รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ภาพรวมตามแผนงาน

งบประมาณได้รับ ผลการเบิกจ่าย+PO คิดเป็นร้อยละ คงเหลือ
6,158,108,000.00 บาท 2,619,771,698.56 บาท 42.54 3,538,336,301.44 บาท

รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562