โดย :
ทัศนีย์ นนทมาตย์
2017-03-29-20:52:47
image1

24 มีนาคม 2560 พ.อ.อ.พีระพงษ์ ภักดีรักษา พัฒนาการอำเภอดอนจาน นางอุไรวรรณ วังภูสิทธิ์ พัฒนากรประจำตำบลดอนจาน พร้อมทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอำเภอ ออกติดตามสัมมาชีพ บ้านด่านแต้ ม.5 ตำบลดอนจาน แยกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทอเสื้อกกลายขิต และกลุ่มจักสานพลาสติก และสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มโดยได้ลงทะเบียนที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนจาน

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา