ความรู้สัมมาชีพชุมชน

การทำปุ๋ยชีวภาพ

โดย : นางตุ๊ พันยา วันที่ : 2018-03-30-09:33:12

ที่อยู่ : บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองหญ้าปล้อง

ความเป็นมา / แรงบันดาลใจ / เหตุผลที่ทำ ->

เนื่องจากปัจจุบันการใช้สารเคมีมีความสิ้นเปลืองและเป็นอันตราย

วัตถุประสงค์ ->

ลดต้นทุนการผลิต

วัตถุดิบ (ถ้ามี) ->

 

 

อุปกรณ์ ->

กระบวนการ/ขั้นตอน->

ข้อพึงระวัง ->

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดเลย
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา