รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

ภาพรวมตามแผนงาน

งบประมาณได้รับ ผลการเบิกจ่าย+PO คิดเป็นร้อยละ คงเหลือ
5,003,671,000.00 บาท 4,060,930,709.38 บาท 81.16 942,740,290.62 บาท

รายงานผลการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565