โดย :
นางอ้อมจิต ลือวัฒนานนท์
2017-03-17-17:23:14
image1

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ  ออกติดตามครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนบ้านคำเม็ก  หมู่ที่ 4  ตำบลไผ่ ซึ่งสัมมาชีพได้ดำเนินการฝึกอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดขอนขาว และสัมมาชีพระดับหมู่บ้านได้ดำเนินการเป็นอาชีพต่อไป

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา