สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท รูปแบบและแนวทางในการเสริมสร้างความสามารถของประชาชน ผู้นำชุมชน องค์การชุมชนและเครือข่ายองค์การชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน รูปแบบ วิธีการประเมินรับรองมาตรฐานผู้นำชุมชน องค์การชุมชน เครือข่ายองค์การชุมชนและชุมชน ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ การจัดทำ แผนชุมชนและการดำเนินกิจกรรมโดยชุมชน ประสานงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชุมชนตามความรับผิดชอบของส่วนราชการ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  • กลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนและอาสาสมัครชุมชน
  • กลุ่มงานพัฒนาองค์การชุมชนและเครือข่ายองค์การชุมชน
  • กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน
  • กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการความรู้ชุมชน