รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

ภาพรวมตามแผนงาน

งบประมาณได้รับ ผลการเบิกจ่าย+PO คิดเป็นร้อยละ คงเหลือ
6,932,726,100.00 บาท 5,520,962,516.93 บาท 79.64 1,411,763,583.07 บาท

รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560