โดย :
นางสาวสุภนิช กำจัด
2017-06-29-12:07:50
image1

วันที่  27  มิถุนายน  2560  นางพจนี  ผ่องใส  พัฒนาการอำเภอวังหิน
พร้อมด้วย  นางสาวสุภนิช  กำจัด  อาสาพัฒนา ออกติดตามความก้าวหน้า
กลุ่มเลี้ยงปลาสัมมาชีพชุมชนบ้านหนองม้า  หมู่ที่  12  ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน
จังหวัดศรีสะเกษ 

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา