เทคนิคส่งเสริมสัมมาชีพ

# ชื่อความรู้ เจ้าของความรู้ อำเภอ จังหวัด วันที่สร้าง
1 การเพาะถั่วงอกคอนโด นายสมพงษ์ ใยคงพงษ์เจริญ เมืองลพบุรี ลพบุรี 2017-07-04-11:10:18
2 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ นายวัลลภ ธูปทอง ชัยบาดาล ลพบุรี 2017-07-04-11:09:09
3 การเพาะถั่วงอกคอนโด นายสุรพร โพธิ์ระย้า เมืองลพบุรี ลพบุรี 2017-07-04-11:08:12
4 การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน นายสุนทร ประตาทะโย ชัยบาดาล ลพบุรี 2017-07-04-11:06:41
5 การทำเข็มขัดหนัง ร้อยตรีชูเกียรติ โตงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 2017-07-04-11:05:28
6 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ นางสุวรรณา สง่าแสง ชัยบาดาล ลพบุรี 2017-07-04-11:01:16
7 การสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง นางสาวประสงค์ โจมศรี เมืองลพบุรี ลพบุรี 2017-07-04-11:00:14
8 การทำปลาส้ม ร้อยตรีจรัญ ภาวมิ่งมงคล เมืองลพบุรี ลพบุรี 2017-07-04-10:55:07
9 การทำน้ำยาเอนกประสงค์ ร้อยตรีประศาสตน์ คูณสวัสดิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี 2017-07-04-10:52:36
10 การทำไม้กวาดทางมะพร้าว นางสุมาลี นนทวงษ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี 2017-07-04-10:48:51
11 การทำไม้กวาดทางมะพร้าว นางบัวศิริ มังคะลา เมืองลพบุรี ลพบุรี 2017-07-04-10:45:58
12 การเพาะเห็ดนางฟ้า นายสุดใจ ดงหลง เมืองลพบุรี ลพบุรี 2017-07-04-10:43:05
13 การเพาะเห็ดนางฟ้า นายคำรณ บุญยง เมืองลพบุรี ลพบุรี 2017-07-04-10:40:41
14 การสร้างบ้าน นายนิมิตร บุญดา เมืองลพบุรี ลพบุรี 2017-07-03-16:43:52
15 การทำขนมเปี๊ยะไส้ฟักสูตรพิเศษแม่บ้านท่ารวก นางละเอียด ยานะพันธุ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 2017-07-03-15:13:35
16 ปลูกคะน้าปลอดสาร นายไพศาล พรมขันธ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 2017-07-03-13:40:20
17 การออกแบบ และตัดเย็บเสื้อผ้า นายสรรเสริญ ประเสริฐสุข เมืองลพบุรี ลพบุรี 2017-07-03-10:13:47
18 การทำพวงหรีด และดอกไม้จันทน์ น.ส.ระวีวรรณ มีแพง เมืองลพบุรี ลพบุรี 2017-07-03-10:12:50
19 สานเข่งไม้ไผ่ นายบุญยัง ฉิมสุนทร ชัยบาดาล ลพบุรี 2017-07-01-14:19:00
20 การทำตะกร้าถักจากปอป่าน นางชัชฎาภรณ์ ปานเนียม ชัยบาดาล ลพบุรี 2017-07-01-14:02:56
21 ถักตะกร้าเชือกปอป่าน นางกอแก้ว จอสูงเนิน ชัยบาดาล ลพบุรี 2017-06-30-16:42:08
22 น้ำหมักชีวภาพ นายสันติภาพ จุลิวัลลี ชัยบาดาล ลพบุรี 2017-06-30-16:41:22
23 การทำตะกร้าถักจากปอป่าน นางพุทธรา ยอดแดง ชัยบาดาล ลพบุรี 2017-06-30-16:41:08
24 การทำไข่เค็มดินสอพอง นางสาวพัชยา พ่วงโพธิ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 2017-06-30-16:25:49
25 การปลูกมะนาวลงดินให้ลูกดก นายสมควร เริงจิตร ชัยบาดาล ลพบุรี 2017-06-30-16:04:12
26 กุนเชียงหมู บ้านคุ้งนาบุญ นาสาวขวัญฤทัย ฉ่ำแสง เมืองลพบุรี ลพบุรี 2017-06-30-10:35:01
27 น้ำพริกบ้านถนนแค ม.3 ต.ถนนใหญ่ นางจุฑาทิพย์ พิมพะนิตย์ เมืองลพบุรี ลพบุรี 2017-06-30-10:22:51
28 ผ้าด้นมือ นางสุกุมา จันแจ้ง เมืองลพบุรี ลพบุรี 2017-06-30-10:09:17
29 การผูกผ้า "การจับผ้าพิธีต่าง ๆ" นายสมชาย คัมภีร์ เมืองลพบุรี ลพบุรี 2017-06-30-09:57:35
30 ดอกไม้จันทน์ จ.ส.อ.ไกรเลิศ วงษ์น้อย เมืองลพบุรี ลพบุรี 2017-06-30-09:45:37
31 การเพาะพันธ์ุพืชผักสวนครัว "ผักปลอดภัยจากสารพิษ" นางสายรุ้ง งามเทียน เมืองลพบุรี ลพบุรี 2017-06-30-07:05:41
32 น้ำพริกเผา "สูตรใส่หมู" กับ "สูตรไม่ใส่หมู" นายแฉล้ม ศรีหาบุตร เมืองลพบุรี ลพบุรี 2017-06-30-06:51:27
33 เทคนิคการสอนจัดสานตะกร้าเชือกมัดฟาง นางลักษมี ใจดี เมืองลพบุรี ลพบุรี 2017-06-30-06:18:49
34 การสร้างกลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่สัมมาชีพชุมชน นายไพล๊อด ศรสวรรค์ ชัยบาดาล ลพบุรี 2017-06-29-19:57:24
35 การส่งเสริมเกษตรผสมผสานสู่สัมมาชีพชุมชน นายพิชิต ชะบางาม ชัยบาดาล ลพบุรี 2017-06-29-19:42:20
36 การปลูกข้าวโพดหวานอินทรีย์ นายจำรัส อินทร์เผือก เมืองลพบุรี ลพบุรี 2017-06-29-16:06:15
37 การเลี้ยงไก่อินทรีย์ นายคนึง พรหมรัตน์ เมืองลพบุรี ลพบุรี 2017-06-29-15:55:31
38 การทำลูกประคบสมุนไพร นางสุคนธ์ คุ่ยสว่าง เมืองลพบุรี ลพบุรี 2017-06-29-15:50:15
39 การทำน้ำมันเขียว นางอุทุมพร สุขแพทย์ เมืองลพบุรี ลพบุรี 2017-06-29-15:44:13
40 การทำไข่เค็มดินสอพอง นางอัญษิฐา ทุมนอก ชัยบาดาล ลพบุรี 2017-06-29-13:16:44
41 การปลูกมะนาวนอกฤดูกาล นางยุพิน ชัยศร ชัยบาดาล ลพบุรี 2017-06-29-11:57:44
42 การเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ นายสงบ มีพิปราย เมืองลพบุรี ลพบุรี 2017-06-28-16:59:01
43 การทำน้ำนมข้าวโพด นายอนุวัตร สว่างอภัย เมืองลพบุรี ลพบุรี 2017-06-28-16:10:19
44 ปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลสุกร นายบุญ คงสวาท ชัยบาดาล ลพบุรี 2017-06-27-16:02:10
45 การปลูกผักปลอดสารพิษ นายรันดอน ศรชฏา ชัยบาดาล ลพบุรี 2017-06-27-15:41:19
46 การเพาะเห็ดภูฐาน นายจักรกริศน์ ศรีโยธา ชัยบาดาล ลพบุรี 2017-06-26-17:33:24
47 การปลูกมะนาวนอกฤดูกาล นายนเรศ โรงอ่อน เมืองลพบุรี ลพบุรี 2017-06-25-18:36:18
48 การปลูกมะนาวนอกฤดูกาล นายชาญ เทียนเทศ เมืองลพบุรี ลพบุรี 2017-06-25-18:34:11
49 การปลูกมะนาวนอกฤดูกาล นางก้อนทอง ส้มแก้ว เมืองลพบุรี ลพบุรี 2017-06-25-18:27:05
50 ตัดเย็บเสื้อผ้า นางอุษนา หอมขุนทด ชัยบาดาล ลพบุรี 2017-06-23-11:56:55
51 การตั้งกลุ่มทำไข่เค็มดินสอพอง นางนางนวล สิงห์ศิริพร ชัยบาดาล ลพบุรี 2017-06-23-09:27:26
52 การสร้างปราชญ์ชุมชน นายไกรวิทย์ จิรเสรีอมรกุล ชัยบาดาล ลพบุรี 2017-06-21-15:35:45
53 การเพาะเห็ด นางมาลัย ขวัญเมือง เมืองลพบุรี ลพบุรี 2017-06-21-11:40:18
54 การทำปุ๋ยน้ำ นายบำรุง อิ่มภู ท่าวุ้ง ลพบุรี 2017-06-21-10:40:28
55 ผ้ามัดหมี่อาชีพหลัก นางรวงทอง บุญพรม โคกเจริญ ลพบุรี 2017-06-20-11:45:58
56 ห่างอ้อยหวานมาทานกล้วย นายถวิล โมกสีลา โคกเจริญ ลพบุรี 2017-06-20-11:41:34
57 ผ้ามัดหมี่ทอมือ นางสายบัว ศรีมูลตรี โคกเจริญ ลพบุรี 2017-06-20-11:40:12
58 ปลูกกล้วยน้ำว้า นายเสถียร อินทร์อยู่ โคกเจริญ ลพบุรี 2017-06-20-11:38:48
59 ผ้ามัดหมี่ทอมือลายใหม่ นางเครือวัลย์ หมีทอง โคกเจริญ ลพบุรี 2017-06-20-11:37:37
60 การตลาดผ้ามัดหมี่ทอมือ นางกนกวรรณ จันทร์อ่อน โคกเจริญ ลพบุรี 2017-06-20-11:35:46
61 มัดลายมัดหมี่ นางสายรุ้ง อ่อนพันธ์ โคกเจริญ ลพบุรี 2017-06-20-11:34:17
62 มัดหมี่มัดลาย นางคำล้วน แก้วสีโส โคกเจริญ ลพบุรี 2017-06-20-11:32:43
63 ปลูกผสมผสาน นายบังเอิญ พูลศิริ โคกเจริญ ลพบุรี 2017-06-20-11:30:48
64 ทอผ้าอาชีพหลักที่สอง นางสำเริง เงินงาม โคกเจริญ ลพบุรี 2017-06-20-11:29:14
65 ปลูกกล้วยไม่กล้วย นางสาวพณณกร เพชรรัตน์ โคกเจริญ ลพบุรี 2017-06-20-11:26:54
66 กี่ดังสตางค์มา นางศศิประภา ยนปลัดยศ โคกเจริญ ลพบุรี 2017-06-20-11:25:09
67 ปลูกกล้วยน้ำว้า นางบุญธรรม โถสนิท โคกเจริญ ลพบุรี 2017-06-20-11:22:53
68 กล้วยสร้างเงิน นายสุทัด สุขวงษ์ โคกเจริญ ลพบุรี 2017-06-20-10:23:05
69 ปลูกกล้วยน้ำว้า นางสาวสังวาลย์ บางวิเศษ โคกเจริญ ลพบุรี 2017-06-20-10:19:18
70 ตะกร้าสามัคคี นางธงชัย ภูจอมแส โคกเจริญ ลพบุรี 2017-06-20-10:17:17
71 ทอผ้ามัดหมี่ นางต้อย ขนันไทย โคกเจริญ ลพบุรี 2017-06-20-10:12:00
72 ผ้ามัดหมี่ทอมือ นายสุฃาติ ภูอนันต์ โคกเจริญ ลพบุรี 2017-06-20-10:08:28
73 ปลูกผสมผสาน นายประสาท นาคา โคกเจริญ ลพบุรี 2017-06-20-10:03:57
74 การทำปุ๋ยหมัก นางลูกจันทร์ แย้มมาก ท่าวุ้ง ลพบุรี 2017-06-06-12:50:47
75 การตีมีดมงคล นางนิตยา สอนเถื่อน ท่าวุ้ง ลพบุรี 2017-06-06-12:45:19
76 การเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ นายสมศักดิ์ หงษ์มาลา ท่าวุ้ง ลพบุรี 2017-06-06-12:41:59
77 การปลูกไม้ผล นายอำนวย เจียมอยู่ ท่าวุ้ง ลพบุรี 2017-06-06-12:39:45
78 การปลูกมะนาว นายสุเมท คะหงวน ท่าวุ้ง ลพบุรี 2017-06-06-12:36:34
79 การทำน้ำยาเอนกประสงค์ นางสุรีย์ มณีกลัด ท่าวุ้ง ลพบุรี 2017-06-06-12:34:05
80 การปลูกไม้ผล นายวิชัย มากพร้อม ท่าวุ้ง ลพบุรี 2017-06-06-12:31:19
81 การเลี้ยงไก่ดำ นายพรเทพ กระต่ายทอง ท่าวุ้ง ลพบุรี 2017-06-06-12:29:02
82 การทำพริกแกง นางประนอม โมกสกุล ท่าวุ้ง ลพบุรี 2017-06-06-12:27:02
83 การปลูกผัก นางสุทธินันท์ เกิดป่วน ท่าวุ้ง ลพบุรี 2017-06-06-12:24:24
84 การปลูกผัก นายปรีชาชาญ สุดแสนซื่อ ท่าวุ้ง ลพบุรี 2017-06-06-12:21:28
85 การปลูกผัด นายสำอางค์ ขวัญกล่ำ ท่าวุ้ง ลพบุรี 2017-06-06-12:18:07
86 การจัดการด้านการเงิน พ.ต.วิเชียร ทรัพย์สายทอง ท่าวุ้ง ลพบุรี 2017-06-06-12:15:43
87 การทำอาหารไก่ไข่ นายบุญชู แห่งเจริญ ท่าวุ้ง ลพบุรี 2017-06-06-12:13:04
88 การปลูกผัก นายแกล้ว ศรีทอง ท่าวุ้ง ลพบุรี 2017-06-06-12:10:16
89 การทำสวน นายสังเวียน เพ็งอินทร์ ท่าวุ้ง ลพบุรี 2017-06-06-12:07:34
90 การทำน้ำส้มควันไม้ นางบุญยืน เพ็งอินทร์ ท่าวุ้ง ลพบุรี 2017-06-06-12:04:36
91 การปลูกกล้วยหอม นายกมล อิ่มวงษ์ ท่าวุ้ง ลพบุรี 2017-06-06-12:02:15
92 การปลูกผัก นางสาวปาริชาติ ยังเจริญ ท่าวุ้ง ลพบุรี 2017-06-06-11:58:39
93 การปลูกผัก นางฐานิตา ฉิมลอยลาภ ท่าวุ้ง ลพบุรี 2017-06-06-11:56:33
94 การทำนา นางสาวอุษา เกษวงษ์ ท่าวุ้ง ลพบุรี 2017-06-06-11:52:39
95 การทำนา นายสุนันท์ พานทอง ท่าวุ้ง ลพบุรี 2017-06-06-11:48:35
96 การปลูกผัก นายวิเชต เอี่ยมโต ท่าวุ้ง ลพบุรี 2017-06-06-11:45:34
97 การทำนา นายไพรัตน์ นาคสกุล ท่าวุ้ง ลพบุรี 2017-06-06-11:41:29
98 การทำน้ำลูกยอ นางสาวสมทรง ศรีดี ท่าวุ้ง ลพบุรี 2017-06-06-11:31:48
99 การสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด นายบรรลุเศรษฐ์ พึ่งงาม ท่าวุ้ง ลพบุรี 2017-03-19-13:42:50

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดลพบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา