ความรู้สัมมาชีพชุมชน

การเลี้ยงปลานิล

โดย : นายสุเทพ บุญเกื้อ วันที่ : 2018-03-30-09:25:50

ที่อยู่ : บ้านขอนยาง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกขมิ้น

ความเป็นมา / แรงบันดาลใจ / เหตุผลที่ทำ ->

ปลานิลเป็นสัตว์เศรษฐกิจ และเป็นที่นิยมของคนทั่วไป 

วัตถุประสงค์ ->

วัตถุดิบ (ถ้ามี) ->

อุปกรณ์ ->

กระบวนการ/ขั้นตอน->

ข้อพึงระวัง ->

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดเลย
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา