โดย :
jumruan
2018-01-29-21:55:47
image1

วันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำสนธิ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการปลูกกล้วยหอมทองและการทำเกษตรผสมผสานและการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้แก่กลุ่มสัมมาชีพบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 1 ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี ตามโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน(หมู่บ้านใหม่) ณ สวนเศรษฐกิจพอเพียง คุณสนิท  โสภาแจ้ง ม.6 ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดลพบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา