รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564

ภาพรวมตามแผนงาน

งบประมาณได้รับ ผลการเบิกจ่าย+PO คิดเป็นร้อยละ คงเหลือ
6,158,108,000.00 บาท 4,538,488,663.59 บาท 73.70 1,619,619,336.41 บาท

รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562