• darkblurbg

วิสัยทัศน์

ชุมชนเข้มแข็ง อยู่เย็นเป็นสุข พึ่งตนเองได้...

พันธกิจ

ส่งเสริมและพัฒนาผู้นำ องค์กร และเครือข่ายองค์กร, พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการชุมชน, พัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถชุมชน และพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร...

ทะเบียนศูนย์เรียนรู้ชุมชน

สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ได้ดำเนินการปรับฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้เป็นปัจจุบันตามที่จังหวัดได้แจ้งแล้วนั้น...

ข้อมูลปราชญ์ชุมชน

นางนางสาวฉวีวรรณ สมบูรณ์

วิชาชีพ :
ความเชี่ยวชาญ : แพทย์แผนไทย
ตำบล ทะเลทรัพย์ อำเภอ ปะทิว
จังหวัด ชุมพร

นายวิชัย ทวีมวล

วิชาชีพ :
ความเชี่ยวชาญ : ทำนา
ตำบล วังบาล อำเภอ หล่มเก่า
จังหวัด เพชรบูรณ์

นายสมชาย วิชัยดิษฐ์

วิชาชีพ :
ความเชี่ยวชาญ : ปลูกผัก
ตำบล เขาขาว อำเภอ ทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช

นายวิชัย ชำนาญแทน

วิชาชีพ :
ความเชี่ยวชาญ : กล้วยฉาบ
ตำบล เขาทะลุ อำเภอ สวี
จังหวัด ชุมพร

ยินดีต้อนรับสู่ ปราชญ์ชุมชน

สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท รูปแบบและแนวทางในการเสริมสร้างความสามารถของประชาชน ผู้นำชุมชน องค์การชุมชนและเครือข่ายองค์การชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน รูปแบบ วิธีการประเมินรับรองมาตรฐานผู้นำชุมชน องค์การชุมชน เครือข่ายองค์การชุมชนและชุมชน ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ การจัดทำ แผนชุมชนและการดำเนินกิจกรรมโดยชุมชน ประสานงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชุมชนตามความรับผิดชอบของส่วนราชการ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  • กลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนและอาสาสมัครชุมชน
  • กลุ่มงานพัฒนาองค์การชุมชนและเครือข่ายองค์การชุมชน
  • กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน
  • กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการความรู้ชุมชน

 

ภาพถ่ายจากกิจกรรมล่าสุด