รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2566

ภาพรวมตามแผนงาน

งบประมาณได้รับ ผลการเบิกจ่าย+PO คิดเป็นร้อยละ คงเหลือ
4,991,712,500.00 บาท 5,018,854,080.10 บาท 98.01 102,156,478.03 บาท

รายงานผลการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/small>

พัฒนาระบบโดย : ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน.