โดย :
อ้อมจิต ลือวัฒนานนท์
2017-06-22-10:52:25
image1

ทีมสนับสนุนและขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอำเภอ ได้ออกติดตามการเลี้ยงกบของสัมมาชีพชุมชนบ้านเหล่ากลาง ม.11 ต.เชียงเครือ

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา