โดย :
อ้อมจิต ลือวัฒนานนท์
2017-05-17-10:04:59
image1

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน บ้านโคกล่าม ม.3 ต.ไผ่ ออกติดตามการดำเนินงานของสัมมาชีพชุมชน ในการเลี้ยงไก่พันธ์ุพื้นเมือง

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา