• darkblurbg

วิสัยทัศน์

ชุมชนเข้มแข็ง อยู่เย็นเป็นสุข พึ่งตนเองได้...

พันธกิจ

ส่งเสริมและพัฒนาผู้นำ องค์กร และเครือข่ายองค์กร, พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการชุมชน, พัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถชุมชน และพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร...

ทะเบียนศูนย์เรียนรู้ชุมชน

สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ได้ดำเนินการปรับฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้เป็นปัจจุบันตามที่จังหวัดได้แจ้งแล้วนั้น...

ข้อมูลปราชญ์ชุมชน

นายวีระพงษ์ จันทร์เสถียร

วิชาชีพ :
ความเชี่ยวชาญ : เลี้ยงไก่ไข่
ตำบล สามตำบล อำเภอ จุฬาภรณ์
จังหวัด นครศรีธรรมราช

นางสาววิไลวรรณ จันทขันธ์

วิชาชีพ :
ความเชี่ยวชาญ : ขนมไทย
ตำบล ดอนมะโนรา อำเภอ บางคนที
จังหวัด สมุทรสงคราม

นายทวิศักดิ์ ห้องสีปาน

วิชาชีพ :
ความเชี่ยวชาญ : เลี้ยงไก่ไข่
ตำบล สามตำบล อำเภอ จุฬาภรณ์
จังหวัด นครศรีธรรมราช

นางพินโย มีชนะ

วิชาชีพ :
ความเชี่ยวชาญ : เลี้ยงไก่ไข่
ตำบล สามตำบล อำเภอ จุฬาภรณ์
จังหวัด นครศรีธรรมราช

ยินดีต้อนรับสู่ ปราชญ์ชุมชน

สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท รูปแบบและแนวทางในการเสริมสร้างความสามารถของประชาชน ผู้นำชุมชน องค์การชุมชนและเครือข่ายองค์การชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน รูปแบบ วิธีการประเมินรับรองมาตรฐานผู้นำชุมชน องค์การชุมชน เครือข่ายองค์การชุมชนและชุมชน ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ การจัดทำ แผนชุมชนและการดำเนินกิจกรรมโดยชุมชน ประสานงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชุมชนตามความรับผิดชอบของส่วนราชการ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  • กลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนและอาสาสมัครชุมชน
  • กลุ่มงานพัฒนาองค์การชุมชนและเครือข่ายองค์การชุมชน
  • กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน
  • กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการความรู้ชุมชน

 

ภาพถ่ายจากกิจกรรมล่าสุด