ความรู้สัมมาชีพชุมชน

การถักเสื้อไหมพรม

โดย : นางพิมใจ กลางเสนา วันที่ : 2018-03-30-09:26:07

ที่อยู่ : บ้านวังกกเดื่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหญ้าปล้อง

ความเป็นมา / แรงบันดาลใจ / เหตุผลที่ทำ ->

เนื่องจากจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีอากาศหนาวเย็น และการทำเสื้อจากไหมพรมเป็นการทำให้ร่างกายอบอุ่นและเป็นที่ต้องการของประชาชน

วัตถุประสงค์ ->

เป็นรายได้เสริม

วัตถุดิบ (ถ้ามี) ->

ไหมพรม เข็ม

อุปกรณ์ ->

เครื่องทอไหมพรม

กระบวนการ/ขั้นตอน->

๑.นำไหมพรมที่เป็นกำมาเข็นเป็นก้อน 

๒.ออกแบบเสื้อ และขนาด ที่จะทอ

ข้อพึงระวัง ->

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดเลย
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา