ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-05-19-14:53:28 โดย : สพจ.เพชรบรณ์

<เพชรบูรณ์> สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองไผ่ ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านสัมมาชีพ จำนวน 9 หมู่บ้าน ในตำบลวังท่าดี จัดตลาดนัดสัมมาชีพชุมชน

18 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองไผ่ ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านสัมมาชีพ จำนวน 9 หมู่บ้าน ในตำบลวังท่าดี จัดตลาดนัดสัมมาชีพชุมชนในกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านกลาง ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

     ตลาดนัดสัมมาชีพชุมชน ประกอบด้วยสินค้าที่พี่น้องประชาชนตำบลวังท่าดีแต่ละหมู่บ้าน ผลิตออกมาตามความถนัดของตนเอง เช่น หน่อไม้

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ : 056729765
Email : cdd01_phet@hotmail.co.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เลขที่ 999 หมู่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

"เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔"

กรมการพัฒนาชุมชนได้มุ่งขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ทำให้มีความง่าย ท้าทาย และเป็นไปได้ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย นโยบายของรัฐบาล สถานการณ์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากรทุกคน ใช้เป็นกรอบทิศทางการปฏิบัติงาน โดยสามารถกำหนดรูปแบบ นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม และกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้ปี ๒๕๖๐ ขับเคลื่อนวาระกรมการพัฒนาชุมชน (Agenda) เพื่อมุ่งมั่นว่ากรมการพัฒนาชุมชน พร้อมขับเคลื่อน สัมมาชีพชุมชนเข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวไปสู่ “เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคง ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน   อย่างมีความสุข”