ความรู้สัมมาชีพชุมชน

ปลูกผักคึ่นช่าย

โดย : นายหนูแดง คุณโพธิ์ วันที่ : 2018-03-30-09:32:31

ที่อยู่ : บ้านลาด หมู่ที่ 7 ตำบลโคกขมิ้น

ความเป็นมา / แรงบันดาลใจ / เหตุผลที่ทำ ->

ผักคึ่นช่าย เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีราคาสูง การกระจายให้คนในชุมชนเป็นสิ่งที่จะสร้างรายได้ให้มั่นคง

วัตถุประสงค์ ->

วัตถุดิบ (ถ้ามี) ->

อุปกรณ์ ->

กระบวนการ/ขั้นตอน->

ข้อพึงระวัง ->

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดเลย
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา