ความรู้สัมมาชีพชุมชน

# ชื่อความรู้ เจ้าของความรู้ อำเภอ จังหวัด วันที่สร้าง

ติดต่อ

กลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน  สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-2141-6150 , 27 โทรสาร โทรสาร 0-2143-8912 ,13 ,19 Email: info@cdd.go.th Website: www.cdd.go.th

(ในความร่วมมือการปรับปรุงข้อมูลระหว่าง กลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน และ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน)