ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-06-02-17:35:47 โดย : ประไพ กรายแก้ว

ผลผลิตจากโครงการสัมมาชีพปี60

ขายได้แล้วค่ะๆ กลุ่มเครื่องแกงหมู่บ้านสัมมาชีพบ้านหนองชุมแสง ม.8 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี มีงานเล็กงานใหญ่ แกงในครัวเรือน สั่งได้ สด ใหม่ วัสถุดิบจากสมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปลอดภัยจากสารพิษ อร่อย ผู้ใหญ่ลาภเป็นประกัน โทร.0899813632 ส่งขายภายในอำเภอ จังหวัด และภายในประเทศไทยค่ะ

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ : 077-272558
Email : cddsurat@gmail.com
ที่อยู่ : ศาลากลางจัังหวัดสุราษฎร์ธานี ตึกเก่า ชั้น 3 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเขตพัฒนา เมื่อปี 2513 ได้จัดตั้งสำนักงานพัฒนาชุมชนโดยเช่า บ้าน 2 ชั้น อยู่ในซอย จากวัดธรรมบูชา ถึงสำนักงานเทศบาล เมืองสุราษฎร์ธานี (เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานีปัจจุบัน) โดยมีนายปลื้ม ใจแก้ว เป็นพัฒนาการจังหวัดคนแรก จากนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 ได้ย้ายสำนักงาน มาที่ศาลากลางหลังเดิมชั้น 1 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำตาปี บริเวณศาลหลักเมืองปัจจุบัน ต่อมาอาคารศาลากลางได้ถูกระเบิดเสียหาย เมื่อปี พ.ศ. 2522 จึงได้ย้ายไปตั้งสำนักงานชั่วคราว ณ ศาลาประชาคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี ซึ่งปัจจุบันเป็นสำนักงานหนังสือเดินทาง เมื่อศาลากลางสร้างเสร็จ และเปิดทำการได้ย้ายสำนักงานมาที่ทำการใหม่ ที่อาคารศาลากลางชั้น 3 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 - ปัจจุบัน ตั้งแต่เปิดเขตพัฒนาจนถึงปัจจุบัน มีผู้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดจำนวน 15คน ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจำนวน 22 คน และรับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ซึ่งกระจายตามอำเภอต่างๆ จำนวน 19 อำเภอ มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดรวมทั้งพัฒนาการอำเภอทั้งหมดจำนวน 89 คน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแบ่งออกแป็น 3 กลุ่มงาน 1 ฝ่าย ดังนี้ 1) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน 2) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 3) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน 4) ฝ่ายอำนวยการ พันธกิจของหน่วยงาน 1) การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนของจังหวัด 2) ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด 3) กำหนด กำกับดูแล ให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก วัฒนธรรม และค่านิยมขององค์กวิสัยทัศน์ : เมืองคนดี ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจครัวเรือนมั่นคง