เทคนิคส่งเสริมสัมมาชีพ

# ชื่อความรู้ เจ้าของความรู้ อำเภอ จังหวัด วันที่สร้าง
1 แปรรูปกล้วย นางกุหลาบ ฉายแวว เอราวัณ เลย 2017-09-13-13:54:47
2 กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านผานาง(กล้วยม้วนสมุนไพร) นางนวลจันทร์ สมีใหญ่ เอราวัณ เลย 2017-09-13-13:50:36
3 การทอเสื่อกกลายไทย นางบัวพันธ์ ชัยสิรินทร์ เอราวัณ เลย 2017-09-13-12:14:17
4 ทอเสื่อกก นายประดิษฐ์ ป้านภูมิ เอราวัณ เลย 2017-09-13-12:09:31
5 การต่อยอดมันญี่ปุ่น นายสง่า จันทร์อุป เอราวัณ เลย 2017-09-13-12:05:25
6 การเลี้ยงปลาดุุก นายธีรวัฒน์ จิรเลิศฐานนท์ เอราวัณ เลย 2017-09-13-12:03:03
7 ปลูกกล้วยหอมทอง นายสงวน จิตมาตย์ เอราวัณ เลย 2017-09-13-12:00:19
8 การทำขนมทองม้วน นางสายชน ภักดีกุล เอราวัณ เลย 2017-09-13-11:57:12
9 การทำไม้กวาดดอกหญ้า นางสุพร สอนวงษ์แก้ว เอราวัณ เลย 2017-09-13-11:54:49
10 การจักสาน นายอรชุน โนนเดช เอราวัณ เลย 2017-09-13-11:52:15
11 การจักสาน นายหัด วงษา เอราวัณ เลย 2017-09-13-11:49:50
12 ทอเสื่อกก นายสมพร ดาวเรือง เอราวัณ เลย 2017-09-13-11:46:16
13 แปรรูปกล้วย นางบุญส่ง โสดา เอราวัณ เลย 2017-09-13-11:43:07
14 การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง นายสุกันยา กุจะพันธ์ เอราวัณ เลย 2017-09-13-11:40:24
15 การจักสาน นายสายทอง งามเสน่ห์ เอราวัณ เลย 2017-09-13-11:37:29
16 การทำไม้กวาดดอกหญ้า นายสนั่น ชาวหนอง เอราวัณ เลย 2017-09-13-11:34:23
17 จักสาน นายอุดม ศรีสะอาด เอราวัณ เลย 2017-09-13-11:28:48
18 การทำขนมทองม้วน นางสาววิชุดา ตาเกิด เอราวัณ เลย 2017-09-13-10:34:30
19 การแปรรูปกล้วย นางบัวพันธ์ ชัยสิรินทร์ เอราวัณ เลย 2017-09-13-10:28:44
20 จักสาน นายคำแปลง ดอนสินเพิ่ม เอราวัณ เลย 2017-09-13-10:23:33
21 การทำน้ำยาเอนกประสงค์สมุนไพร นางมะลิจันทร์ หอมคำ เอราวัณ เลย 2017-09-05-20:02:51
22 การทำกระเป๋าเส้นพลาสติก นางนิตยา กางนนท์ เอราวัณ เลย 2017-09-05-19:51:35
23 การทำกระเป๋าเส้นพลาสติก นางยุพิน พลเวียงคำ เอราวัณ เลย 2017-09-05-19:49:15
24 การทำกระเป๋าเส้นพลาสติก นางกันระยา อยู่กรุง เอราวัณ เลย 2017-09-05-19:46:23
25 การทำขนมทองม้วน นางสายชน ภักดีกุล เอราวัณ เลย 2017-09-05-19:33:57
26 การทำไม้กวาดดอกหญ้า นายประคอง พิลา เอราวัณ เลย 2017-09-05-19:21:21
27 เทคนิคการเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพ นางสาวอุไรภรณ์ สอนสุภาพ ผาขาว เลย 2017-09-04-14:10:21
28 การทำเกษตรตามแนวทางทฤษฏีใหม่ นายไพร๊อต ดอกจันทร์ วังสะพุง เลย 2017-09-01-12:22:26
29 การทำเกษตรทฤษฏีใหม่ นาประนอม พินิจ วังสะพุง เลย 2017-09-01-12:20:32
30 เกษตรทฤษฏรใหม่ นางประคอง นิกรสุข วังสะพุง เลย 2017-09-01-12:18:08
31 การบริหารจัดการชุมชน นายเตรียม วงษ์จำปา วังสะพุง เลย 2017-09-01-12:10:27
32 ชุมชนกับการบริหารจัดการ นายสง่า ขันคำ วังสะพุง เลย 2017-09-01-12:07:55
33 การบริหารจัดการชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ นางตุ๊ พันยา วังสะพุง เลย 2017-09-01-12:05:41
34 การบริหารจัดการชุมชน นายประจวน วรรณา วังสะพุง เลย 2017-09-01-12:04:03
35 การบริหารจัดการชุมชน นางอุไร ศรีโข้บุรี วังสะพุง เลย 2017-09-01-12:00:23
36 การบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเสรษฐกิจพอเพียง นายเตียม ปีนา วังสะพุง เลย 2017-09-01-11:58:37
37 พัฒนาหมู่บ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายสุพัฒน์ นานวน วังสะพุง เลย 2017-09-01-11:47:15
38 เศรษฐกิจพอเพียง นายวสันต์ อาระสา วังสะพุง เลย 2017-09-01-11:45:48
39 เทคนิคการจัดการองค์ความรู้ นางเหลือ บุบภาที วังสะพุง เลย 2017-09-01-11:42:18
40 องค์ความรู้ในชุมชน นายทรัพย์ แสงศิริ วังสะพุง เลย 2017-09-01-11:40:40
41 องค์ความรู้ในชุมชน นายดาวคะนอง แพงศรี วังสะพุง เลย 2017-09-01-11:35:56
42 เทคนิคการจัดการองค์ความรู้ นายทอน ศรีแก้ว วังสะพุง เลย 2017-09-01-11:34:04
43 ทีมงานที่ดี นายนัย โคลา วังสะพุง เลย 2017-09-01-11:21:51
44 การทำงานเป็นทีม นายเด็ด วิจิตรปัญญา วังสะพุง เลย 2017-09-01-11:20:31
45 ทีมงานคุณภาพ นายจักรกฤษ ราคาแพง วังสะพุง เลย 2017-09-01-11:19:01
46 การรู้สึกรับผิดชอบงานเป็นทีม นายสำลี คำมะนิต วังสะพุง เลย 2017-09-01-11:17:20
47 ที่มงานที่มีประสิทธิภาพ นายแต่ง คำคุณนา วังสะพุง เลย 2017-09-01-11:15:39
48 Team work นายสมพร ภักมี วังสะพุง เลย 2017-09-01-11:14:15
49 การทำงานในชุมชน นายทองขัน บุษบา วังสะพุง เลย 2017-09-01-11:12:20
50 ทีม เพื่อควาสำเร็จ นายช่วง บัวบาลบุตร วังสะพุง เลย 2017-09-01-11:10:46
51 การทำงานเป็นทีม นายสุพล แก่งจำปา วังสะพุง เลย 2017-09-01-11:09:12
52 การทำงานเป็นทีม นายสุเทพ บุญเกื้อ วังสะพุง เลย 2017-09-01-11:06:50
53 เทคนิคการจัดการองค์ความรู้ นายปฏัก โพหะมาต วังสะพุง เลย 2017-09-01-11:02:52
54 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน นายหนูแดง คุณโพธิ์ วังสะพุง เลย 2017-09-01-10:53:23
55 การทำขนมดอกจอก น.ส นิตยา อินทร์จันทรื นาด้วง เลย 2017-08-16-12:33:34
56 ผลิตภัณฑ์เสื่อกก นางสมคิด อุดมพันธ์ นาด้วง เลย 2017-08-16-12:31:23
57 การเพาะเห็ดฟาง นางบ่าย เอมโอษฐ์ นาด้วง เลย 2017-08-16-10:47:04
58 การทำตระกร้มพลาสติค น.ส ทิพวรรณ แอแดง นาด้วง เลย 2017-08-16-10:38:49
59 การเลี้ยงไผ่กิมซุงให้ได้ผลดี นางระเบียบ คำประทุม ผาขาว เลย 2017-08-13-22:42:53
60 การทำกล้วยฉาบให้กรอบอร่อบ นางบุญหอง กาซาว เมืองเลย เลย 2017-08-13-22:39:17
61 การจักสานกระติบข้าว นายวิจิตร ป้านภูมิ ผาขาว เลย 2017-08-13-22:36:49
62 เทคนิคการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน นางโสภา นุ่นสวัสดิ์ ผาขาว เลย 2017-08-13-22:30:46
63 การเลี้ยงปลาหมอให้โตเร็ว นายสวัสดิ์ เขื่อนศิริ ผาขาว เลย 2017-08-13-22:05:30
64 สัมมาชีพบ้านหัวขัวเทคนิคการให้อาหารกบ นายอุบล ลาดเพ็ง ผาขาว เลย 2017-08-13-21:56:52
65 การปลูกกล้วยน้ำว้าให้โตเร็ว หวีใหญ่ นายเสี่ยน บางประอินทร์ ผาขาว เลย 2017-08-13-21:51:35
66 การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนเป็นกลุ่มอาชีพ นายภูเพ็ชร คำวีระ ผาขาว เลย 2017-08-13-21:41:31
67 เทคนิคการเลี้ยงจิ้งหรีดให้ได้ผลดี นางทองปัน สิงหล ผาขาว เลย 2017-08-13-21:34:52
68 ลดรายจ่ายด้วยการทำน้ำยาอเนกประสงค์ใช้เอง นายพินิจ ชัยชนะ ผาขาว เลย 2017-08-13-21:11:52
69 การปลูกพืชผักสวนครัว นายบุญ ศรีสังชุม ผาขาว เลย 2017-08-13-21:05:35
70 การค้นหาปราชญ์ชาวบ้านที่แท้จริง นายธีรานนท์ ศรีแก้ว ผาขาว เลย 2017-08-13-20:49:30
71 เทคนิคการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ นางสมภาร บุษบก ผาขาว เลย 2017-08-13-20:41:15
72 การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน นายธีรานนท์ ศรีแก้ว ผาขาว เลย 2017-08-13-20:30:13
73 ปราชญ์สอนชาวบ้านเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง นายอุบล ลาดเพ็ง ผาขาว เลย 2017-08-13-20:24:31
74 การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ นางสาวรัตติมา โสภารักษ์ ผาขาว เลย 2017-08-13-20:16:47
75 ปลาดุกสัมมาชีพเลี้ยงง่ายโตเร็ว นายประทาย จันโดด ผาขาว เลย 2017-08-13-20:07:08
76 ครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง นายสว่าง พืชสิงห์ ผาขาว เลย 2017-08-13-19:58:55
77 การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน สู่การขึ้นทะเบียน OTOP นางอนรรฆอร แก้วทองหลาง เมืองเลย เลย 2017-08-10-15:06:38
78 ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ นางบัวฮอง เคหัง ภูหลวง เลย 2017-08-10-11:56:33
79 เทคนิคส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน นายอิทธิพล พราวกลาง เมืองเลย เลย 2017-08-10-11:51:23
80 เทคนิคการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ นายล้อ ผิวศิริ เมืองเลย เลย 2017-08-10-11:44:33
81 การจัดการเงินทุนชุมชน นายสมโยง แสนโสภา เมืองเลย เลย 2017-08-10-11:22:36
82 วิธี เทคนิคการกรีดยาง นายนิยม กองพอด เมืองเลย เลย 2017-08-10-11:18:55
83 เทคนิค การเป็นมัคคุเทศก์ นายทวีศักดิ์ เจริญประวัติ เมืองเลย เลย 2017-08-10-11:15:14
84 จักสานเส้นใยพลาสติก นางสาววันเพ็ญ จุลพล ภูหลวง เลย 2017-08-09-13:31:01
85 สานเกษตรผสมผสาน นายสำรวย ทอกไข ภูหลวง เลย 2017-08-09-12:20:57
86 จักสานไม้ไผ่ นายคำ ทุมสวัสดิ์ ภูหลวง เลย 2017-08-09-12:14:39
87 สานเกษตรผสมผสาน นายประเวช อินทร์ชัยศรี ภูหลวง เลย 2017-08-09-12:07:08
88 สวนเกษตรผสมผสาน นายบัวเรียน น้อยเชียงคูณ ภูหลวง เลย 2017-08-09-12:06:29
89 ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ นางกนกวรรณ บุญส่ง ภูหลวง เลย 2017-08-09-11:56:31
90 การทำปุ๋ยชีวภาพ นายบุญเกิด สุวรรณวาปี ภูหลวง เลย 2017-08-09-11:43:49
91 การทำนาข้าว นายคำเวียน ศรีบุตร ภูหลวง เลย 2017-08-09-11:38:50
92 จักสานเส้นใยพลาสติก นางรัชนี เกษทองมา ภูหลวง เลย 2017-08-09-11:30:50
93 การปลูกผักปลอดสารพิษ นายทองใบ แก้วพิลา ภูหลวง เลย 2017-08-09-11:25:48
94 การทำปุ๋ยชีวภาพ นายสำเรียม เต็มลา ภูหลวง เลย 2017-08-09-11:21:05
95 การปลูกผักปลอดสารพิษ นางสนับ ภิญโญ ภูหลวง เลย 2017-08-09-11:20:12
96 การปลูกผักปลอดสารพิษ นายสวัสดิ์ อ้วนพรมมา ภูหลวง เลย 2017-08-09-11:19:11
97 เทคนิคการทำน้ำยาอเนกประสงค์ นายทองโส ก้อมมณี ปากชม เลย 2017-08-07-11:52:49
98 เทคนิคการปลูกผักปลอดสารพิษ นายเดชณรงค์ จันทวี ปากชม เลย 2017-08-07-11:48:03
99 เทคนิคการปลูกผักปลอดสารพิษ นายบุญโม หินแอ ปากชม เลย 2017-08-07-11:41:05
100 เทคนิคการปลูกผักปลอดสารพิษ นายดำ เดชดินดอน ปากชม เลย 2017-08-07-11:37:55
101 ส่งเสริมการสร้างกลุ่มอาชีพตามโครงการสัมมาชีพชุมชน นางอังคนาง อินทนิล เมืองเลย เลย 2017-07-23-18:30:41
102 ส่งเสริมการทำตะกร้าเชือกมัดฟาง นายสงวน จิตมาตย์ เมืองเลย เลย 2017-07-23-17:15:18
103 ส่งเสริมวิธีทำหัวเชื้อจุลินทรีย์หน่อกล้วย แบบกล้วยๆ นายสมพงษ์ สุดตาสอน เมืองเลย เลย 2017-07-23-17:04:52
104 ส่งเสริมกลุ่มสัมมาชีพให้เป็นกลุ่ม OTOP นางปูชนีย์ การะเกษ เมืองเลย เลย 2017-07-21-22:17:52
105 เทคนิคการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด นางเนียง ไชยพรมมา นาด้วง เลย 2017-06-02-01:13:07
106 เทคนิคการส่่งเสริมอาชีพทำตะกร้าเชือกฟางแข็ง น.สมิสญา ผิวพันธ์ นาด้วง เลย 2017-06-02-00:58:39
107 เทคนิคการส่่งเสริมอาชีพทำตะกร้าเชือกฟางแข็ง น.ส.นาค นุสิษรัมย์ นาด้วง เลย 2017-06-02-00:51:18
108 เทคนิคการส่งเสริมอาชีพทำตระกร้าด้วยฟางแข็ง นางนุสรา เหลาสุภะ นาด้วง เลย 2017-06-02-00:46:39
109 เทคนิคการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมไม้ นายพรพุทธ์ เยื่ยมไรสงด์ นาด้วง เลย 2017-06-02-00:40:03
110 เทคนิคการทำขนมเทียน นางรัตนา พาลสมบูรณ์ นาด้วง เลย 2017-06-02-00:31:34
111 เทคนิคการส่งเสริมทำกิ๊ฟซอฟ นางอรอุมา สายไทย นาด้วง เลย 2017-06-02-00:09:25
112 การสร้างเพจประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานรากอาเภอ ผ่านบัญชีผู้ใช้เฟสบุ๊ค นางศุภักษิน ไชยสิทธิ์ นาด้วง เลย 2017-06-01-23:43:16
113 เทคนิคการทำขนมไทย นางสายชน ภักดีกุล เอราวัณ เลย 2017-05-26-22:12:26
114 เทคนิคการทอดกล้วยฉาบ นางณัฐหทัย สตานิคม หนองหิน เลย 2017-05-26-11:57:18
115 เทคนิคการบูรณาการ นางเพ็ญศรี แก้วแสนทิพย์ ท่าลี่ เลย 2017-05-24-13:01:46
116 เทคนิคการหาช่องทางการจำหน่าย นายสมทรัพย์ ไชยอาวุธ ท่าลี่ เลย 2017-05-24-13:01:24
117 เทคนิคการส่งเสริมกระบวนการ นายทองดำ สีดงบับ ท่าลี่ เลย 2017-05-24-13:00:53
118 เทคนิคการสร้างบรรยากาศ นายไทย กำเหนิด ท่าลี่ เลย 2017-05-24-13:00:25
119 เทคนิคสร้างกำลังใจ นายคำเพียร โคตรมหา ท่าลี่ เลย 2017-05-24-12:52:03
120 เทคนิคสร้างความเข้าใจ นายสุปรีดา กุลเทียนประดิษฐ์ ท่าลี่ เลย 2017-05-24-12:49:50
121 เทคนิคการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นายสมบูรณ์ ประสมทรัพย์ ท่าลี่ เลย 2017-05-24-12:45:20
122 เทคนิคส่งเสริมการจำหน่าย นายพรสวรรค์ คุณมี ท่าลี่ เลย 2017-05-24-12:40:02
123 เทคนิคการศึกษาดูงาน น.ส.หนูเวียง กองราช ท่าลี่ เลย 2017-05-24-12:37:34
124 เทคนิคการติดตามสนับสนุน นายสังคม เจริญทรัพย์ ท่าลี่ เลย 2017-05-24-12:36:51
125 เทคนิคการบริหารจัดการ นายเสียน มะโนศรี ท่าลี่ เลย 2017-05-24-12:36:23
126 เทคนิคความร่วมมือ นายบุญเติม ศิลาเลข ท่าลี่ เลย 2017-05-24-12:31:15
127 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพเลี้ยงปลาดุก นางจันทร์สมร สินแดง ปากชม เลย 2017-05-24-11:10:47
128 เทคนิคส่งเสริมกลุ่มสัมมาชีพแปรรูปกล้วยบ้านนาโม้ นางสาวเกษราภรณ์ บุญไชย ปากชม เลย 2017-05-24-11:05:42
129 เทคนิคส่งเสริมกลุ่มสัมมาชีพแปรรูปกล้วยบ้านห้วยเหียม นางสาวเกษราภรณ์ บุญไชย ปากชม เลย 2017-05-24-11:02:16
130 เทคนิคส่งเสริมการทำแจ่วบอง นางกัลยา ใจยอด ปากชม เลย 2017-05-24-10:55:32
131 เทคนิคส่งเสริมการทำน้ำยาเอนกประสงค์ นางสวาง ธุระดี ปากชม เลย 2017-05-24-10:50:06
132 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพเลี้ยงปลาดุกในกระชัง นายกิตติพันธ์ รัตนพิมาตย์ ปากชม เลย 2017-05-24-10:30:00
133 เทคนิคการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหิน นายอานัส นาคำ ปากชม เลย 2017-05-24-10:15:28
134 เทคนิคการเพาะเห็ดนางฟ้า นายบุญลือ คงน้อย ปากชม เลย 2017-05-24-10:11:01
135 เทคนิคการเลี้ยงไก่พันธ์ุเนื้อ นายพินิจ ปานไทสงค์ ปากชม เลย 2017-05-24-10:04:45
136 การจัดตั้งตลาดนัดชุมชน นางศุภักษิน ไชยสิทธิ์ นาด้วง เลย 2017-05-22-16:08:47
137 การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ นางศุภักษิน ไชยสิทธิ์ นาด้วง เลย 2017-05-22-15:40:03
138 สัมมาชีพชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นายวิศิษฐ์ ก้องมณีรัตน์ นาด้วง เลย 2017-05-22-13:43:28
139 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพในการแปรรูปสมุนไพร นางปราณี นอศรี หนองหิน เลย 2017-05-22-12:05:17
140 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพ นายเฉลิมชัย อินทรชัยศรี หนองหิน เลย 2017-05-22-12:03:25
141 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพ นางคูณ ทินช่วย หนองหิน เลย 2017-05-22-12:02:37
142 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพ นางบุญลอง พลโยธี หนองหิน เลย 2017-05-22-12:02:05
143 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชัพ นายสุริยา สิงห์หาโพธิ์ หนองหิน เลย 2017-05-22-11:26:59
144 เทคนิคการท่อเสื่อกก นางสาวทิชากร คำมา หนองหิน เลย 2017-05-22-11:22:34
145 การส่งเสริมอาชีพให้ประสบความสำเร็จ นายสมทบ ผงบุญตา หนองหิน เลย 2017-05-22-10:52:51
146 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชัพ นายสมศักดิ์ มาระพันธ์ หนองหิน เลย 2017-05-22-10:46:13
147 ปัจจัยความสำเร็จในการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน นายทองใบ กิจใบ หนองหิน เลย 2017-05-22-10:11:14
148 การส่งเสริมอาชีพให้ประสบความสำเร็จ นางเรื่องอุไร นามวงษา หนองหิน เลย 2017-05-22-09:52:23
149 การส่งเสริมอาชีพให้ประสบความสำเร็จ นางหอมหวล คุณฟอง หนองหิน เลย 2017-05-22-09:50:42
150 การสร้างกลุ่มอาชีพตามโครงการสัมมาชีพชุมชน นายเทียน คำครุฑ หนองหิน เลย 2017-05-22-09:37:19
151 การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสัมมาชีพชุมชน นายวีระยุทธ สารวงษ์ หนองหิน เลย 2017-05-22-09:10:35
152 สุรากลั่นพื้นเมือง นายทองพูน เสวิสิทธิ์ นาแห้ว เลย 2017-05-02-16:01:13
153 ปลูกสับปะรด นางสุมาลี วิเชฎฐพงษ์ นาแห้ว เลย 2017-05-02-15:43:42
154 ปลูกกล้วย นายสุรชัย จันทะคุณ นาแห้ว เลย 2017-05-02-15:34:44
155 ปลูกกล้วย นายล้วน ชัยชนะ นาแห้ว เลย 2017-05-02-15:32:21
156 ไม้กวาดดอกหญ้า นายวิเชษฐ์ ฤทธิศักดิ์ นาแห้ว เลย 2017-05-02-15:29:22
157 ไม้กวาดดอกหญ้า นายดุสิต นนทะโคตร นาแห้ว เลย 2017-05-02-15:28:36
158 ไม้กวาดดอกหญ้า นายทรงศักดิ์ จันสาลี นาแห้ว เลย 2017-05-02-15:28:01
159 ถั่วคั่วทรายสูตรโบราณ นางดวงดาว บุญพรม นาแห้ว เลย 2017-05-02-15:26:55
160 ปลูกกล้วย นายประเทือง แก้วเกษศรี นาแห้ว เลย 2017-05-02-15:26:21
161 ปลูกกล้วย นายอุดม พรหมผาบ นาแห้ว เลย 2017-05-02-15:25:47
162 เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นายโสวัฒน์ สิงห์รักษ์ นาแห้ว เลย 2017-05-02-15:20:01
163 ลูกประคบสมุนไพร นายวิรัตน์ กาลภูมิ นาแห้ว เลย 2017-05-02-15:08:11
164 กระบวนการของระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม นายอิทธิศักดิ์ บุญผ่องศรี นาแห้ว เลย 2017-05-01-16:57:59
165 การสนับสนุนส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน นางสาววัชราภรณ์ วัฒนะ เชียงคาน เลย 2017-05-01-14:38:05
166 การสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชนฯ นายสมศักดิ์ ทวีทรัพย์ นาแห้ว เลย 2017-05-01-13:48:17
167 การสนับสนุนสัมมาชีพชุมชน นางสาววรีพันธุ์ ยกเลี้ยน ภูเรือ เลย 2017-04-20-22:27:43
168 ความสำเร็จของการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนอำเภอปากชม นายปรีชา ทานัด ปากชม เลย 2017-04-20-17:14:38
169 กระบวนการสนับสนุนโครงการสัมมาชีพ นายพงศ์ศักดิ์ อ่อนด้วง ท่าลี่ เลย 2017-04-10-21:19:31

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดเลย
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา