16:00:39
125 ทำขนม นางบุญล้ำ สุวรรณชาติ นาด้วง เลย 2017-05-14-15:59:15
126 ทำขนม นางวิมล ปราบมนตรี นาด้วง เลย 2017-05-14-15:57:42
127 ทำขนม นางปภาวี ดาสวาท นาด้วง เลย 2017-05-14-15:56:00
128 ทำขนม นางศิรินภา ปากแก้ว นาด้วง เลย 2017-05-14-15:54:37
129 ทำขนม นางเยาวรัตน์ มณีแก้ว นาด้วง เลย 2017-05-14-15:53:07
130 ทำขนม นางแหม่ม อาจแก้ว นาด้วง เลย 2017-05-14-15:51:44
131 ทำขนม นางคำปิน โสภารักษ์ นาด้วง เลย 2017-05-14-15:50:04
132 ทำขนม น.ส.ธัญญลักษณ์ เนื่องชัยยศ นาด้วง เลย 2017-05-14-15:48:32
133 ทำขนม นางบัวลี ปราณีวงค์ นาด้วง เลย 2017-05-14-15:46:40
134 ทำขนม น.สณัฐณิชา ปราณีวงค์ นาด้วง เลย 2017-05-14-15:45:09
135 ทำขนม นางประมวล ผุยม่อง นาด้วง เลย 2017-05-14-15:43:45
136 ทำขนม นางอุบล ยุษพันธ์ นาด้วง เลย 2017-05-14-15:42:10
137 ทำขนม นางลำใย วาวตาก นาด้วง เลย 2017-05-14-15:40:05
138 หัตถกรรมจากไม้ นายโนทัษวรรณ์ ประเสริฐ นาด้วง เลย 2017-05-14-15:37:32
139 หัตถกรรมจากไม้ นายบุญผ่อง พลตรี นาด้วง เลย 2017-05-14-15:36:16
140 หัตถกรรมจากไม้ นางจุ๋ม เทพนาทิน นาด้วง เลย 2017-05-14-15:34:38
141 หัตถกรรมจากไม้ นางพิมพกา จันทร์สว่าง นาด้วง เลย 2017-05-14-15:33:00
142 หัตถกรรมจากไม้ นางหนูแดง ป้องภัย นาด้วง เลย 2017-05-14-15:31:39
143 หัตถกรรมจากไม้ นางแก้ว เศษฐา นาด้วง เลย 2017-05-14-15:30:10
144 หัตถกรรมจากไม้ นางหนูรัก บัวมี นาด้วง เลย 2017-05-14-15:28:33
145 หัตถกรรมจากไม้ นายเกรียงไกร ชัยน้อย นาด้วง เลย 2017-05-14-15:27:16
146 หัตถกรรมจากไม้ นายสมจิตร โพระเดา นาด้วง เลย 2017-05-14-15:25:40
147 หัตถกรรมจากไม้ นายทองหล่อ ผลสุวรรณ นาด้วง เลย 2017-05-14-15:23:30
148 หัตถกรรมจากไม้ นายเรียง บ่อดำ นาด้วง เลย 2017-05-14-15:21:47
149 หัตถกรรมจากไม้ นายเฉลิมพล บุญญนามเลิศ นาด้วง เลย 2017-05-14-15:20:11
150 หัตถกรรมจากไม้ น.ส.ศิริรัตน์ อาบรัมย์ นาด้วง เลย 2017-05-14-15:18:16
151 หัตถกรรมจากไม้ นายประสิทธิ์ สุพรมอินทร์ นาด้วง เลย 2017-05-14-15:16:11
152 หัตถกรรมจากไม้ นายสมศักดิ์ วิจิตรปัญญา นาด้วง เลย 2017-05-14-15:13:58
153 หัตถกรรมจากไม้ นายเจริญ เศษฐา นาด้วง เลย 2017-05-14-15:12:36
154 หัตถกรรมจากไม้ นายคำมวล แสนใจวุฒิ นาด้วง เลย 2017-05-14-15:11:14
155 หัตถกรรมจากไม้ นายสม นวลสะอาด นาด้วง เลย 2017-05-14-15:09:45
156 หัตถกรรมจากไม้ นายศรชัย สุพรมอินทร์ นาด้วง เลย 2017-05-14-15:08:03
157 การเลี้ยงไส้เดือนดิน นายธนบูรณ์ ชัยเสน ภูกระดึง เลย 2017-05-14-15:07:48
158 ทำตระกร้า นางทองดี อัมพรรัตน์ นาด้วง เลย 2017-05-14-15:06:25
159 ทำตระกร้า นางบุญชู เนธิบุตร นาด้วง เลย 2017-05-14-15:04:45
160 ทำตระกร้า นางบูชา พรมรัตน์ นาด้วง เลย 2017-05-14-15:03:04
161 ทำตระกร้า นางสุทิศ สิงห์สุวรรณ นาด้วง เลย 2017-05-14-15:01:43
162 ทำตระกร้า นางดวงเดือน สิงห์สุวรรณ นาด้วง เลย 2017-05-14-15:00:06
163 ทำตระกร้า นางวิมล ผึ่งผาย นาด้วง เลย 2017-05-14-14:58:49
164 ทำตระกร้า นางเมตตา พรมวาศรี นาด้วง เลย 2017-05-14-14:57:12
165 ทำตระกร้า นางสุภาพร กุลไพบุตร นาด้วง เลย 2017-05-14-14:55:45
166 ทำตระกร้า นางนงเยาว์ สีพาสังข์ นาด้วง เลย 2017-05-14-14:54:20
167 ทำตระกร้า นางอ้อยใจ โพธิ์ดอกไม้ นาด้วง เลย 2017-05-14-14:52:55
168 ทำตระกร้า นางประครอง สุริยจันโท นาด้วง เลย 2017-05-14-14:52:00
169 การทำแจ่วบอง นางละออ อุ่นเมือง ภูกระดึง เลย 2017-05-14-14:50:56
170 ทำตระกร้า นางประสงค์ แม่งท่อม นาด้วง เลย 2017-05-14-14:50:28
171 ทำตระกร้า นางประพัฒสร พันธ์ลูกท้าว นาด้วง เลย 2017-05-14-14:49:01
172 ทำตระกร้า นางพรนิภา ยอดพาณิช นาด้วง เลย 2017-05-14-14:46:00
173 ทำตระกร้า นางพรรณี ศรีทนนาง นาด้วง เลย 2017-05-14-14:44:40
174 ทำตระกร้า นางปิยพร จันทะนา นาด้วง เลย 2017-05-14-14:43:12
175 ทำตระกร้า น.ส.ศศิวรรณ ห้าวเส้ง นาด้วง เลย 2017-05-14-14:41:46
176 ทำตระกร้า นางจันทร์แรม นันทะยา นาด้วง เลย 2017-05-14-14:39:55
177 ทำตระกร้า นางมยุรี โพธิ์ดอกไม้ นาด้วง เลย 2017-05-14-14:37:52
178 ทำตระกร้า นายสุริยัน นาราศรี นาด้วง เลย 2017-05-14-14:36:05
179 ทำตระกร้า นางมะลิวัลย์ บุญปั้น นาด้วง เลย 2017-05-14-14:34:35
180 ทำตระกร้า นางวิไล ทองปั้น นาด้วง เลย 2017-05-14-14:33:18
181 ทำตระกร้า นางบุญเกื้อ ภูเขม่า นาด้วง เลย 2017-05-14-14:31:43
182 ทำตระกร้า นางสมบูรณ์ พรมมาวัน นาด้วง เลย 2017-05-14-14:29:48
183 ทำตระกร้า นางสุกัญญา ศรีบุรินทร์ นาด้วง เลย 2017-05-14-14:28:21
184 ทำตระกร้า นางสุวิทย์ หล้าเสริฐ นาด้วง เลย 2017-05-14-14:26:50
185 การทำอาหารไก่ไข่ประหยัดต้นทุน นายบุญคุ้ม หนันเผือก ภูกระดึง เลย 2017-05-14-14:26:42
186 ทำตระกร้า นางบุญถม ศรีบุรินทร์ นาด้วง เลย 2017-05-14-14:25:24
187 ทำตระกร้า นางนิภาพร ลิมเทศ นาด้วง เลย 2017-05-14-14:23:51
188 ทำตระกร้า นางจารุวรรณ ทันตา นาด้วง เลย 2017-05-14-14:22:32
189 ทำตระกร้า นางคำพันธ์ ตะสิมมา นาด้วง เลย 2017-05-14-14:20:55
190 ทำตระกร้า นางเอื้องภรณ์ นามเดช นาด้วง เลย 2017-05-14-14:19:23
191 ทำตระกร้า นางหนูแดง อุดมพันธ์ นาด้วง เลย 2017-05-14-14:17:42
192 การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ นายชันชัย คุณประทุม ภูกระดึง เลย 2017-05-14-14:16:57
193 ทำตระกร้า นางสุพิช โคตรกีวงษ์ นาด้วง เลย 2017-05-14-14:16:09
194 ทำตระกร้า นางประทุมมา โสประดิษฐ์ นาด้วง เลย 2017-05-14-14:14:42
195 ทำตระกร้า นางสงกรานต์ แก้วผ่าน นาด้วง เลย 2017-05-14-14:13:16
196 ทำตระกร้า นางคำพอง วังคีรี นาด้วง เลย 2017-05-14-14:11:48
197 ทำตระกร้า นางสมคิด อุดมพันธ์ นาด้วง เลย 2017-05-14-14:10:08
198 การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ นายสาธร ครุจิต ภูกระดึง เลย 2017-05-14-14:10:04
199 ทำตระกร้า นางไสว สาลีศรี นาด้วง เลย 2017-05-14-14:08:11
200 เพาะเห็ด นางกัณหา ศรีบุรินทร์ นาด้วง เลย 2017-05-14-14:04:09
201 เพาะเห็ด น.ส.นรุจทร ศรีบุรินทร์ นาด้วง เลย 2017-05-14-14:02:26
202 เพาะเห็ด นางสุดใจ สุวรรณชาติ นาด้วง เลย 2017-05-14-14:00:24
203 เพาะเห็ด นางสลิด มงคลวัจน์ นาด้วง เลย 2017-05-14-13:58:44
204 การทำอาหารไก่ไข่ประหยัดต้นทุน นายจำรัส ชมชาลี ภูกระดึง เลย 2017-05-14-13:57:58
205 เพาะเห็ด นางรัศมี หิรัญโท นาด้วง เลย 2017-05-14-13:57:12
206 เพาะเห็ด นางบุญเนียน แพงศรี นาด้วง เลย 2017-05-14-13:55:38
207 การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ นางพิมพ์วิภา แก่นไมตรี ภูกระดึง เลย 2017-05-14-13:54:02
208 เพาะเห็ด นางนิธิพร อาบสุวรรณ นาด้วง เลย 2017-05-14-13:53:53
209 เพาะเห็ด นายศรีไพ จิตตะ นาด้วง เลย 2017-05-14-13:52:25
210 เพาะเห็ด น.ส.ศิรินยา เนธิบุตร นาด้วง เลย 2017-05-14-13:50:45
211 เพาะเห็ด นางทูล ศรีบุรินทร์ นาด้วง เลย 2017-05-14-13:49:08
212 เพาะเห็ด น.ส.อรัญญา ศรีบุรินทร์ นาด้วง เลย 2017-05-14-13:47:01
213 การทำอาหารไก่ไข่ประหยัดต้นทุน นายสายใจ วิเชียรกรุง ภูกระดึง เลย 2017-05-14-13:46:45
214 เพาะเห็ด นางปัญญา จุตะโน นาด้วง เลย 2017-05-14-13:45:17
215 เพาะเห็ด นางพรสวรรค์ จันทร์คำ นาด้วง เลย 2017-05-14-13:43:31
216 เพาะเห็ด นางสายชล เนธิบุตร นาด้วง เลย 2017-05-14-13:41:34
217 เพาะเห็ด นางฮู้ ไผ่โสภา นาด้วง เลย 2017-05-14-13:39:51
218 เพาะเห็ด นางรุน วรรณชัย นาด้วง เลย 2017-05-14-13:38:11
219 เพาะเห็ด นางปราณี สาลีศรี นาด้วง เลย 2017-05-14-13:36:35
220 เพาะเห็ด นางจิตตา แก้วพันยู นาด้วง เลย 2017-05-14-13:34:52
221 เพาะเห็ด นางปราณี ปาทำมา นาด้วง เลย 2017-05-14-13:33:12
222 เพาะเห็ดฟาง นางบ่าย เอมโอษฐ์ นาด้วง เลย 2017-05-14-13:29:22
223 ขนมดอกจอก น.ส นิตยา อินทร์จันทรื นาด้วง เลย 2017-05-14-13:28:17
224 ตระกร้าพลาสติก น.ส ทิพวรรณ แอแดง นาด้วง เลย 2017-05-14-13:24:32
225 ทำกิ๊ปชอบ นางอรอุมา สายไทย นาด้วง เลย 2017-05-14-13:22:49
226 หัตถกรรมจากไม้ นายพรพุทธ์ เยื่ยมไรสงด์ นาด้วง เลย 2017-05-14-12:10:40
227 ทำตระกร้า น.ส.มิสญา ผิวพันธ์ นาด้วง เลย 2017-05-14-11:52:51
228 เพาะเห็ด นางเนียง ไชยพรมมา นาด้วง เลย 2017-05-14-10:49:50
229 การทำน้ำยาเอนกประสงค์ นายบุญเติม ศิลาเลข ท่าลี่ เลย 2017-05-13-23:41:45
230 การสานตะกร้าเชือกฟาง นายรันดร สุวรรณสิงห์ ท่าลี่ เลย 2017-05-13-23:37:48
231 เทคนิคการขยายพันธุ์พืชเพื่อจำหน่าย นายไทย กำเหนิด ท่าลี่ เลย 2017-05-13-23:32:55
232 การเลี้ยงไก่ นายทองดำ ลีดงบับ ท่าลี่ เลย 2017-05-13-22:39:33
233 เทคนิคการทำการเกษตรปลอดสารพิษ นายสังคม เจริญทรัพย์ ท่าลี่ เลย 2017-05-13-21:50:44
234 เทคนิคการทำการเกษตรแบบไร้สาร นางสาวหนูเวียง กองราช ท่าลี่ เลย 2017-05-13-21:41:33
235 เทคนิคการผลิตเชื้้อจุลินทรีย์เพื่อชีวิต นายพรสวรรค์ คุณมี ท่าลี่ เลย 2017-05-13-21:23:38
236 การปลูกยางพารา (การกรีดยาง) นายสมบูรณ์ ประสมทรัพย์ ท่าลี่ เลย 2017-05-13-20:15:13
237 เทคนิคการทำสบู่ นางสุดาวดี คัญศรี ท่าลี่ เลย 2017-05-13-19:35:15
238 การทำน้ำยาเอนกประสงค์ นางเพ็ญศรี แก้วแสนทิพย์ ท่าลี่ เลย 2017-05-13-19:34:05
239 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ นายอำนวย อินทะสิทธิ์ เมืองเลย เลย 2017-05-09-14:26:01
240 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ นายบัวลา แก้วโยธา เมืองเลย เลย 2017-05-09-14:25:24
241 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ นายสุดใจ ผงบุญธรรม เมืองเลย เลย 2017-05-09-14:24:29
242 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ นายสมพาน สุพรมอินทร์ เมืองเลย เลย 2017-05-09-14:23:35
243 การปลูกพืชปลอดสารพิษ นายสุรพล ตระการจันทร์ หนองหิน เลย 2017-05-02-16:05:41
244 การปลูกพืชปลอดสารพิษ นางสมหมาย นิลผาย หนองหิน เลย 2017-05-02-15:50:54
245 การปลูกมะนาว นายเฉลิมชัย อินทรชัยศรี หนองหิน เลย 2017-05-02-15:32:22
246 การทำกล้วยแบคแตก นางณัฐหทัย สตานิคม หนองหิน เลย 2017-05-02-15:02:56
247 การทำกล้วยอบเนย (เคลือบคาลาเมล) นายสุริยา สิงห์หาโพธิ์ หนองหิน เลย 2017-05-02-14:32:30
248 การทอเสื่อกก นางสาวทิชากร คำมา หนองหิน เลย 2017-05-02-14:16:45
249 การปลูกพื้นด้วยน้ำหมัก EM นายสมทบ ผงบุญตา หนองหิน เลย 2017-05-02-14:00:44
250 การทำกล้วยอบเนย นางยุพิน แสนแก้ว หนองหิน เลย 2017-05-02-13:38:40
251 ปลูกมะนาวในน้ำดิน นายเส็ง วงษ์สดุดี หนองหิน เลย 2017-05-02-13:26:11
252 ปลูกมะนาวในแว่นบ่อ นายทรงชัย พรมดี หนองหิน เลย 2017-05-02-11:50:12
253 การทำไม้กวาดดอกแขม นางเรื่องอุไร นามวงษา หนองหิน เลย 2017-05-02-11:38:23
254 กล้วยฉาบอบเนย นางวรินทร เคหัง หนองหิน เลย 2017-05-02-11:16:31
255 แปรรูปกล้วย (กล้วยเบคแตก,กล้วยอบเนย) นางบุญลอง พลโยธี หนองหิน เลย 2017-05-02-10:43:19
256 การขยายพันธุ์พืช นายเสียน ยศปัญญา นาแห้ว เลย 2017-05-01-13:21:19
257 เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น.ส.สุรีรัตน์ สิงห์รักษ์ นาแห้ว เลย 2017-05-01-13:16:46
258 สมุนไพรแปรรูป นายวิรัตน์ กาลภูมิ นาแห้ว เลย 2017-05-01-13:11:11
259 ปลูกปาล์มน้ำมัน นายประดับ จันทะคุณ นาแห้ว เลย 2017-05-01-13:05:45
260 สมุนไพรแปรรูป นายชนิด แสงปัญญา นาแห้ว เลย 2017-05-01-12:54:38
261 การขยายพันธุ์ไม้ผล นายสง่า จันทร์อุป เอราวัณ เลย 2017-04-28-15:19:02
262 การทำสบู่ นางจรรยา โคตรมหา ท่าลี่ เลย 2017-04-28-14:08:49
263 การสานตะกร้าเชือกฟางและการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก นางบุญสูง ศรีษะวันนา ท่าลี่ เลย 2017-04-28-13:17:26
264 เชื้อไตรโคเดอร์มา นายเมตตา ทุมมาลา เชียงคาน เลย 2017-04-24-18:51:52
265 การทำแจ่วบองสมุนไพรเพื่อสุขภาพ นางกัลยา ใจยอด ปากชม เลย 2017-04-20-17:20:53
266 แปรรูปกล้วย นางสาวมลชุดี วินานนท์ ปากชม เลย 2017-04-20-16:34:07
267 แปรรูปกล้วย นางสนั่น จันดาบุญ ปากชม เลย 2017-04-20-16:27:43
268 ปลูกผักสวนครัว นางคำไฝ บุดดา เชียงคาน เลย 2017-04-20-16:22:54
269 การปลูกพืชผักสวนครัวตระกูลพริก มะเขือ นายกองหลี สั้นจันดา เชียงคาน เลย 2017-04-20-15:51:51
270 การปลูกผักลอดสารพิษ นายสุระพล ตันทอง เชียงคาน เลย 2017-04-20-15:48:57
271 การเลี้ยงจิ้งหรีด นายคำพัน ไขมี เชียงคาน เลย 2017-04-20-15:46:19
272 การทำเกษตรอินทรีย์ นายวิเศษ สืบสาย เชียงคาน เลย 2017-04-20-15:42:52
273 การเลี้ยงจิ้งหรีด นายสูน อุดกกลวย เชียงคาน เลย 2017-04-20-15:32:14
274 การเลี้ยงจิ้งหรีด นางระยอง ไชยะสี เชียงคาน เลย 2017-04-20-15:28:02
275 การทำเกษตรแบบอินทรีย์ นายทองโส ก้อมมณี ปากชม เลย 2017-04-20-14:54:01
276 การทำเกษตรแบบอินทรีย์ นายเดชณรงค์ จันทวี ปากชม เลย 2017-04-20-14:41:34
277 การทำน้ำยาเอนกประสงค์ สูตร มะกรูด-มะละกอ นางสวาง ธุระดี ปากชม เลย 2017-04-20-14:28:15
278 การเลี้ยงปลาดุก นายกิตติพันธ์ รัตนพิมาตย์ ปากชม เลย 2017-04-20-14:24:57
279 การเลี้ยงไก่สามสายเลือด นายพินิจ ปานไทสงค์ ปากชม เลย 2017-04-20-14:17:49
280 การทำเกษตรแบบอินทรีย์ นายบุญโม หินแอ ปากชม เลย 2017-04-20-14:10:15
281 การปลูกผักปลอดสารพิษ นายดำ เดชดินดอน ปากชม เลย 2017-04-20-14:02:29
282 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหินแม่น้ำโขง นายอานัส นาคำ ปากชม เลย 2017-04-20-13:39:17
283 การทำเกษตรแบบอินทรีย์ นายบุญลือ คงน้อย ปากชม เลย 2017-04-20-13:27:25
284 การเลี้ยงไก่ไข่พอเพียง นายสุริยา คำมา ภูเรือ เลย 2017-04-19-17:13:07
285 การปลูกแก้วมังกร นางทะวิน บุตรพรม ภูเรือ เลย 2017-04-19-17:07:26
286 การปลูกมะคาเดเมีย นายชัยฤทธิ์ ศรีบุรินทร์ ภูเรือ เลย 2017-04-19-16:48:44
287 การปลูกผักปลอดสารพิษ นายสุรศักดิ์ แสนใจวุฒิ ภูเรือ เลย 2017-04-19-16:33:52
288 มะคาเดเมียอบเกลือ นายปณพงศ์ กล้องเสียง ภูเรือ เลย 2017-04-19-16:20:16
289 การทำไม้กวาดดอกหญ้า นางทอม ศรีบุรินทร์ ภูเรือ เลย 2017-04-19-15:58:10
290 สุรากลั่นพื้นเมือง นายทองพูน เสวิสิทธิ์ นาแห้ว เลย 2017-04-19-15:35:52
291 การทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด นายบัวลอง บุตรพรม ภูเรือ เลย 2017-04-19-15:30:10
292 แจ่วดำน้ำผักสะทอน นายสุรัตน์ กุลศิริ นาแห้ว เลย 2017-04-19-15:25:18
293 การสานกระเป๋าเส้นพลาสติก นางรุ่งตะวัน สีหะเนตร ภูเรือ เลย 2017-04-19-15:15:59
294 ปลูกกล้วย นายสุรชัย จันทะคุณ นาแห้ว เลย 2017-04-19-15:12:34
295 ไม้กวาดดอกหญ้า นายทรงศักดิ์ จันสาลี นาแห้ว เลย 2017-04-19-15:06:41
296 ปลูกสับปะรด นางสุมาลี วิเชฎฐพงษ์ นาแห้ว เลย 2017-04-19-15:02:56
297 ปลูกกล้วย นายล้วน ชัยชนะ นาแห้ว เลย 2017-04-19-14:51:48
298 ปลูกกล้วย นายอุดม พรหมผาบ นาแห้ว เลย 2017-04-19-14:48:56
299 ปลูกกล้วย นายประเทือง แก้วเกษศรี นาแห้ว เลย 2017-04-19-14:43:32
300 สบู่สมุนไพรใกล้บ้าน นางสุดาพร กองกลิ่น ภูเรือ เลย 2017-04-19-14:26:27
301 การเลี้ยงปลาบ่อธรรมชาติ นายทองหใม่ ภูสถาน ภูเรือ เลย 2017-04-19-14:22:01
302 ไม้กวาดดอกหญ้า นายดุสิต นนทะโคตร นาแห้ว เลย 2017-04-19-14:15:08
303 การเลี้ยงไก่ไข่พอเพียง นายอำนวย ร่องจิก ภูเรือ เลย 2017-04-19-13:45:30
304 การเลี้ยงไก่พันธ์ไข่แบบพอเพียง นายทวี พลศิริ ภูเรือ เลย 2017-04-19-13:21:29
305 ปลูกผักสวนครัวพอเพียง นายชูศักดิ์ ศรีแก้ว ภูเรือ เลย 2017-04-19-13:13:10
306 ไม้กวาดดอกหญ้า นายวิเชษฐ์ ฤทธิศักดิ์ นาแห้ว เลย 2017-04-19-12:07:16
307 ถั่วคั่วทรายสูตรโบราณ นางดวงดาว บุญพรม นาแห้ว เลย 2017-04-19-11:28:28
308 การเลี้ยงไก่พันธ์ไข่แบบพอเพียง นายเลียน ศรีสวัสดิ์ ภูเรือ เลย 2017-04-19-11:13:01
309 การปลูกกล้วยน้ำว้า นายมนต์ตรี อามาตย์มนตรี ภูเรือ เลย 2017-04-19-11:02:19
310 การปลกผักปลอดสารพิษ นายฮับหุ่ง สิงห์สถิตย์ ด่านซ้าย เลย 2017-04-19-09:05:07
311 การเลี้ยงปลาดุกบ่อธรรมชาติ นายด่วน สุวรรณชาติ ภูเรือ เลย 2017-04-18-16:19:25
312 การเลี้ยงไก่ใข่แบบธรรมชาติ นายอินทรี นนทะการ ภูเรือ เลย 2017-04-18-16:15:51
313 การเลี้ยงไก่ใข่ นายกองจ่าย นาราศรี ภูเรือ เลย 2017-04-18-16:15:09
314 การทำสบู่สมุนไพร นางหนูเกย จุตตะโน ภูเรือ เลย 2017-04-18-15:48:32
315 การเลี้ยงปลาดุก นายธีระ ศรีบุรินทร์ ภูเรือ เลย 2017-04-18-15:08:21
316 การเลี้ยงจิ้งหรีดไข่ นางสาวสุกัญญา ธัญญารักษ์ ภูเรือ เลย 2017-04-18-14:52:30
317 การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ นายแสนพร คำปัญญา เชียงคาน เลย 2017-04-13-17:59:23
318 การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ นายบุญธรรม มูลถวิลย์ เชียงคาน เลย 2017-04-11-06:02:08
319 การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ นายวิฑูรย์ คุณครอง เชียงคาน เลย 2017-04-11-05:53:07
320 การเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนต์ นายลำเพิน ชะนะสิน เชียงคาน เลย 2017-04-10-20:52:09
321 การทำปลาร้า นางประจักษ์ อินยานวน เชียงคาน เลย 2017-04-10-15:39:05
322 กลุ่มแปรรูปผลิตผลผลิตการเกษตรบ้านผาสะนา นางบัวพันธ์ ชัยศิรินทร์ เอราวัณ เลย 2017-03-24-00:41:32
323 กลุ่มแปรรูปผลิตผลผลิตการเกษตรบ้านใหม่ชัยเจริญ นางกุหลาบ สายแวว เอราวัณ เลย 2017-03-24-00:29:17
324 กลุ่มจักสานบ้านหนองน้ำใส นายคำแปลง ดอนสินเพิ่ม เอราวัณ เลย 2017-03-24-00:11:57
325 กลุ่มขนมทองม้วนบ้านวังชมภู นางวิชุดา ตาเกิด เอราวัณ เลย 2017-03-23-23:48:34

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดเลย
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา