โดย :
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วง
2018-02-09-14:48:27
image1

วันนี้ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วง มอบหมายให้นายธีรสิทธิ์ สีขัดเคล้า พัฒนากรผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชตาม ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านเขาลำแพน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยปราชญ์ชุมชนแนะนำความรู้ด้านอาชีพแก่ครัวเรือนสัมมาชีพ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อเพิ่มผลิตผลด้วยนำ้หมักจุลินทรีย์ ให้เกิดรายได้

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดลพบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา