รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ภาพรวมตามแผนงาน

งบประมาณได้รับ ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ คงเหลือ
6,932,726,100.00 บาท 1,382,366,543.75 บาท 19.94 5,402,211,193.20 บาท

รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560