โดย :
อ้อมจิต ลือวัฒนานนท์
2017-06-22-10:38:12
image1

ทีมสนับสนุนขับเคลื่อนสัมมาชีพระดับอำเภอ ได้ออกติดตามสัมมาชีพชุมชนบ้านโนนศาลา  หมู่ที่ 13 ตำบลภูดิน ซึ่งสัมมาชีพชุมชนได้ทำการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา