โดย :
นางอ้อมจิต ลือวัฒนานนท์
2017-04-07-12:59:38
image1

เนื่องจากสัมมาชีพชุมชนในบ้านหนองสาหร่ายได้มีการเพาะปลูกเห็ดฟางเป็นจำหน่ายมาก ทำให้ราคาตกตำ่ จึงได้มีผู้นำสร้างโครงการต่อยอดเพื่อที่จะให้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยมีการศึกษาและหาแนวทางการเพาะปลูกเห็นโคนน้อย ซึ่งเป็นเห็ดที่มีใหม่ในพื้นที่จะสร้างให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ราคาในปัจจุบัน กิโลกรัมละ 120 บาท

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา