การรับฟังความคิดเห็นการพิจารณา ทบทวนข้อกฏหมาย กรมการพัฒนาชุมชน

๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสาน
งานองค์การชุมชน พ.ศ.2551
>> คลิกดูรายละเอียด


๒.ระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการ
พัฒนาสตรี พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
>> คลิกดูรายละเอียด


๓.ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพชุมชน พ.ศ. 2548
>> คลิกดูรายละเอียด


๔.ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนิน
งานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ศ. 2555
>> คลิกดูรายละเอียด

สำหรับเจ้าหน้าที่