ความรู้สัมมาชีพชุมชน

image1

การปลูกผักสวนครัว

โดย : นายราตรี ศรีเมือง วันที่ : 2017-06-07-09:59:14

ที่อยู่ : 93/64 หมู่ 5 บ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ความเป็นมา / แรงบันดาลใจ / เหตุผลที่ทำ ->

          ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแทบทุกหลังคาเรือน เพื่อให้การปลูกผักสวนครัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และออกผลผลิตที่นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องถ่ายทอดความรู้การปลูกและการดูแลอย่างถูกวิธีจากเกษตรผู้เชี่ยวชาญ นอกจากเป็นเพิ่มความสามารถ
ในการเพาะปลูกในครัวเรือนแล้ว ยังเป็นการเชิญชวนให้ครัวเรือนลดรายจ่ายตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ ->

1. เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนด้วยการบริโภคผักสวนครัว
2. เพื่อส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวไว้บริโภค

วัตถุดิบ (ถ้ามี) ->

อุปกรณ์ ->

1. ต้นกล้าหรือเมล็ดผักสวนครัว
2. พื้นที่ปลูก
3. กระถางปลูกสำหรับกรณีที่ไม่มีพื้นที่ปลูกเฉพาะ
4. ดินสำหรับปลูกต้นไม้

กระบวนการ/ขั้นตอน->

          เตรียมดินสำหรับปลูก อาจปลูกในกระถางหรือปลูกลงในที่ดินตามความเหมาะสม จากนั้นนำต้นกล้าหรือเมล็ดพันธ์พืชที่ต้องการปลูกยังบริเวณที่ต้องการ

ข้อพึงระวัง ->

อย่ารดน้ำมากจนเกิดไป อาจทำให้รากเน่าได้

รูปประกอบ -> image1

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดภูเก็ต
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา