ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-06-29-12:24:45 โดย : it sakaeo

ตลาดนัดสัมมาชีพชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตัณฑ์ และสินค้า OTOP บริเวณหลังศาลากลางจังหวัด เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการ ให้เกิดทักษะด้านการตลาด 

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดสระแก้ว
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ : 037425057 โทรสาร. 037425058
Email : cddsk2@hotmail.com
ที่อยู่ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ชั้น 4 ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดสระ

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 

เป็นสำนักงานที่แยกจากเขตพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536  มีผู้บริหาร (พัฒนาการจังหวัด) แล้วทั้งสิ้น 10 คน

แบ่งการบริหาร เป็น  3   กลุ่มงาน 1 ฝ่าย  ประกอบด้วย กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  และฝ่ายอำนวยการ  

มีหน่วยงานย่อย ระดับอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ  9 อำเภอ  ดังนี้

 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสระแก้ว 

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออรัญประเทศ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัฒนานคร

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตาพระยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังน้ำเย็น

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสูง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังสมบูรณ์