Video

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศพช.ลำปาง ดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)ชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คลิกดูรายละเอียดที่นี่

วันนี้ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่1/2561คลิกดูรายละเอียดที่นี่

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ-กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2561 เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานและแผนขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คลิกดูรายละเอียดที่นี่

 

Copyright © 2012. All Rights Reserved.