ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-06-29-21:56:40 โดย : รัชฎ์รมัย

สัมมาชีพรัษฎา >> จัดตั้งกลุ่มกล้วยกวน หมู่ที่ 9 ต.คลองปาง

นางเกษร แสงประสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอรัษฎา มอบหมายนางสาวมัชฌิมา โอฬารวิจิตรวงศ์ พัฒนากรประสานงาน ตำบลคลองปาง และตำบลหนองบัว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน กลุ่มกล้วยกวน หมู่ที่ 9 ตำบลคลองปาง ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านด่านสาย หมู่ที่ 9 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดตรัง
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ : 075218267
Email : cddtrang@gmail.com
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 3 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

เกี่ยวกับเรา

แหล่งรวบรวมข้อมูลปราชญ์ชุมชน องค์ความรู้ และผลิตภัณฑ์จากโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดตรัง  พื้นที่เป้าหมาย 266 หมู่บ้าน จาก 10 อำเภอ  85 ตำบล