เทคนิคส่งเสริมสัมมาชีพ

# ชื่อความรู้ เจ้าของความรู้ อำเภอ จังหวัด วันที่สร้าง
1 เทคนิคการพัฒนาครัวเรือนสัมมาชีพด้วยระบบการบริหารจัดการข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. นางสาวแสงตะวัน เอี่ยมศุก บางระจัน สิงห์บุรี 2017-03-30-15:39:05
2 เทคนิคการสร้างทีมวิทยากรแกนนำสัมมาชีพชุมชนที่ประสบความสำเร็จ นางสาวภัณฑิราภา สุขเสริม อินทร์บุรี สิงห์บุรี 2017-03-30-15:36:12
3 การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้าน นายจงกล เขตการณ์ บางระจัน สิงห์บุรี 2017-03-30-13:39:08
4 แกนนำสัมมาชีพชุมชนสามารถสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP นางดวงรัตน์ ฤกษ์ดี พรหมบุรี สิงห์บุรี 2017-03-30-13:04:37
5 เทคนิคการสร้างวิทยากรแกนนำสัมมาชีพชุมชน/หมู่บ้าน นายธนพันธ์ พันธุ์น้อยกุล ท่าช้าง สิงห์บุรี 2017-03-29-16:28:05
6 สัมมาชีพชุมชน นายอานนท์ บ่ายเที่ยง เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 2017-03-29-15:33:20
7 การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นายณัฐพล เที่ยงธรรม อินทร์บุรี สิงห์บุรี 2017-03-28-14:18:39
8 การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การวัดความสุขมวลรวม สิบเอก อัศวิน เนียมคำ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 2017-03-28-14:04:51
9 เทคนิคการให้ความรู้แก่วิทยากรชุมชน นางสาวดวงรัตน์ ช้างเนียม อินทร์บุรี สิงห์บุรี 2017-03-27-23:40:58
10 พัฒนาความรู้สู่สัมมาชีพชุมชน นางสาววิภาพร สว่างแจ้ง เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 2017-03-27-15:58:18
11 : พัฒนาความรู้สู่สัมมาชีพชุมชน นายณรงค์ ชาญใบพัด เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 2017-03-27-15:51:25
12 เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน นางสาวสมสุข บุณยรัตนกลิน พรหมบุรี สิงห์บุรี 2017-03-27-10:38:33
13 “เทคนิคการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนเป็นต้นทาง สู่ความสำเร็จในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” นายสมจิต มะเดื่อ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 2017-03-23-17:29:48
14 “ เทคนิคการสร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน สู่ความสำเร็จในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” นางสรัญญา แก้วประเทือง ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 2017-03-23-17:27:14
15 เทคนิคการสร้างวิทยากรแกนนำสัมมาชีพชุมชน/หมู่บ้าน สู่ความสำเร็จในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง นางสาวพรทิพย์ แก้วประพล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 2017-03-23-17:22:38

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา