โดย :
นายวรวุฒิ สุขสนอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
2019-10-21-10:25:25
image1

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบางงา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพสตรีด้านการผลิตและการจำหน่ายสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก งบอุดหนุน ณ ศาลาวัดโคกแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลบางงา จำนวน 2 วัน เพื่อสาธิตและลงมือปฏิบัติจริงการทำอาหาร และเรียนรู้การจำหน่ายสินค้าในระบบออนไลน์ (ฝึกปฏิบัติ) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 80 คน เพื่อฝึกอบรมเพิ่มความรู้ การบริหารจัดการกลุ่ม มีทักษะสตรี ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ นำความรู้ไปประกอบอาชีพ ลดภาระค่าใช้จ่ายและสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดลพบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา