กลับไปหน้าค้นหา

นายสมชาย วิชัยรุ่งเรือง

 • Facebook ID: -
 • Line ID: -
 • Email: -
 • รหัสประชาชน: 3810100230358 */ ?>

ที่อยู่ 112 หมู 5 ตำบล : นาบินหลา อำเภอ : เมืองตรัง จังหวัด: ตรัง
โทรศัพท์ : 081-0906641
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ประวัติ :

การปลูกปาล์มน้ำมันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของครอบครัว  นอกจากการปลูกยางพารา  เนื่องจากปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็วโดยเริ่มให้ผลผลิตเมื่ออายุได้ 2 ปี ขึ้นไป  จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย  


ความสำเร็จ :

1. การเลือกต้นพันธุ์ปาล์ม                                2. การเลือกพื้นที่ปลูก                                3. ปริมาณผลผลิตที่ได้รับ4. รายได้จากการขายจำหน่ายผลผลิตเพิ่มขึ้น5. ความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ปลูกยางพารา


ความชำนาญ : ปลูกปาล์มน้ำมัน


ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน

 • การปลูกปาล์มน้ำมันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของครอบครัว  นอกจากการปลูกยางพารา  เนื่องจากปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็วโดยเริ่มให้ผลผลิตเมื่ออายุได้ 2 ปี ขึ้นไป  จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย  

 • 1. วางแนวปลูกให้มีระยะห่างระหว่างแถว 9*9 เมตร                                  2. ขุดหลุมปลูกให้มีขนาดกว้างกว่าถุงต้นกล้าเล็กน้อย  โดยให้หลุมปลูกมีลักษณะเป็นรูปตัวยู หรือทรงกระบอกและควรแยกดินบนออกจากดินล่าง  รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยฟอสเฟส (0-3-0) 250 – 500 กรัม/หลุม                                  3. ต้นกล้าน้ำมันที่นำมาปลูกควรเป็นต้นกล้าที่มีอายุมากกว่า 10 เดือน  ซึ่งมีลักษณะต้นแข็งแรง สมบูรณ์  สูงจากดินในถุงประมาณ 100 – 150 ซม. มีใบย่อยไม่ต่ำกว่า 9 ใบ และควรซื้อมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้                                  4. นำถุงพลาสติกออก(ขณะเอาออกควรระวังอย่าให้ตุ้มดินแตกโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้ต้นกล้าชะงักการเจริญเติบโตได้) แล้วประคองต้นกล้าลงวางในหลุมอย่างระมัดระวัง                                  5. นำดินชั้นบนที่แยกไว้ขณะขุดหลุม  กลบตามลงไปก่อนจากนั้นจึงตามด้วยดินชั้นล่าง                                  6. การที่จะทำให้ปาล์มน้ำมันโตดี มีผลผลิตภายใน  1 ปี (หลังปลูก) อยู่ที่การกลบดินให้มี  ลักษณะเป็นแอ่งกระทะ                                   - 2  -                                                             7. การรดน้ำให้ปุ๋ย  การให้ปุ๋ยจะโรยให้บริเวณขอบรอบนอกของแอ่งกระทะ เมื่อฝนตกหรือรดน้ำ น้ำจะช่วยชะให้ปุ๋ยค่อย ๆ ไหลลงไปหาต้นปาล์มที่อยู่ตรงกลาง  ด้วยลักษณะการกลบหลุมให้เป็นแอ่งกระทะดังกล่าว  จะช่วยทำให้รากชอนไชออกมาเป็นวงกว้าง  เมื่อมีการให้ปุ๋ยในลักษณะที่รากจะวิ่งหาปุ๋ยที่อยู่ขอบรอบนอก  ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้ต้นปาล์มแข็งแรง โตเร็ว  ลำต้นใหญ่และสามารถให้ผลผลิตได้ภายใน 1 ปี (หลังปลูก)

 • 1. การเลือกต้นพันธุ์ปาล์ม                                  2. การเลือกพื้นที่ปลูก                                  3. ปริมาณผลผลิตที่ได้รับ  4. รายได้จากการขายจำหน่ายผลผลิตเพิ่มขึ้น  5. ความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ปลูกยางพารา

 • 1. โรคใบไหม้ พบมากในระยะต้นกล้าหากรุนแรงทำให้ต้นกล้าถึงตายได้  2. โรคก้านทางใบบิด พบในต้นปาล์มน้ำมันอายุ 1-3 ปี หลังจากนำลงปลูกในแปลง มีผลให้  การเจริญเติบโตของต้นปาล์มน้ำมันหยุดชะงัก  3. โรคยอดเน่า ระบาดมากในฤดูฝน เข้าทำลายต้นปาล์มน้ำมันตั้งแต่ในระยะกล้า แต่ส่วน  ใหญ่มักจะพบโรคนี้กับต้นปาล์มน้ำมัน อายุ 1-3 ปี ทำให้ใบยอดทั้งใบเน่าแห้งเป็นสีน้ำตาลแดง สามารถดึงหลุดออกมาได้ง่าย  4. โรคทะลายเน่าทำลาย ผลปาล์มก่อนที่จะสุก ระบาดมากในฤดูฝน ที่มีความชื้นสูง ทำให้  เปอร์เซ็นต์กรดไขมันอิสระเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพในการให้น้ำมันน้อยลง  5. โรคลำต้นเน่า พบมากกับต้นปาล์มน้ำมันที่มีอายุมาก ปัจจุบันพบระบาดมากกับต้นปาล์ม  อายุ 10-15 ปี  

 • -

 • ประกอบอาชีพเกษตรกรสวนยางพาราควบคู่กับสวนปาล์มน้ำมันมาเป็นเวลา 10  ปี