รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2562

ภาพรวมตามแผนงาน

งบประมาณได้รับ ผลการเบิกจ่าย+PO คิดเป็นร้อยละ คงเหลือ
6,932,726,100.00 บาท 6,788,859,113.83 บาท 97.31 187,625,286.17 บาท

รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560