โดย :
ทัศนีย์ นนทมาตย์
2017-03-17-17:20:58
image1

@ห้วยเม็ก 27 ก.พ. 60 ติดตามการดำเนินงานของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนบ้านหนองแวงดง ม.12 ต.ห้วยเม็ก ได้ร่วมกันดำเนินการเพาะเห็ดฟาง ตามโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน #กิจกรรมที่3 ฝึกปฏิบัติในครัวเรือน/กลุ่ม

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา