ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

thumb1

สนง.พัฒนาชุมชน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เตรียมความพร้อมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้

สนง.พัฒนาชุมชน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เตรียมความพร้อมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดการประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกปราชญ์ชุมชน(ด้านอาชีพ)หมู่บ้านละ 5-10 คน และครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 20 ครัวเรือน รวมจำนวน 12 หมู่บ้าน


ตลาดสัมมาชีพ :

ฐานข้อมูลผิดพลาด

ลองอีกครั้ง ถ้าเกิดการผิดพลาดอีกครั้ง ให้แจ้งผู้ดูแลระบบด้วย