ความรู้สัมมาชีพชุมชน

การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ

โดย : นางเหลือ บุบพาที วันที่ : 2018-03-30-09:25:30

ที่อยู่ : บ้าน้ำอ้อม หมู่ที่ ๑ ตำบลวัสะพุง

ความเป็นมา / แรงบันดาลใจ / เหตุผลที่ทำ ->

ครัวเรือนมีค่าครองชีพสูง อาหารมีสารพิษ

วัตถุประสงค์ ->

เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ได้กินผักที่ปลอดสารพิษ ไม่มีโรค

วัตถุดิบ (ถ้ามี) ->

ปุ๋ยชีวภาพ/พันธ์ผัก

อุปกรณ์ ->

จอบ เสียม

กระบวนการ/ขั้นตอน->

เตรียมพื้นที่/ดิน

ข้อพึงระวัง ->

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดเลย
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา