การรับฟังความคิดเห็นการพิจารณา ทบทวนข้อกฏหมาย กรมการพัฒนาชุมชน

ความเห็น / ข้อเสนอแนะ
ผู้ให้ความเห็น / ข้อเสนอแนะ
ระบุตัวเลขยืนยันตามภาพ