รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2561

ภาพรวมตามแผนงาน

งบประมาณได้รับ ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ คงเหลือ
7,048,216,200.00 บาท 5,285,182,994.96 บาท 74.99 1,471,243,444.14 บาท

รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560