ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1

ผลผลิตสัมมาชีพบ้านชายควน

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดสงขลา
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ : 0 7431 1674 โทรสาร 0 7432 1199
Email : cddsongkhla2505@cdd.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถนนราชดำเนิน สข 90000

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีวิสัยทัศน์ว่า "เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ในปี ๒๕๖๔" โดยมีพันธกิจพัฒนากลไก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายใต้กลไกในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงโดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรม