โดย :
นางสำราญ เพิ่มสิน
2017-05-06-21:37:21
image1

หลังจากที่ปราช์ญ์สัมมาชีพชุมชนได้อบรมสัมมาชีพแล้วได้มีการฝึกปฏิบัติทำน้ำยาเอนกประสงค์ตามโครงการ

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา