โดย :
อ้อมจิต ลือวัฒนานนท์
2017-03-17-17:20:38
image1

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกาฬสินธืุ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน บ้านดอนสนวน หมู่ที่ 9 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาใสินธ์ุ

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา