โดย :
นายวรวุฒิ สุขสนอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
2020-10-29-11:50:59
image1

สนง.พัฒนาชุมชน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เตรียมความพร้อมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดการประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกปราชญ์ชุมชน(ด้านอาชีพ)หมู่บ้านละ 5-10 คน และครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 20 ครัวเรือน รวมจำนวน 12 หมู่บ้าน

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดลพบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา