รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2561

ภาพรวมตามแผนงาน

งบประมาณได้รับ ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ คงเหลือ
7,048,216,200.00 บาท 6,325,247,094.78 บาท 89.74 330,687,736.74 บาท

รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560