เทคนิคส่งเสริมสัมมาชีพ

การเลี้ยงผึ้ง

โดย : นางฝีหม้า ไมหมาด ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน วันที่ : 2017-11-08-16:12:23

ที่อยู่ : 9/8 ม.3 ต.หล่อยูง

ความเป็นมา / แรงบันดาลใจ / เหตุผลที่ทำ ->

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการสร้างอาชีพให้กับประชาชนเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ สร้างความสุขให้กับประชาชนในระดับฐานราก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วทุ่ง จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน

วัตถุประสงค์ ->

๑. บรรยายให้ความรู้ในอาชีพที่ต้องการ

๒. สาธิตให้ดู

๓. ให้ลงมือทำ

วัตถุดิบ (ถ้ามี) ->

๑. ติดตามให้การสนับสนุนหลังการฝึก

๒. หาช่องทางการตลาดให้ผู้ฝึก

อุปกรณ์ ->

กระบวนการ/ขั้นตอน->

ข้อพึงระวัง ->

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดเลย
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา