โดย :
น.ส.ปัทมา พนิตกุล
2017-04-02-21:32:17
image1

@ฆ้องชัย สัมมาชีพบ้านดอนแคน ม.2 ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย "กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ"

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา