โดย :
นางอ้อมจิต ลือวัฒนานนท์
2017-04-07-12:55:26
image1

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกาฬสินธืุ ได้จัดตลาดนัดคนสัมมาชีพชุมชน ตำบลหัวยโพธิ์  เพื่อให้สัมมาชีพชุมชนได้นำสินค้า/ผลิตภัณฑ์ มาแสดงและจำหน่าย หน้าเทศบาลตำบลห้วยโพธ์ิ์

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา