เทคนิคส่งเสริมสัมมาชีพ

ขนมกะหรี่ปั๊บ

โดย : นางทัศนีย์ ยะเด็น ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน วันที่ : 2017-11-08-15:52:33

ที่อยู่ : 57/12 ม.14 ต.โคกกลอย

ความเป็นมา / แรงบันดาลใจ / เหตุผลที่ทำ ->

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการสร้างอาชีพให้กับประชาชนเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ สร้างความสุขให้กับประชาชนในระดับฐานราก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วทุ่ง จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน

วัตถุประสงค์ ->

๑. บรรยายให้ความรู้ในอาชีพที่ต้องการ

๒. สาธิตให้ดู

๓. ให้ลงมือทำ

วัตถุดิบ (ถ้ามี) ->

๑. ติดตามให้การสนับสนุนหลังฝึก

๒. หาช่องทางการตลาดให้ผู้ฝึก

อุปกรณ์ ->

กระบวนการ/ขั้นตอน->

ข้อพึงระวัง ->

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดเลย
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา