รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562

ภาพรวมตามแผนงาน

งบประมาณได้รับ ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ คงเหลือ
6,932,726,100.00 บาท 3,300,901,840.18 บาท 47.61 3,631,824,259.82 บาท

รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560