รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน


ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ภาพรวมตามแผนงาน

งบประมาณได้รับ ผลการเบิกจ่าย+PO คิดเป็นร้อยละ คงเหลือ
6,568,717,100.00 บาท 3,694,840,809.15 บาท 58.77 2,591,816,290.85 บาท

รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562