ความรู้สัมมาชีพชุมชน

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์

โดย : นายปฎัก คุณโพธิ์ วันที่ : 2018-03-30-09:33:37

ที่อยู่ : บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขมิ้น

ความเป็นมา / แรงบันดาลใจ / เหตุผลที่ทำ ->

การเลี้ยงปลาดุก ซึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจ หากบ้านที่ไม่มีพื้นที่ก็ทำได้ยาก จึงได้คิดค้นการเลี้ยงในพื้นที่จำกัด คือการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์

วัตถุประสงค์ ->

วัตถุดิบ (ถ้ามี) ->

อุปกรณ์ ->

กระบวนการ/ขั้นตอน->

ข้อพึงระวัง ->

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดเลย
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา