เทคนิคส่งเสริมสัมมาชีพ

# ชื่อความรู้ เจ้าของความรู้ อำเภอ จังหวัด วันที่สร้าง
1 การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนที่มีประสิทธิภาพ นายไพศาล คำดวง ตาคลี นครสวรรค์ 2017-07-17-08:31:11
2 การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนที่มีประสิทธิภาพ นายไพศาล คำดวง ตาคลี นครสวรรค์ 2017-07-17-08:29:24
3 การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนที่มีประสิทธิภาพ นายไพศาล คำดวง ตาคลี นครสวรรค์ 2017-07-17-08:27:33
4 การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนที่มีประสิทธิภาพ นายไพศาล คำดวง ตาคลี นครสวรรค์ 2017-07-17-08:25:39
5 การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนที่มีประสิทธิภาพ นายไพศาล คำดวง ตาคลี นครสวรรค์ 2017-07-17-08:21:17
6 การขับเคลื่อนตลาดนัดสัมมาชีพชุมชนระดับอำเภอ นางนิตติยา ทองยิ้ม ชุมแสง นครสวรรค์ 2017-07-10-19:57:38
7 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นางนิตติยา ทองยิ้ม ชุมแสง นครสวรรค์ 2017-07-10-19:38:05
8 สัมมาชีพชุมชนกับการลงทะเบียน OTOP นางนิตติยา ทองยิ้ม ชุมแสง นครสวรรค์ 2017-07-10-19:31:59
9 สัมมาชีพชุมชนสู่ OTOP บ้านไผ่ขวาง หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่สิงห์ นางนิตติยา ทองยิ้ม ชุมแสง นครสวรรค์ 2017-07-10-18:48:02
10 เทคนิคส่งเสริมการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน นางนิตติยา ทองยิ้ม ชุมแสง นครสวรรค์ 2017-07-10-17:33:56
11 กระบวนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ( บ้านอู่เฆ่ ม.4 ต.เนินกว่าว ) นางน้ำเพชร ภูวัช โกรกพระ นครสวรรค์ 2017-07-06-06:14:34
12 การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน นายธวัช ทิวงค์ษา ลาดยาว นครสวรรค์ 2017-07-04-09:44:24
13 การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน หมู่ 1 ตำบลวังม้า นางหทัยรัตน์ ทิวงค์ษา ลาดยาว นครสวรรค์ 2017-07-04-09:35:23
14 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน หมู่ 8 ตำบลเกรียงไกร นางสาววนิดา อำพันธ์ุ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-07-04-09:34:25
15 การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน บ้านเกยไชยใต้ ม.7 ต.เกยไชย ให้มีประสิทธิภาพ นางสาวสุภาพร ศิลาพันธ์ ชุมแสง นครสวรรค์ 2017-06-28-15:14:26
16 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชน บ้านมะขามเรียง ม.3 ต.ฆะมัง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นางสาวสุภาพร ศิลาพันธ์ ชุมแสง นครสวรรค์ 2017-06-28-15:11:24
17 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นางชนัษฎา เกิดปาน ชุมแสง นครสวรรค์ 2017-06-28-15:08:09
18 การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน บ้านวังแตงโม ม.6 ต.ฆะมัง ให้มีประสิทธิภาพ นางสาวสุภาพร ศิลาพันธ์ ชุมแสง นครสวรรค์ 2017-06-28-15:07:52
19 การส่งเสริมอาชีพ “การทำเปลผ้าหนัง” ในหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน นางชนัษฎา เกิดปาน ชุมแสง นครสวรรค์ 2017-06-28-14:50:16
20 เทคนิคการคัดเลือกและสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นางขวัญสุดา โลหะเวช หนองบัว นครสวรรค์ 2017-06-28-14:27:48
21 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน หมู่ 3 ตำบลหนองกระโดน นางวันเพ็ญ บรรหาญวุฒิไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-28-09:16:18
22 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน หมู่ 10 ตำบลหนองกระโดน นางวันเพ็ญ บรรหาญวุฒิไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-28-09:15:24
23 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน หมู่ 16 ตำบลหนองกระโดน นางวันเพ็ญ บรรหาญวุฒิไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-28-09:14:32
24 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน หมู่ 12 ตำบลบ้านมะเกลือ นางวันเพ็ญ บรรหาญวุฒิไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-28-09:08:11
25 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน หมู่ 3 ตำบลเกรียงไกร นางสาววนิดา อำพันธ์ุ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-28-09:01:41
26 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน หมู่ 12 ตำบลบ้านแก่ง นางสาวปภาวี พงษ์จตุรา เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-28-08:56:25
27 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน หมู่ 4 ตำบลบ้านแก่ง นางสาวปภาวี พงษ์จตุรา เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-28-08:54:11
28 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน หมู่ 12 ตำบลวัดไทรย์ นางสาวปภาวี พงษ์จตุรา เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-28-08:50:46
29 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน หมู่ 11 ตำบลวัดไทรย์ นางสาวปภาวี พงษ์จตุรา เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-28-08:49:08
30 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน หมู่ 10 ตำบลวัดไทรย์ นางสาวปภาวี พงษ์จตุรา เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-28-08:47:12
31 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน หมู่ 9 ตำบลวัดไทรย์ นางสาวปภาวี พงษ์จตุรา เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-28-08:45:08
32 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน หมู่ 8 ตำบลวัดไทรย์ นางสาวปภาวี พงษ์จตุรา เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-28-08:43:17
33 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน หมู่ 7 ตำบลวัดไทรย์ นางสาวปภาวี พงษ์จตุรา เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-28-08:41:28
34 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน หมู่ 6 ตำบลวัดไทรย์ นางสาวปภาวี พงษ์จตุรา เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-28-08:39:46
35 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน หมู่ 5 ตำบลวัดไทรย์ นางสาวปภาวี พงษ์จตุรา เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-28-08:36:30
36 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน หมู่ 4 ตำบลวัดไทรย์ นางสาวปภาวี พงษ์จตุรา เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-28-08:34:40
37 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน หมู่ 3 ตำบลวัดไทรย์ นางสาวปภาวี พงษ์จตุรา เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-28-08:31:47
38 เทคนิคการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลพระนอน นางนิตยา สุขจิตร์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-28-08:29:26
39 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน หมู่ 2 ตำบลวัดไทรย์ นางสาวปภาวี พงษ์จตุรา เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-28-08:28:47
40 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน หมู่ 1 ตำบลวัดไทรย์ นางสาวปภาวี พงษ์จตุรา เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-28-08:25:04
41 การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลเนินศาลา นางสายชล สุวรรณเชษฐ์ โกรกพระ นครสวรรค์ 2017-06-28-07:51:24
42 กระบวนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ( บ้านบ่อพลับ ม.3 ต.เนินกว่าว ) นางน้ำเพชร ภูวัช โกรกพระ นครสวรรค์ 2017-06-28-07:49:37
43 กระบวนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ( บ้านมาบเชือกเขา ม.2 ต.เนินกว่าว ) นางน้ำเพชร ภูวัช โกรกพระ นครสวรรค์ 2017-06-28-07:48:00
44 กระบวนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ( บ้านเนินเปร็ง ม.1 ต.เนินกว่าว ) นางน้ำเพชร ภูวัช โกรกพระ นครสวรรค์ 2017-06-28-07:47:16
45 กระบวนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ( บ้านหนองหมัน ม.5 ต.เนินกว่าว ) นางน้ำเพชร ภูวัช โกรกพระ นครสวรรค์ 2017-06-28-07:45:43
46 กระบวนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ( บ้านหนองพรมหน่อ ม.6 ต.เนินกว่าว ) นางน้ำเพชร ภูวัช โกรกพระ นครสวรรค์ 2017-06-28-07:44:14
47 กระบวนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ( บ้านหนองสาหร่าย ม.6 ต.เนินกว่าว นางน้ำเพชร ภูวัช โกรกพระ นครสวรรค์ 2017-06-28-07:15:56
48 การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินศาลา นางสายชล สุวรรณเชษฐ์ โกรกพระ นครสวรรค์ 2017-06-28-07:14:20
49 เทคนิคการส่งเสริมอาชีพจากต้นทุนชุมชน นางมาลัยลักษณ์ แจ่มแจ้ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-28-06:05:20
50 เทคนิคการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลพระนอน นางนิตยา สุขจิตร์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-28-06:03:29
51 เทคนิคการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลพระนอน นางนิตยา สุขจิตร์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-28-06:00:12
52 การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองกรด นายสุรพันธ์ สุวรรณโชติ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-28-05:55:39
53 ุ่การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนหมู่บ้าน บ้านท่าจันทร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแดน นางดวงใจ พยัพเดช บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 2017-06-27-23:30:52
54 การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนหมู่บ้าน บ้านแดน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแดน นางดวงใจ พยัพเดช บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 2017-06-27-23:29:45
55 เทคนิคการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ม.12 ต.หนองโพ นางสาวพัฒชรี จันทโชติ ตาคลี นครสวรรค์ 2017-06-27-21:50:05
56 เทคนิคการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ม.8 ต.หนองโพ นางสาวพัฒชรี จันทโชติ ตาคลี นครสวรรค์ 2017-06-27-21:47:47
57 เทคนิคการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ม.12 ต.หัวหวาย นางสาวพัฒชรี จันทโชติ ตาคลี นครสวรรค์ 2017-06-27-21:45:19
58 เทคนิคการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ม.3 ต.หัวหวาย นางสาวพัฒชรี จันทโชติ ตาคลี นครสวรรค์ 2017-06-27-21:42:55
59 เทคนิคการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ม.8 ต.หัวหวาย นางสาวพัฒชรี จันทโชติ ตาคลี นครสวรรค์ 2017-06-27-21:39:42
60 กระบวนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ( บ้านหนองตอ ม.3 ต.หาดสูง ) นางน้ำเพชร ภูวัช โกรกพระ นครสวรรค์ 2017-06-27-21:13:14
61 การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลเนินศาลา นายสายชล สุวรรณเชษฐ์ โกรกพระ นครสวรรค์ 2017-06-27-19:24:51
62 การจัดตั้งกลุ่มอาชึพจักสาน บ้านคลองคต หมูที่ 6 ต.หนองกรด นายเกียรติบุญลือ สังข์เงิน บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 2017-06-27-18:13:01
63 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(บ้านตะแบกงาม ม.6 ต.วังซ่าน) นางสาวศศิลักษณ์ คล้ายวิมุติ แม่วงก์ นครสวรรค์ 2017-06-27-15:02:13
64 การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลตะเคียนเลื่อน นายสุรพันธ์ สุวรรณโชติ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-27-14:43:35
65 การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ ตำบลหนองกรด นายสุรพันธ์ สุวรรณโชติ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-27-14:41:41
66 การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลหนองกรด นายสุรพันธ์ สุวรรณโชติ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-27-14:39:42
67 การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองกรด นายสุรพันธ์ สุวรรณโชติ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-27-14:36:15
68 การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองกรด นายสุรพันธ์ สุวรรณโชติ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-27-14:34:08
69 การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองกรด นายสุรพันธ์ สุวรรณโชติ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-27-14:31:54
70 การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองกรด นายสุรพันธ์ สุวรรณโชติ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-27-14:30:19
71 การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองกรด นายสุรพันธ์ สุวรรณโชติ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-27-14:28:42
72 การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกรด นายสุรพันธ์ สุวรรณโชติ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-27-14:27:03
73 การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองกรด นายสุรพันธ์ สุวรรณโชติ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-27-14:24:42
74 การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองกรด นายสุรพันธ์ สุวรรณโชติ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-27-14:21:28
75 การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกรด นายสุรพันธ์ สุวรรณโชติ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-27-14:19:35
76 การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองกรด นายสุรพันธ์ สุวรรณโชติ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-27-14:17:25
77 การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกรด นายสุรพันธ์ สุวรรณโชติ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-27-14:13:51
78 การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกรด นายสุรพันธ์ สุวรรณโชติ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-27-14:11:42
79 การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองกรด นายสุรพันธ์ สุวรรณโชติ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-27-14:09:04
80 การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองกรด นายสุรพันธ์ สุวรรณโชติ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2017-06-27-14:08:14
81 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนในระดับพื้นที่บ้านรัศมีสร้างสรรค์ ม.24 ต.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ นางสาวนฤพร เพ็ชสังฆาต แม่เปิน นครสวรรค์ 2017-06-27-14:06:44
82 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสัมมาชีพชุมชนสู่มาตรฐาน OTOP(บ้านคลองห้วยหวาย ม.21 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ. นครสวรรค์) นายวีระศักดิ์ พลบม่วง แม่เปิน นครสวรรค์ 2017-06-27-14:00:54
83 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสัมมาชีพชุมชนสู่มาตรฐาน OTOP(บ้านสวนป่า ม.20 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ. นครสวรรค์) นายวีระศักดิ์ พลบม่วง แม่เปิน นครสวรรค์ 2017-06-27-13:58:47
84 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสัมมาชีพชุมชนสู่มาตรฐาน OTOP(บ้านใหม่ไทรทอง ม.19 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ. นครสวรรค์) นายวีระศักดิ์ พลบม่วง แม่เปิน นครสวรรค์ 2017-06-27-13:56:43
85 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสัมมาชีพชุมชนสู่มาตรฐาน OTOP(บ้านโทรัพย์โพธิ์ทอง ม.18 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ. นครสวรรค์) นายวีระศักดิ์ พลบม่วง แม่เปิน นครสวรรค์ 2017-06-27-13:54:00
86 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสัมมาชีพชุมชนสู่มาตรฐาน OTOP(บ้านโคกพุทรา ม.16 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ. นครสวรรค์) นายวีระศักดิ์ พลบม่วง แม่เปิน นครสวรรค์ 2017-06-27-13:51:19
87 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสัมมาชีพชุมชนสู่มาตรฐาน OTOP(บ้านเขามะตูม ม.15 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ. นครสวรรค์) นายวีระศักดิ์ พลบม่วง แม่เปิน นครสวรรค์ 2017-06-27-13:47:18
88 กระบวนการจัดตั้งสัมมาชีพใน ม.8 ต.บางแก้ว นางประภา หลวงกิจจา บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 2017-06-27-13:39:22
89 กระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชน ม.11 ต.ด่านช้าง นางประภา หลวงกิจจา บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 2017-06-27-13:37:22
90 การขับเคลื่อนสัมมาชีพ ม.9 ต.ด่านช้าง นางประภา หลวงกิจจา บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 2017-06-27-13:34:49
91 การสร้างสัมมาชีพชุมชนให้เกิดความมั่นคง ม.3 ต.ด่านช้าง นางประภา หลวงกิจจา บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 2017-06-27-13:31:53
92 การส่งเสริมสัมมาชีพในการจัดตั้งโรงสีชุมชนบ้านบ้านเขาแม่นางเกวียน นางประภา หลวงกิจจา บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 2017-06-27-13:19:51
93 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสัมมาชีพชุมชนสู่มาตรฐาน OTOP(บ้านปางสัก ม.12 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ. นครสวรรค์) นายวีระศักดิ์ พลบม่วง แม่เปิน นครสวรรค์ 2017-06-27-11:52:40
94 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสัมมาชีพชุมชนสู่มาตรฐาน OTOP(บ้านมาลาศรี ม.11 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ. นครสวรรค์) นายวีระศักดิ์ พลบม่วง แม่เปิน นครสวรรค์ 2017-06-27-11:50:13
95 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสัมมาชีพชุมชนสู่มาตรฐาน OTOP(บ้านท่ามะกรูด ม.10 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ. นครสวรรค์) นายวีระศักดิ์ พลบม่วง แม่เปิน นครสวรรค์ 2017-06-27-11:30:02
96 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสัมมาชีพชุมชนสู่มาตรฐาน OTOP(บ้านแม่กะสีม.9 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ. นครสวรรค์) นายวีระศักดิ์ พลบม่วง แม่เปิน นครสวรรค์ 2017-06-27-11:26:43
97 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสัมมาชีพชุมชนสู่มาตรฐาน OTOP(บ้านพนาสวรรค์ ม.8 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ. นครสวรรค์) นายวีระศักดิ์ พลบม่วง แม่เปิน นครสวรรค์ 2017-06-27-11:23:33
98 เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสัมมาชีพชุมชนสู่มาตรฐาน OTOP(บ้านเขาแหลม ม.7 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ. นครสวรรค์) นายวีระศักดิ์ พลบม่วง แม่เปิน นครสวรรค์ 2017-06-27-11:17:05
99 เทคนิคการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน พื้นที่บ้านใหม่ชัยมงคล ม.23 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ นางสาวนฤพร เพ็ชสังฆาต แม่เปิน นครสวรรค์ 2017-06-27-11:06:56
100 เทคนิคการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน พื้นที่บ้านลานสอง ม.22 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ นางสาวนฤพร เพ็ชสังฆาต แม่เปิน นครสวรรค์ 2017-06-27-11:04:14
101 เทคนิคการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน พื้นที่บ้านประดู่งาม ม.17 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ นางสาวนฤพร เพ็ชสังฆาต แม่เปิน นครสวรรค์ 2017-06-27-11:00:29
102 เทคนิคการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน พื้นที่บ้านใหม่ทรายทอง ม.14 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ นางสาวนฤพร เพ็ชสังฆาต แม่เปิน นครสวรรค์ 2017-06-27-10:57:38
103 เทคนิคการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน พื้นที่บ้านคลองค่าย ม.13 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ นางสาวนฤพร เพ็ชสังฆาต แม่เปิน นครสวรรค์ 2017-06-27-10:52:41
104 เทคนิคการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน พื้นที่บ้านตลุกตาสาม ม.6 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ นางสาวนฤพร เพ็ชสังฆาต แม่เปิน นครสวรรค์ 2017-06-27-10:17:43
105 เทคนิคการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน พื้นที่บ้านสระสวัสดิ์ ม.5 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ นางสาวนฤพร เพ็ชสังฆาต แม่เปิน นครสวรรค์ 2017-06-27-10:13:23
106 เทคนิคการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน พื้นที่บ้านลานหมาไน ม.4 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ นางสาวนฤพร เพ็ชสังฆาต แม่เปิน นครสวรรค์ 2017-06-27-10:04:35
107 เทคนิคการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน พื้นที่บ้านหนองพวา ม.3 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ นางสาวนฤพร เพ็ชสังฆาต แม่เปิน นครสวรรค์ 2017-06-27-10:01:49
108 เทคนิคการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน พื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ ม.2 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ นางสาวนฤพร เพ็ชสังฆาต แม่เปิน นครสวรรค์ 2017-06-27-09:53:10
109 เทคนิคการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน พื้นที่บ้านคลองเจริญ ม.1 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ นางสาวนฤพร เพ็ชสังฆาต แม่เปิน นครสวรรค์ 2017-06-27-09:47:34
110 การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน โดยทีมสนับสนุนสัมมาชีพชุมชน นางสาวศรัณยา คำดี ชุมแสง นครสวรรค์ 2017-06-26-21:53:47
111 เทคนิคส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน ม.6 บ้านทุ่งไก่เถื่อน ต.อ่างทอง นางเฉลา มาสง่า บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 2017-06-26-20:19:29
112 เทคนิคส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน ม.3 บ้านอ่างทอง ต.อ่างทอง นางเฉลา มาสง่า บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 2017-06-26-20:17:52
113 เทคนิคส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน ม.5 บ้านใหม่ ต.ตาขีด นางเฉลา มาสง่า บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 2017-06-26-20:15:40
114 การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนโดยการเป็นพี่เลี้ยง (บ้านเนินสว่างพัฒนา ม.15 ต.เขาชนกัน) นางสาวพัชชา เชิญขวัญ แม่วงก์ นครสวรรค์ 2017-06-26-16:17:12
115 การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนโดยการเป็นพี่เลี้ยง (บ้านใหม่ราชสีมา ม.14 ต.เขาชนกัน) นางสาวพัชชา เชิญขวัญ แม่วงก์ นครสวรรค์ 2017-06-26-16:15:58
116 การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนโดยการเป็นพี่เลี้ยง (บ้านหนองไผ่ ม.9 ต.เขาชนกัน) นางสาวพัชชา เชิญขวัญ แม่วงก์ นครสวรรค์ 2017-06-26-16:14:36
117 การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนโดยการเป็นพี่เลี้ยง (บ้านวังชุมพร ม.7 ต.เขาชนกัน) นางสาวพัชชา เชิญขวัญ แม่วงก์ นครสวรรค์ 2017-06-26-16:13:20
118 การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนโดยการเป็นพี่เลี้ยง (บ้านเนินใหม่ ม.5 ต.เขาชนกัน) นางสาวพัชชา เชิญขวัญ แม่วงก์ นครสวรรค์ 2017-06-26-16:11:49
119 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน(บ้านบุ่งผักหนาม ม.25 ต.แม่เล่ย์) ว่าที่ร้อยตรีวินัย ดอกจอก แม่วงก์ นครสวรรค์ 2017-06-26-16:08:54
120 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน (บ้านคลองแบ่ง ม.4 ต.แม่เล่ย์) ว่าที่ร้อยตรีวินัย ดอกจอก แม่วงก์ นครสวรรค์ 2017-06-26-16:07:04
121 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน(บ้านหินดาด ม.1 ต.แม่เล่ย์) ว่าที่ร้อยตรีวินัย ดอกจอก แม่วงก์ นครสวรรค์ 2017-06-26-16:05:01
122 การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน ม.10 ต.หนองตางู นายลือชัย โชคพล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 2017-06-26-14:45:30
123 เทคนิคการสร้างสัมมาชีพชุมชนให้เกิดความมั่นคง ม.4 ต.บึงปลาทู นายลือชัย โชคพล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 2017-06-26-14:44:30
124 เทคนิคการสร้างสัมมาชีพชุมชนให้เกิดความมั่นคง และมีความยั่งยืน ม.11 ต.ตาสัง นางประภาวดี หมื่นพวง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 2017-06-26-14:43:40
125 พัฒนากรกับกระบวนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ ม.6 ต.ตาสัง นางประภาวดี หมื่นพวง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 2017-06-26-14:42:59
126 การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน ม.4 ต.หูกวาง นางประภาวดี หมื่นพวง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 2017-06-26-14:42:17
127 การสร้างสัมมาชีพชุมชนให้เกิดความมั่นคง ม.3 ต.หูกวาง นางประภาวดี หมื่นพวง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 2017-06-26-14:41:40
128 การพัฒนากับกระบวนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ ม. 2 ต.หูกวาง นางประภาวดี หมื่นพวง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 2017-06-26-14:40:57
129 กระบวนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ ม.1 ต.หูกวาง นางประภาวดี หมื่นพวง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 2017-06-26-14:40:14
130 เทคนิคการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชน นางอรัญญา คำไพเราะ โกรกพระ นครสวรรค์ 2017-06-26-12:32:57
131 กระบวนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน(บ้านหนองไก่หล่อ ม.9 ต.พรหมนิมิต) นายวีรชาติ พูลเหลือ ตาคลี นครสวรรค์ 2017-06-26-10:43:17
132 กระบวนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน(บ้านกกกว้าว ม.8 ต.พรหมนิมิต) นายวีรชาติ พูลเหลือ ตาคลี นครสวรรค์ 2017-06-26-10:41:20
133 กระบวนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน(บ้านโพธิ์คอย ม.7 ต.พรหมนิมิต) นายวีรชาติ พูลเหลือ ตาคลี นครสวรรค์ 2017-06-26-10:39:19
134 กระบวนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน(บ้านหนองหญ้ารังกา ม.6 ต.พรหมนิมิต) นายวีรชาติ พูลเหลือ ตาคลี นครสวรรค์ 2017-06-26-10:36:18
135 กระบวนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน(บ้านหนองโนน ม.5 ต.พรหมนิมิต) นายวีรชาติ พูลเหลือ ตาคลี นครสวรรค์ 2017-06-26-10:33:55
136 กระบวนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน(บ้านคลองแปด ม.4 ต.พรหมนิมิต) นายวีรชาติ พูลเหลือ ตาคลี นครสวรรค์ 2017-06-26-10:03:18
137 กระบวนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน(บ้านสะพานสอง ม.3 ต.พรหมนิมิต) นายวีรชาติ พูลเหลือ ตาคลี นครสวรรค์ 2017-06-26-09:58:05
138 กระบวนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน(บ้านสะพานสาม ม.2 ต.พรหมนิมิต) นายวีรชาติ พูลเหลือ ตาคลี นครสวรรค์ 2017-06-26-09:53:24
139 กระบวนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน(บ้านบ่อดินขาว ม.1 ต.พรหมนิมิต) นายวีรชาติ พูลเหลือ ตาคลี นครสวรรค์ 2017-06-26-09:48:44
140 กระบวนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน(บ้านสันติสุข ม.11 ต.จันเสน) นายวีรชาติ พูลเหลือ ตาคลี นครสวรรค์ 2017-06-26-09:44:25
141 กระบวนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน(บ้านหนองถ้ำวัว ม.4 ต.จันเสน) นายวีรชาติ พูลเหลือ ตาคลี นครสวรรค์ 2017-06-26-09:41:21
142 กระบวนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน(บ้านดงมัน ม.3 ต.จันเสน) นายวีรชาติ พูลเหลือ ตาคลี นครสวรรค์ 2017-06-26-09:28:23
143 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(บ้านตะแบกงามใต้ ม.14 ต.วังซ่าน) นางสาวศศิลักษณ์ คล้ายวิมุติ แม่วงก์ นครสวรรค์ 2017-06-25-17:01:04
144 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(บ้านทุ่งสาคร ม.13 ตงวังซ่าน) นางสาวศศิลักษณ์ คล้ายวิมุติ แม่วงก์ นครสวรรค์ 2017-06-25-16:59:28
145 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(บ้านคลองม่วงใต้ ม.12 ต.วังซ่าน) นางสาวศศิลักษณ์ คล้ายวิมุติ แม่วงก์ นครสวรรค์ 2017-06-25-16:57:45
146 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(บ้านเนินดินทราย ม.11 ต.วังซ่าน) นางสาวศศิลักษณ์ คล้ายวิมุติ แม่วงก์ นครสวรรค์ 2017-06-25-16:56:05
147 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(บ้านธารมะยม ม.10 ต.วังซ่าน) นางสาวศศิลักษณ์ คล้ายวิมุติ แม่วงก์ นครสวรรค์ 2017-06-25-16:54:29
148 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(บ้านวังป่าใหญ่ ม.9 ต.วังซ่าน) นางสาวศศิลักษณ์ คล้ายวิมุติ แม่วงก์ นครสวรรค์ 2017-06-25-16:53:02
149 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(บ้านคลองม่วง ม.8 ต.วังซ่าน) นางสาวศศิลักษณ์ คล้ายวิมุติ แม่วงก์ นครสวรรค์ 2017-06-25-16:51:25
150 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(บ้านวัด ม.7 ต.วังซ่าน) นางสาวศศิลักษณ์ คล้ายวิมุติ แม่วงก์ นครสวรรค์ 2017-06-25-16:49:45
151 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(บ้านตะกรุด ม.5 ต.วังซ่าน) นางสาวศศิลักษณ์ คล้ายวิมุติ แม่วงก์ นครสวรรค์ 2017-06-25-16:46:04
152 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(บ้านคลองสำราญ ม. 4 ต.วังซ่าน) นางสาวศศิลักษณ์ คล้ายวิมุติ แม่วงก์ นครสวรรค์ 2017-06-25-16:44:33
153 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(บ้านตะเคียนงาม ม.3 ต.วังซ่าน) นางสาวศศิลักษณ์ คล้ายวิมุติ แม่วงก์ นครสวรรค์ 2017-06-25-16:42:50
154 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านเปราะ ม.2 ต.วังซ่าน) นางสาวศศิลักษณ์ คล้ายวิมุติ แม่วงก์ นครสวรรค์ 2017-06-25-16:40:29
155 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(บ้านหนองอ้ายสา ม.6 ต.แม่วงก์) นางสาวศศิลักษณ์ คล้ายวิมุติ แม่วงก์ นครสวรรค์ 2017-06-25-16:37:55
156 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านกระทุ่มทอง ม.1 ต.แม่วงก์) นางสาวศศิลักษณ์ คล้ายวิมุติ แม่วงก์ นครสวรรค์ 2017-06-25-16:36:49
157 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านวังซ่าน ม.1 ต.วังซ่าน) นางสาวศศิลักษณ์ คล้ายวิมุติ แม่วงก์ นครสวรรค์ 2017-06-25-16:35:42
158 พัฒนากรกับกระบวนการขับเคลื่อนสัมมาชีพให้ประสบความสำเร็จ นายสิทธิเดช กลิ่นเฟื่อง ตากฟ้า นครสวรรค์ 2017-03-28-11:20:04
159 การส่งเสริมทีมวิทยากรสัมมาชีพในชุมชน นายอุบล เมืองพรม ชุมตาบง นครสวรรค์ 2017-03-25-14:16:06
160 การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน นายอนุชา ลิขิตพงค์ธร ไพศาลี นครสวรรค์ 2017-03-24-15:56:50
161 เทคนิคส่งเสริมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน นางชนิตา พารเวียไอเนน หนองบัว นครสวรรค์ 2017-03-23-15:56:14
162 พัฒนากรกับการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน นางสาวปิยะวัลย์ ใจสูงเนิน ลาดยาว นครสวรรค์ 2017-03-23-13:53:12
163 เทคนิคส่งเสริมสัมมาชีพ นางสาวนัฎธนา สัตย์กุศล โกรกพระ นครสวรรค์ 2017-03-21-13:59:33
164 ส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน นางสาวรัชดาวรรณ หิรัยยวง โกรกพระ นครสวรรค์ 2017-03-21-13:40:13
165 พัฒนากรขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน นางสาวกมนนุช ดำประเสริฐ ท่าตะโก นครสวรรค์ 2017-03-21-13:22:13

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา